Gå til indhold

Nyhedsbrev 6/2022

Nyhedsbrevet indeholder resuméer af tre afgørelser, nævnet har truffet på møde den 30. august. Den første afgørelse handler om registrering i registeret for udenlandske tjenesteydelser (RUT), den anden om at sikre passende temperaturer i produktionshaller og den sidste handler om brug af miljøvogn i forbindelse med arbejde asbest på en byggeplads

Arbejdsmiljøklagenævnet ophævede påbud til virksomheden om straks at anmelde det konkrete arbejde i Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT). 
Arbejdsmiljøklagenævnet vurderede, at lov om udstationering af lønmodtagere ikke finder anvendelse i forhold til det konkrete arbejde, der blev udført fra arbejdsstedet. 

Nævnet vurderede, at skibet  er et handelsskib og dermed en del af handelsflåden, og at de ansatte ombord er besætning.

Det følger lov om udstationering af lønmodtagere, at reglerne om anmeldelse til RUT registeret finder anvendelse i situationer, hvor virksomheder i forbindelse med levering af tjenesteydelser udstationerer lønmodtagere til Danmark. Loven finder ikke anvendelse på virksomheder inden for handelsflåden, for så vidt angår besætningen.

Der er efter nævnets opfattelse ikke holdepunkter for en indskrænkende fortolkning af lovens begreb ”handelsflåde” til kun at omhandle skibe, der transporterer gods og/eller passagerer mellem en medlemsstats havn eller offshoreanlæg og en anden medlemsstats havn eller offshoreanlæg.

Afgørelsen blev truffet af et flertal på seks ud af nævnets 11 stemmeberettigede medlemmer.

Afgørelsen kan læses i sin helhed her 

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om at sikre passende temperatur i produktionshaller
Arbejdsmiljøklagenævnet vurderede, at arbejdet i produktionshallerne [navne udeladt] på arbejdsstedet [adresse udeladt] ikke foregik sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, idet temperaturen ikke var tilpasset den menneskelige organisme.

Det fremgår af sagens oplysninger, at der i den ene hal [navn udeladt] var ca. 100 beskæftigede. Hallen var 17260 m2. Ud over støbning var der træ-, alu-, montageafdeling i hallen ligesom der foregik opsamling/forsendelse.

Afgørelsen blev truffet af et flertal på ni ud af nævnets 11 stemmeberettigede medlemmer.

Afgørelsen kan læses i sin helhed her 

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt strakspåbud om at sikre, at ansatte, der under arbejdet havde risiko for at blive forurenet med asbest, skulle benytte faciliteter, som tjener til at hindre påvirkning fra eller spredning af de pågældende stoffer eller materialer
Arbejdsmiljøklagenævnet vurderede, at arbejdet med at fjerne asbestholdige materialer på byggepladsen på tilsynstidspunktet ikke foregik sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Virksomhedens ansatte var derfor ikke effektivt sikret mod sygdomme som følge af indtagelse eller indånding af asbestfibre.

Nævnet lagde vægt på, at de ansatte alene anvendte den "rene" del miljøvognen, der var stillet til rådighed. Døren til den "beskidte" del af miljøvognen var ved besøget låst og fyldt med kasser og materialer, så man ikke kunne gå igennem. Bruseforhænget mellem "beskidt" og "ren" var slynget op over stangen, der holdt forhænget, og brusehovedet var afmonteret.

Afgørelsen blev truffet af et enigt nævn.

Afgørelsen kan læses i sin helhed her

Sidst opdateret 08.11.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring