Gå til indhold

Nyhedsbrev nr. 5/2019

Resuméer af fem udvalgte afgørelser om rengøring, erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet, mangler i plan for sikkerhed og sundhed (PSS), dispensation fra regler om velfærdsforanstaltninger og afslag på behandling af for sen indkommen klage. Sagerne er afgjort på møde den 28. maj 2019.

Ophævelse af afgørelse uden handlepligt om at virksomheden havde overtrådt arbejdsmiljølovgivningens regler om, at arbejdet med rengøring ikke var foregået fuldt forsvarligt

Arbejdstilsynet traf afgørelse uden handlepligt om, at virksomheden havde overtrådt arbejdsmiljølovgivningens regler om, at arbejdet med rengøring ikke var foregået fuldt forsvarligt. 

Et enigt nævn vurderede, at der ikke var grundlag for en afgørelse om, at arbejdet med rengøring ikke var foregået fuldt forsvarligt.

Nævnet lagde vægt på, at der ikke var konstateret eller oplyst om anvendelse af produktet Klorin, udover den unge undervisningspligtiges anvendelse af klorin, der førte til en arbejdsulykke. Virksomheden fik som følge heraf påbud om, at unge ikke må beskæftiges med farlige stoffer og materialer.

Nævnet lagde endvidere vægt på, at unge undervisningspligtige slet ikke må anvende produktet. Der er derfor ikke grundlag for en afgørelse om anvendelse heraf.

Læs hele afgørelsen på Retsinformation

Fastholdelse af strakspåbud om at sikre, at erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i andre EU-lande, EØS-lande eller lande, der har aftaler med EU, er anerkendt af Arbejdstilsynet forud for arbejdets påbegyndelse (ændring af stillads over 3 meter højt)

Arbejdstilsynets gav strakspåbud til virksomheden om at sikre, at erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i andre EU-lande, EØS-lande eller lande, der har aftaler med EU, er anerkendt af Arbejdstilsynet forud for arbejdets påbegyndelse.

Et enigt nævn fastholdt afgørelsen og lagde vægt på, at Arbejdstilsynet ved tilsynsbesøget på byggepladsen konstaterede, at otte ansatte fra virksomheden ændrede højden på trallerne på et facade stillads, der var 8-10 meter højt, i takt med, at de skulle mure højere oppe på bygningens facade.

Nævnet lagde desuden vægt på, at manageren fra virksomheden oplyste, at de ansatte havde uddannelsesbeviser for opstilling af stillads erhvervet i Litauen, men at virksomheden ikke havde søgt om anerkendelse af uddannelsesbeviserne.

Læs hele afgørelsen på Retsinformation

Fastholdelse af strakspåbud om at udbedre mangler i plan for sikkerhed og sundhed om hvem der havde ansvaret på en byggeplads for fælles sikkerhedsforanstaltninger i fællesområder (PSS). Virksomheden var rette modtager af afgørelsen.

Arbejdstilsynet gav strakspåbud til virksomheden om at udbedre mangler i plan for sikkerhed og sundhed om hvem der havde ansvaret på en byggeplads for fælles sikkerhedsforanstaltninger i fællesområder.

Om rette modtager:

Et enigt nævn fandt, at virksomheden var rette modtager af påbuddet.

Nævnet lagde vægt på, at virksomheden var bygherre på byggeriet på tilsynstidspunktet.

Nævnet lagde endvidere vægt på, at en bygherres forpligtelser efter reglerne om bygherrens pligter ikke kan overdrages til en leverandør.

Om strakspåbuddet:

Et enigt nævn fastholdt straks påbuddet og vurderede, at Plan for sikkerhed og sundhed på byggepladsen var mangelfuld, da det ikke fremgik af planen, hvem der havde ansvaret for fælles sikkerhedsforanstaltninger til sikring mod personers nedstyrtning i fællesområderne.

Nævnet lagde vægt på, at der var risiko for at styrte ca. 12 meter ned, da der var demonteret et rækværk.

Læs hele afgørelsen på Retsinformation

Fastholdelse af afslag på ansøgning om dispensation fra reglerne om velfærdsforanstaltninger i bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning (toilet, omklædningsrum og baderum)

Arbejdstilsynet traf afgørelse med afslag på ansøgning om dispensation fra reglerne om velfærdsforanstaltninger i bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning.

Et enigt nævn vurderede, at der ikke forelå særlige forhold, som kunne begrunde, at der dispenseres fra reglerne om velfærdsforanstaltninger i form af toilet, omklædningsrum og baderum.

Nævnet vurderede endvidere, at virksomheden ikke havde oplyst om sådanne særlige forhold, der i dette tilfælde kunne gøre en dispensation rimelig og forsvarlig.

Nævnet lagde vægt på, at det var oplyst, at der ikke var velfærdsforanstaltninger til rådighed for de ansatte, der arbejdede som graver og kirketjener.

Virksomheden havde alene et toilet, der også var til rådighed for offentligheden. Der var ikke omklædningsrum og baderum.

Nævnet lagde desuden vægt på, at det ikke var rimeligt, når man arbejder på et fast arbejdssted, at de ansatte skulle køre op til 5 km, - evt. med vådt og tilsmudset tøj - til disse faciliteter.

Læs hele afgørelsen på Retsinformation

For sen klage blev ikke behandlet, da nævnet ikke fandt, at der forelå oplysninger, som kunne begrunde den for sent indgivne klage. Virksomheden blev først ved modtagelsen af Arbejdstilsynets bødeforlæg opmærksom på de økonomiske konsekvenser af forbuddet, og klagede herefter over forbuddet

Et enigt nævn fandt ikke, at den for sent indgivne klage skulle behandles eller at virksomhedens tilbagemelding skulle betragtes som en klage.

Nævnet fandt ikke, at der i sagen forelå oplysninger fra virksomheden, som kunne begrunde den for sent indgivne klage. Der forelå heller ikke særlige forhold eller principielle elementer, som kunne begrunde en behandling af den for sent indgivne klage, eller at der var tale om en åbenbar urigtig afgørelse.

Nævnet lagde vægt på, at virksomheden i klagen alene anførte, at der var påbegyndt ændring af stillads af en af virksomhedens uddannede stillads byggere.

Nævnet fandt, at virksomhedens tilbagemelding ikke skulle betragtes som en klage.

Nævnet lagde herved vægt på, at virksomheden oplyste, at virksomheden først ved modtagelsen af Arbejdstilsynets bødeforlæg blev opmærksom på de økonomiske konsekvenser af forbuddet, og herefter klagede over forbuddet.

Læs hele afgørelsen på Retsinformation

Dette nyhedsbrev er udgivet af Arbejdsmiljøklagenævnets sekretariat.

Ansvarlig for nyhedsbrevet er chefkonsulent Britta Maar.


 

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring