Gå til indhold

Nyhedsbrev nr. 2/2019

Resuméer af tre udvalgte afgørelser om afslag på dispensation, angivelse af særlige risici i projektmateriale og unges lettere arbejde. Sagerne er afgjort på møde den 29. januar 2019.

Fastholdelse af afslag på dispensation fra reglerne om adgangsvejes frie højde 

En virksomhed ansøgte om dispensation fra reglerne om adgangsvejes frie højde til en elevators strømstyring i et teknikrum. Arbejdstilsynet traf afgørelse med afslag på ansøgningen om dispensation.

Et flertal af nævnet stemmeberettigede medlemmer fastholdt afgørelsen og lagde vægt på, at der på grund af den lave frihøjde på 1,77 meter er risiko for at støde hovedet imod eller op i dørkarmen til teknikrummet og derved komme til skade, når man træder ind udefra, eller når man træder op ad trappen til døren.

Flertallet lagde desuden vægt på, at det er muligt, at bygningen kan bygges, så krav til den frie højde på 2,1 meter overalt på adgangsvejen opfyldes.

Flertallet lagde endelig vægt på, at virksomheden ikke har oplyst om sådanne særlige forhold, der kan begrunde en afvigelse fra § 5, i bekendtgørelse om adgangsveje til elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner.

Læs hele afgørelsen på Retsinformation

Fastholdelse af påbud om at angive særlige risici i projektmateriale - asbestholdige materialer

Arbejdstilsynet foretog tilsynsbesøg hos virksomheden og afgav i den forbindelse påbud til virksomheden om at angive særlige risici i projektmaterialet. Strakspåbud blev ændret til en afgørelse uden handlepligt.

Selve afgørelsen
Et enigt nævn fastholdt afgørelsen og lagde vægt på, at nedrivning og renovering af bygningens loftsrum var påbegyndt, uden at man i projektmaterialet havde angivet forekomsten af asbestholdige materialer.

Nævnet lagde desuden vægt på, at det var oplyst, at skunkrummene ikke var blevet undersøgt inden igangsætning af nedrivning og renovering af den tidligere skole samt, at der i loftsrummene var fundet varmerør beklædt med asbestholdigt kiselgur.

Arbejdstilsynets reaktion
Et enigt Arbejdsmiljøklagenævn vurderede, at den rette reaktion var en afgørelse uden handlepligt.

Nævnet lagde herved vægt på, at Arbejdstilsynet i forbindelse med byggeriet på tilsynstidspunktet konstaterede, at der var sket en overtrædelse af den projekterendes pligter, og at den byggeproces ikke kunne ændres.

Læs hele afgørelsen på Retsinformation

Fastholdelse af strakspåbud om at sikre at unge, som er omfattet af undervisningspligten, alene beskæftiges med de former for lettere arbejde, der er nævnt i bilag 7

Arbejdstilsynet var på tilsynsbesøg hos virksomheden og afgav i den forbindelse strakspåbud om at sikre, at unge, som er omfattet af undervisningspligten, alene beskæftiges med de former for lettere arbejde, der er nævnt i bilag 7.

Et enigt nævn fastholdt afgørelsen og lagde vægt på, at der ikke er tale om lettere arbejde, idet der er tale om skæring af fx rugbrød på en eldreven brødskæremaskine.

Nævnet lagde desuden vægt på, at de unge undervisningspligtige arbejdede med en eldreven brødskæremaskine, og at unge undervisningspligtige ikke må arbejde hverken med maskiner eller i farlig nærhed heraf. 

Læs hele afgørelsen på Retsinformation

Dette nyhedsbrev er udgivet af Arbejdsmiljøklagenævnets sekretariat.

Ansvarlig for nyhedsbrevet er chefkonsulent Britta Maar

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring