Gå til indhold

Sociale links

Pligt til at videregive oplysninger

Hvis en psykolog har pligt til at videregive oplysninger eller til at handle i berettiget varetagelse af åbenbar almeninteresse eller af eget eller andres tarv, er der ikke tale om et brud på tavshedspligten.

Psykolognævnets praksis

Psykolognævnet har udtalt, at autoriserede psykologer skal udvise særlig agtpågivenhed, så de ikke bevidst eller ved uagtsomhed videregiver oplysninger, som de har fået kendskab til i deres praksis.

Samtykke

En autoriseret psykolog, der udfører undersøgelsesopgaver eller behandling, skal sikre sig, at der er samtykke fra de nødvendige personer, inden psykologen påbegynder sit arbejde.

Oplysningspligten

Som autoriseret psykolog er man forpligtet til at give oplysninger til brug for Psykolognævnets behandling af en sag.

Opbevaring af journalen

Autoriserede psykologer skal opbevare deres journaler forsvarligt i mindst 5 år regnet fra tidspunktet for den senest foretagne optegnelse.

Aktindsigt

Autoriserede psykologer har pligt til efter anmodning at udlevere en kopi af journalen til den klient eller undersøgte, som journalen vedrører.

Særligt om aktindsigt i journaler om mindreårige

I forhold til autoriserede psykologers arbejde med undersøgelse, rådgivning og behandling af mindreårige skal psykologen være opmærksom på, at både den mindreårige og forældremyndighedsindehaverne som udgangspunkt har ret til aktindsigt i psykologens journal.

Omhu og uhildethed

En autoriseret psykolog skal udvise omhu og uhildethed ved udfærdigelsen af de erklæringer, som psykologen afgiver i sin egenskab af autoriseret psykolog.

Hvem har ansvaret for en erklærings indhold?

En autoriseret psykolog bærer ansvaret for de erklæringer, psykologen underskriver, herunder for omfanget, indholdet og udførelsen af den eventuelle undersøgelse, som erklæringen vedrører.

Metodefrihed

Autoriserede psykologer har metodefrihed inden for fagets rammer.

Sidst opdateret 31.03.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring