Gå til indhold

Nyhedsbrev 10/2022

Nyhedsbrevet indeholder resuméer af tre afgørelser Arbejdsmiljøklagenævnet traf på sit møde i december 2022. To af afgørelserne omhandler påbud om at imødegå risiko for vold ved arbejdet i botilbud og den tredje afgørelse handler om den samlede løftemængde ved manuelle løft af tagsten.

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om at sikre, at arbejdet planlægges, tilrettelægges og udføres, så risikoen for vold var effektivt forebygget. 
Virksomheden skulle desuden sikre, at de ansatte fik tilstrækkelig og hensigtsmæssig oplæring og instruktion i at udføre arbejdet, så risikoen for vold blev effektivt forebygget.

Arbejdsmiljøklagenævnet vurderede, at arbejdet med beboer X på botilbuddet, på tilsynstidspunktet ikke var planlagt, tilrettelagt og udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, da risikoen for vold ikke var tilstrækkeligt effektivt forebygget.

Nævnet vurderede desuden, at virksomhedens ansatte – især nye ansatte – ikke havde fået tilstrækkelig og hensigtsmæssig oplæring og instruktion i arbejdet med beboeren.

Nævnet vurderede derfor, at arbejdet med beboeren på ulykkestidspunktet udsatte de ansatte for en sikkerheds- og sundhedsmæssig risiko.

Afgørelsen blev truffet af et enigt nævn.

Afgørelsen kan læses i sin helhed her

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om straks at sikre, at alene arbejde med beboer X med kendt voldelig adfærd på Botilbuddet planlægges, tilrettelægges og udføres, så risikoen for vold er effektivt forebygget. Kan faren ikke imødegås, må den ansatte ikke arbejde alene

Arbejdsmiljøklagenævnet vurderede, at de ansattes alene arbejde med beboer med kendt voldelig og udadreagerende adfærd på botilbuddet på tilsynstidspunktet ikke var planlagt, tilrettelagt og udført, så det var sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, da risikoen for vold ved alene arbejde ikke var forebygget tilstrækkeligt.

Afgørelsen blev truffet af et flertal på 10 ud af nævnets 11 stemmeberettigede medlemmer.

Afgørelsen kan læses i sin helhed her

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om straks at sikre, at arbejdet med løft af tagsten blev udført, så den samlede løftemængde pr. ansat var sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Risikoen ved løft af tagsten skulle undgås ved hensigtsmæssig tilrettelæggelse af arbejdet, herunder ved brug af tekniske hjælpemidler

Arbejdsmiljøklagenævnet vurderede, at arbejdet med løft af tagsten fra palle til taglægter ikke var planlagt, tilrettelagt og udført, så det sikkerheds- og sundhedsmæssigt var fuldt forsvarligt.

Nævnet vurderede, at den samlede løftemængde pr. ansat udgjorde en sundhedsmæssig risiko, som skulle undgås ved hensigtsmæssig tilrettelæggelse af arbejdet, herunder ved brug af tekniske hjælpemidler.

Afgørelsen blev truffet af et enigt nævn.

Afgørelsen kan læses i sin helhed her

Sidst opdateret 01.03.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring