Gå til indhold

Ophævelse af påbud om at forebygge vold og trusler om vold ved røverier i forbindelse med håndtering af penge i en dagligvarebutik

Arbejdsmiljøklagenævnet ophævede Arbejdstilsynets påbud om, at en virksomhed skulle forebygge vold og trusler om vold ved røverier i forbindelse med arbejdet med kontanthåndtering. Nævnet fandt det ikke dokumenteret, at virksomheden havde overtrådt arbejdsmiljølovens regler om at forebygge risikoen for røveri.

Arbejdstilsynet fik ved et tilsynsbesøg i en butik oplyst af lederen, at alle kassemedarbejderne opbevarer egen nøgle til kassette og dropboks i egen lomme, og at medarbejderne transporterer penge fra kassetten til kontor i aflåst kasse og dropboks, samtidig med at de har nøglerne til pengene i lommen.

Arbejdstilsynet konstaterede, at der skiltes med, at butikken har pengeskab med tidslås, hvilket ikke er i overensstemmelse med de faktiske forhold.

Det blev desuden oplyst, at butikken har været udsat for to væbnede røverier.

På den baggrund afgav Arbejdstilsynet påbud om, at virksomheden skal sikre, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Regler

Det fremgår af § 38, stk. 1,  i arbejdsmiljøloven, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt.

Det fremgår af § 4, i bekendtgørelsen om arbejdets udførelse, at arbejdet i alle led skal  planlægges og tilrettelægges således, at det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Planlægningen og tilrettelæggelsen af arbejdet skal ske under hensyntagen til de forebyggelsesprincipper, der er angivet i bekendtgørelsen.

Det skal iagttages, at der ikke foreskrives eller forudsættes anvendt konstruktioner, planudformninger, detailløsninger og arbejdsmetoder, der kan være farlige for eller i øvrigt forringe sikkerhed eller sundhed ved arbejdets udførelse. Endvidere skal det sikres, at de samlede påvirkninger i arbejdsmiljøet på kort eller lang sigt ikke forringer de ansattes sikkerhed eller sundhed.

Det fremgår af § 7, stk. 1, i samme bekendtgørelse, at arbejdet i alle led skal udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt ud fra både en enkeltvis og samlet vurdering af de fysiske, ergonomiske og psykosociale forhold i arbejdsmiljøet, som på kort eller lang sigt kan have indvirkning på den fysiske eller psykiske sundhed.

Afgørelse

Arbejdsmiljøklagenævnet ophæver Arbejdstilsynets påbud om, at virksomheden skal forebygge vold og trusler om vold ved røverier i forbindelse med arbejdet med kontanthåndtering, idet nævnet fandt, at Arbejdstilsynet ikke har dokumenteret, at virksomheden har overtrådt arbejdsmiljølovens regler om at forebygge risikoen for røveri.

Nævnet lagde herved vægt på, at det forhold, at Arbejdstilsynet ved tilsynsbesøget af filiallederne fik oplyst, at alle kassemedarbejderne opbevarer egen nøgle til kassette og dropboks i egen lomme, ikke i sig selv indebærer en risiko, når transporten i øvrigt foregår diskret.

Nævnet lagde i den forbindelse vægt på, at det forhold, at det af filiallederen blev oplyst, at medarbejderne transporterer penge fra kassetten til kontor i aflåst kasse og dropboks samtidig med, at de har nøglerne til pengene i lommen, ikke i sig selv indebærer en risiko, når transporten foregår diskret.

Nævnet lagde endvidere vægt på, at det forhold, at der skiltes med, at butikken har pengeskab med tidslås, hvilket ikke er i overensstemmelse med de faktiske forhold, ikke alene kan være et tilstrækkeligt grundlag for påbuddet om at forebygge risikoen ved arbejdet med kontanthåndtering.

Nævnet bemærkede til det, at butikken har været udsat for to væbnede røverier, at denne oplysning ikke alene kan danne grundlag for påbuddet, idet Arbejdstilsynet ikke har foretaget en konkret risikovurdering i forhold til sammenhængen mellem de konkrete røverier og de konkrete faktiske forhold. Afgørelsen er truffet af et enigt nævn (J.nr. 2014-6024-13965).

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring