Sociale links

Nyhedsbrev for oktober 2017
Nyhedsbrevet for oktober indeholder også udtalelser fra andre måneder.
Nyhedsbrev for december 2017
Se nyhedsbrevet fra tilsynet for december 2017.
En kommunes anvendelse af digitale byportaler
Statsforvaltningen har i en konkret sag taget stilling til hjemmelsgrundlaget og lovligheden af en kommunes faktiske anvendelse af og opkrævning af betaling for benyttelse af 6 digitale byportaler opstillet på vejareal. Udtalelsen er ikke kun relevant for den pågældende kommune, men kan også være det for andre kommuner.
Odense Kommunes engagement i Tinderbox
Statsforvaltningen har udtalt sig om Odense Kommunes engagement i musikfestivalen Tinderbox, som består af et samlet aftalekompleks. Statsforvaltningens udtalelse følger praksis på området, men rejser et særligt spørgsmål om markedsprisen for sponsoraftalen.
Anmodninger fra kommuner og regioner om en forhåndsudtalelse
Det kommunale tilsyn introducerer nu en skabelon, som kommuner og regioner skal anvende, når de anmoder om en forhåndsudtalelse fra tilsynet
Udmålingsprincipper i henhold til BPA
Statsforvaltningen har i en konkret sag taget stilling til, at Aarhus Kommunes praksis for udmåling af tilskud i sager om borgerstyret personlig assistance ikke er i overensstemmelse med serviceloven og udmålingsbekendtgørelsen. Udtalelsen er ikke kun relevant for Aarhus Kommune, men kan også være det for andre kommuner.
Manglende indstilling af midlertidige forældremyndighedsindehavere
Statsforvaltningen har bedt flere af landets kommuner om at sikre indstilling af midlertidige forældremyndighedsindehavere for uledsagede mindreårige flygtninge.
Vederlag til medlemmer af kommunale fællesskabers bestyrelser
Det kommunale tilsyn ensretter og skærper praksis vedrørende faste vederlag til medlemmer af bestyrelser i kommunale fællesskaber.
Det kommunale tilsyns kompetence i forhold til selvstyrehavne
Det kommunale tilsyn har i anledning af bl.a. henvendelse fra Folketingets Ombudsmand udtalt, at tilsynet ikke har kompetence i forhold til selvstyrehavne, da disse ikke er en del af den kommunale enhedsforvaltning.
Kommunal støtte til drift af vandrerhjem
Det kommunale tilsyn har i en konkret sag udtalt, at Esbjerg Kommune ikke kan yde støtte til Danhostel Ribe inden for rammerne af kommunalfuldmagtsreglerne. Udtalelsen er ikke kun relevant for Esbjerg Kommune, men kan også være det for andre kommuner med interesse i emnet.
Sådan anvender man partshøringsreglerne ved tildeling af advarsler
Det kommunale tilsyn har med udgangspunkt i en principiel udtalelse fra Social- og Indenrigsministeriet udsendt en generel vejledning om partshøring i sager om tildeling af advarsler til medarbejdere.
Kontakt tilsynet
Du kan kontakte tilsynet på post eller mail, hvis du mener, at en kommune eller region overtræder loven.
Send sag om aktindsigt
Skema til brug for kommuner, regioner og § 60-selskaber.
Bed om forhåndsudtalelse
Vi beder kommuner og regioner om at bruge et særligt skema.
Bed om samtykke til salg uden offentligt udbud
Skemaet er en hjælp og en huskeseddel til kommuner og regioner.
Kommunale og regionale fællesskaber
Ankestyrelsen fører blandt andet tilsyn med kommuner og regioner. Tilsynet omfatter også kommunale og regionale fællesskaber omfattet af kommunestyrelseslovens §§ 60 og 60 a.
Artikler om tilsynet
Artikler fra Ankestyrelsens faglige nyhedsbrev, Nyt fra Ankestyrelsen.
Artikel: Miljøoplysning -begrebet i praksis
Ankestyrelsen behandler som tilsynsmyndighed et stort antal sager om retten til aktindsigt efter miljøoplysningsloven. Læs mere om, hvornår miljøoplysningsloven finder anvendelse, og om nogle af vores sager.
Artikel: Tilsynets udvælgelse af sager på Ankestyrelsens fagområder
En stor del af de tilsynssager, som Ankestyrelsen vælger at tage op, tager udgangspunkt i Ankestyrelsens egne sagsområder.
Artikel: Ankestyrelsens godkendelse af den kommunale revision
Ankestyrelsen skal godkende, når kommuner, regioner og kommunale fællesskaber antager og afskediger sin revision. De nævnte myndigheder har pligt til at bede Ankestyrelsen om godkendelse. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på, hvilke betingelser, der skal være opfyldt, før vi kan godkende, og hvilke oplysninger vi har brug for til behandling af sagerne.
Artikel: Kommuner og regioner kan bede Ankestyrelsen om vejledning
Når kommuner og regioner skal tage en beslutning, men er i tvivl om reglerne, kan de bede Ankestyrelsens tilsyn med kommuner og regioner om en udtalelse, inden de beslutter sig.
Artikel: Tilsyn med kommunernes pligt til at føre tilsyn
Ankestyrelsens tilsyn behandler sager om kommunernes generelle pligt til at føre tilsyn.
Artikel: Afslag på aktindsigt ved mistanke om ulovlige forhold eller chikane
En myndighed kan give afslag på aktindsigt efter den såkaldte chikanebestemmelse i offentlighedsloven. Læs om bestemmelsen og få eksempler på nogle sager, som Ankestyrelsens tilsyn har behandlet.
Artikel: Ny strategi for tilsynet med kommuner og regioner
Tilsynets nye strategi skal give tilsynet en større og mere aktuel rolle i at sikre, at kommuner og regioner handler lovligt.
Artikel: Når Ankestyrelsen agerer foged
Når kommuner og regioner ikke følger afgørelser fra en klage- eller tilsynsmyndighed, kan Ankestyrelsen tvinge afgørelserne igennem; også vores egne afgørelser. Det kan vi, fordi Ankestyrelsen har en særlig ”fogedfunktion”.
Artikel: Kommuners muligheder for at reklamere
Der er retlige grænser for kommuners mulighed for at kommunikere - det gælder især egentlig reklame.
Artikel: Inhabilitet hos politikere og embedsmænd
Ankestyrelsens tilsyn behandler en del sager om mulig inhabilitet hos politikere og embedsmænd i kommuner og regioner. Læs om forskellige typer at inhabilitet og få eksempler.
Artikel: Kommunal uenighed har fået sit eget nyhedsbrev og del af ast.dk
Mellemkommunal uenighed har fået sit eget hjørne på Ankestyrelsens hjemmeside, blandt andet med et særligt skema til kommunerne og informationer om praksis.
Vejledning om praksis
Her kan kommuner læse om Ankestyrelsens praksis i sager om mellemkommunal uenighed. Vi udbygger siden løbende.
Mellemkommunal refusion ved flytteret og dobbeltvisitation
Vi har ophævet principafgørelse 21-15, fordi intern flytning i en ny kommune ikke kræver dobbeltvisitation.
Viser 991-1000 af 1000. Per side 10 20 30 Vis alle
« 1 / ... / 31 / 32 / 33 / 34
Sidst opdateret 17.07.2013