Gå til indhold

Nyhedsbrev nr. 4/2019

Resuméer af fire udvalgte afgørelser om manglende hjemmel til påbud om CE-mærkede maskiner, unge undervisningspligtiges rengøring af slagterafdeling og afslag på dispensation for indretningskrav til elevator. Sagerne er afgjort på møde den 26. marts 2019.

Ophævelse af Arbejdstilsynets påbud om at sikre et tilstrækkeligt antal forsvarlige adgangs- og flugtveje i virksomhedens kompressorenheder af en sådan dimensionering og udformning at de kan passeres uden risiko (CE-mærkede maskiner)

Arbejdstilsynet gav påbud til en virksomhed om at sikre, at der i virksomhedens kompressorstation er et tilstrækkeligt antal forsvarlige adgangs- og flugtveje af en sådan dimensionering og udformning, at de kan passeres uden risiko, særlig under hensyn til, at der i virksomhedens kompressorstation kan opstå eksplosiv atmosfære.

Et enigt Arbejdsmiljøklagenævn ophævede afgørelsen. Nævnet fandt, at der ikke var hjemmel til at afgive et sådan påbud. Nævnet vurderede, at Arbejdstilsynets påbud vedrører selve indretningen og konstruktionen af kompressorstationen.

Nævnet lagde herved vægt på, at de to kompressorenheder er fuldt integrerede CE-mærkede maskiner. Der er derfor en formodning for, at disse i deres helhed opfylder de væsentligste sikkerheds- og sundhedsmæssige krav til indretning af disse efter arbejdsmiljøreglerne.

Nævnet henviste til Arbejdstilsynets mulighed for at påbyde den, der har leveret eller markedsført en CE-mærket maskine, at træffe nødvendige foranstaltninger til afværgelse af fare for sikkerhed eller sundhed.

Læs hele afgørelsen på Retsinformation

Ophævelse af påbud om at undersøge integriteten af virksomhedens kompressorstation (CE-mærkede maskiner)

Arbejdstilsynet gav påbud til en virksomhed om at undersøge risikoen for at døre, låger, dæksler og andre løsdele kan blive slynget bort og forårsage skade ved en eksplosion inde i kompressorenhederne (CE-mærkede maskiner).

Et enigt Arbejdsmiljøklagenævn ophævede afgørelsen. Nævnet fandt, at der ikke var hjemmel til at afgive et sådan påbud.

Nævnet fandt, at det givne undersøgelsespåbud var et påbud om en undersøgelse af selve konstruktionens sikkerhed. Det er der ikke hjemmel til efter arbejdsmiljøloven, da der er tale om CE-mærkede maskiner, medmindre det omhandler anvendelsen af maskinen - og forudsat det ikke indebærer ændringer af maskinen.

Nævnet vurderede, at Arbejdstilsynet hverken havde dokumenteret en konkret begrundet mistanke om overtrædelse af forhold, der omhandler arbejdets udførelse eller anvendelse af kompressorenhederne, eller at påbuddet var givet som led i en mere generel undersøgelse eller løbende kontrol af forholdene.

Nævnet henviste til Arbejdstilsynets mulighed for at påbyde den, der har leveret eller markedsført en CE-mærket maskine, at træffe nødvendige foranstaltninger til afværgelse af fare for sikkerhed eller sundhed.

Læs hele afgørelsen på Retsinformation

Fastholdelse af strakspåbud om at sikre, at unge undervisningspligtige ikke beskæftiger sig med rengøring af den beskrevne beskaffenhed af slagterafdelingen, herunder med eller i farlig nærhed af maskine (båndsav). Arbejdsmiljøklagenævnet fandt, at der var foretaget tilstrækkelig partshøring

Arbejdstilsynets gav påbud til en virksomhed om straks at sikre, at unge undervisningspligtige ikke beskæftiger sig med rengøring af den beskrevne beskaffenhed af slagterafdelingen, herunder med eller i farlig nærhed af maskine (båndsav). Virksomheden har i den forbindelse klaget over manglende partshøring.

Om partshøring:
Et enigt Arbejdsmiljøklagenævn fandt, at der var foretaget tilstrækkelig partshøring i sagen.

Virksomheden havde i forbindelse med partshøring i klagesagen fået lejlighed til at komme med bemærkninger til sagen.

Nævnet fandt på den baggrund, at formålet med reglerne om partshøring efter forvaltningsloven var opfyldt, selvom Arbejdstilsynet ikke havde partshørt i tilstrækkeligt omfang.

Om strakspåbuddet:
Et enigt nævn fastholdt afgørelsen og vurderede, at omfanget og karakteren af den unge undervisningspligtiges arbejde med rengøringen, ikke var lettere rengøring, idet der var tale om rengøring af en afdeling efter rengøringsmetoder, som normalt bliver udført af voksne.

Nævnet lagde vægt på, at rengøringsarbejdet har en varighed på 2 timer og består af skrubning og spuling af gulve og borde med børste og spuleanlæg, samt rengøring af båndsav og adskilt kødhakker med børste og spuleanlæg.

Nævnet lagde i den forbindelse vægt på, at den unge rengjorde gulv, borde, båndsav og adskilt kødhakker i en afdeling, hvor der stilles særlige krav til rengøringsmetoden af hensyn til hygiejnen. 

Læs hele afgørelsen på Retsinformation

Fastholdelse af afslag på ansøgning om dispensation for indretningskrav til eksisterende elevator

Arbejdstilsynet meddelte i medfør af Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 459 af 23. maj 2016 om indretningskrav til eksisterende elevatorer mv., der ikke er CE-mærket, § 14, stk. 1, og stk. 2 og § 17, nr. 4, om skaktens afgrænsning, afslag på ansøgningen om dispensation.

Et enigt Arbejdsmiljøklagenævn fastholdt afgørelsen og lagde vægt på, at elevatorerne ikke er beskyttet mod forudseelige farlige påvirkninger og indgreb udefra, idet det er muligt med penetrerende genstande fx at ramme elevatorstol og/eller kontravægt, fordi elevatorskakten ikke er fuldstændig afgrænset fra omgivelserne.

Nævnet lagde endvidere vægt på, at der ikke er oplyst om sådanne særlige forhold, der i dette tilfælde gør en dispensation rimelig og forsvarlig.

Nævnet lagde videre vægt på, at det ikke er tilstrækkeligt til en dispensation fra reglerne, at elevatorerne er placeret i private opgange med adgangskontrol eller, at der foreligger et ønske om at bevare elevatorerne i deres oprindelige udformning i jugendstil.

Læs hele afgørelsen på Retsinformation


Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring