Gå til indhold

Nyhedsbrev 5/2022

Nyhedsbrevet indeholder resuméer af fire afgørelse Arbejdsmiljøklagenævnet traf afgørelse om den 28. juni. Afgørelserne handler om vejrlig og inddækning ved montering af altaner, uforsvarlig brug af lift på renovationsbil, teleskoplæsser med mandskabskurv må ikke forlades i højden og standsning af arbejdet med udgravning dybere end 1,7 meter

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt strakspåbud om at foretage inddækning af et-mastede Scanclimber arbejdsplatforme, så det sikres, at de ansatte, under arbejdet med montage af altaner, ikke udsættes for sundhedsskadelige påvirkninger fra vejrliget
Arbejdsmiljøklagenævnet vurderede, at arbejdsstedet  med  to arbejdsplatforme ikke var indrettet, så det sikkerheds- og sundhedsmæssigt var fuldt forsvarligt.

Nævnet vurderede, at der var risiko for, at de ansatte blev udsat for sundhedsskadelige påvirkninger fra vejrliget i form af kulde og træk, når de arbejdede fra arbejdsplatformene.

Nævnet lagde vægt på, at tre ansatte arbejdede på to helt åbne et-mastede arbejdsplatforme på bygningen i 3. sals højde på sydsiden uden at være skærmet mod vejrliget ved inddækninger eller lignende.

Afgørelsen blev truffet af et enigt nævn.

Afgørelsen kan læses i sin helhed her 

 Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud til virksomheden om straks at sikre forsvarlig anvendelse af liften på renovationsbilen, og at iagttage foreskrevne sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med tømning af affaldsbeholdere
Arbejdsmiljøklagenævnet vurderede, at liften på renovationsbilen ikke blev betjent på en sikkerhedsmæssig fuld forsvarlig måde.

Nævnet lagde vægt på, at liften blev betjent og sat i gang, mens en kollega stod ved bagenden af renovationsbilen. Den ansatte, der betjente liften, havde ikke sikret sig, at kollegaen stod i sikkerhed væk fra bagenden af bilen, inden han aktiverede liften.

Nævnet lagde endvidere vægt på, at den anden ansatte stod ved affaldsbeholderen ved bagenden af renovationsbilen, da liften blev aktiveret af kollegaen. Ved løftet blev kollegaen slynget op på taget af renovationsbilen i ca. 3 meters højde.

Afgørelsen blev truffet af et enigt nævn.

Afgørelsen kan læses i sin helhed her

 Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om straks at sikre, at mandskabskurv på teleskoplæsser anvendes sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt under de betingelser, den er egnet til. Herunder, at mandskabskurven ikke forlades i 10 meters højde, i forbindelse med svejsning af vægelementer 
Arbejdsmiljøklagenævnet vurderede, at det ikke er sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt at anvende mandskabskurven på en teleskoplæsser som adgangsvej til en betonbjælke i 10 meters højde.

Nævnet lagde vægt på, at Arbejdstilsynet ved sit besøg på arbejdsstedet [adresse udeladt] konstaterede, at en ansat forlod mandskabskurven på en teleskoplæsser i ca. 10 meters højde. Nævnet lagde herved vægt på, at mandskabskurven blev anvendt som adgangsvej i højden til en betonbjælke, som virksomhedens ansatte skulle svejse vægelementer fast til.

Afgørelsen blev truffet af et enigt nævn.

Afgørelsen kan læses i sin helhed her

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om at standse arbejdet i en udgravning, indtil faren for sammenstyrtning var forebygget
Arbejdsmiljøklagenævnet vurderer, at arbejdet i udgravning på byggepladsen ud for [adresse udeladt], ikke var planlagt, tilrettelagt og udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, idet der ikke var truffet effektive foranstaltninger til sikring mod sammenstyrtning af udgravningen.

Nævnet lagde vægt på, at en ansat stod 2,6 meter nede i en udgravning, hvor jordbunden bestod af ler, sand og fyld. Udgravningen fremstod med lodrette sider uden afstivning.

Nævnet lagde endvidere vægt på, at der blev gravet med maskiner, mens den ansatte stod i bunden af udgravningen. Der var dermed yderligere risiko for, at udgravningens sider kunne styrte sammen, hvormed den ansatte i udgravningen risikerede at blive begravet.

Afgørelsen blev truffet af et enigt nævn.

Afgørelsen kan læses i sin helhed her

Sidst opdateret 08.11.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring