Gå til indhold

Nyhedsbrev nr. 8 / 2019

Resuméer af 6 udvalgte afgørelser om risiko for påkørsel ved asfaltreparation, unødig påvirkning fra stoffer og materialer, løft af bårer med patienter, hjemvisning på baggrund af nye oplysninger og overskridelse af klagefrist Sagerne er afgjort på møde den 24. september 2019.

Fastholdelse af strakspåbud om at sikre, at der træffes foranstaltninger, der effektivt sikrer ansatte ved asfaltreparation på veje med risiko for påkørsel, fx gennem passende afskærmning, så arbejdet kan udføres sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Virksomheden er rette modtager af Arbejdstilsynets afgørelse.

Om rette modtager af påbuddet:
Arbejdsmiljøklagenævnet vurderede, at virksomheden var rette modtager af påbuddet.

Nævnet lagde vægt på, at Arbejdstilsynet ved tilsynsbesøget fik oplyst, at en ansat fra virksomheden udførte asfaltreparation som en del af den ansattes arbejde for virksomheden.

Nævnet lagde i den forbindelse vægt på, at uanset om arbejdet blev udført efter de gældende vejregler, er det arbejdsgiverens ansvar at drage omsorg for arbejdets udførelse under overholdelse af arbejdsmiljølovens regler.

Om at sikre mod risiko for påkørsel:
Arbejdsmiljøklagenævnet vurderede, at arbejdet med asfaltreparation på ulykkestidspunktet ikke var planlagt, tilrettelagt og udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Virksomheden havde ikke effektivt sikret den ansatte mod risikoen for påkørsel under arbejdet.

Nævnet lagde vægt på, at Arbejdstilsynet ved tilsynsbesøget hos virksomheden fik oplyst, at en ansat udførte asfaltreparation på motorvejen, hvor der alene var opsat en tavlevogn som afskærmning. Hastigheden på strækningen var ikke nedsat.

Et mindretal på 3 af nævnets medlemmer fandt, at arbejdet blev udført i overensstemmelse med Vejdirektoratets vejledning, og at Arbejdstilsynet ikke i tilstrækkelig grad har beskrevet, hvori overtrædelsen efter arbejdsmiljøloven bestod.

Læs hele afgørelsen på Retsinformation

Hjemvisning af strakspåbud om at sikre, at de ansatte ikke bliver udsat for unødig påvirkning fra stoffer og materialer i form af slam indeholdende tungmetaller i forbindelse med deres arbejde hos virksomheden. 

Nævnet hjemviste afgørelsen og lagde vægt på, at Arbejdstilsynet ikke i tilstrækkelig grad havde oplyst om omfanget af den nærmere eksponering af tungmetaller i form af arsen, bly, cadium, chrom, kobber, kviksølv, nikkel og zink samt kalk og flyveaske.

Nævnet lagde desuden vægt på, at det også er uklart, i hvilket omfang slammet var vådt eller i form af støv i forhold til Arbejdstilsynets fotos i sagen sammenholdt med virksomhedens oplysninger i klagen. 

Nævnet lagde endvidere vægt på, at der manglede oplysninger om det konkrete arbejdes udførelse i lokalet ved vandbehandlingen. Det var uklart, om de ansatte var inde i rummet, når slammet faldt ned i et åbent lad på en minidumper.

Læs hele afgørelsen på Retsinformation

Fastholdelse af påbud om at sikre, at arbejdet med løft af bårer med patienter i forbindelse med planlagte kørsler udføres, så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Risikoen ved løft af bårer med patienter skal undgås ved hensigtsmæssig tilrettelæggelse af arbejdet, herunder ved brug af tekniske hjælpemidler og påbud om at bruge en autoriseret rådgivningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet til at bistå sig med at efterkomme påbuddet samt at forebygge lignende arbejdsmiljøproblemer.

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt afgørelserne.

Om påbud om løft af bårer
Arbejdsmiljøklagenævnet lagde vægt på, at Arbejdstilsynet ved tilsynsbesøget fik demonstreret brug af båre og et indkøbt mobilt trin/skammel. 

Nævnet lagde også vægt på, at der blev løftet i 3/4 arms afstand ved løft mellem kørehøjde og bårens 2. nederste position.

Nævnet lagde endvidere vægt på, at der var forværrende faktorer i form af uhensigtsmæssige arbejdsstillinger, hvor de ansatte løftede asymmetrisk, når de løftede i håndtag, som var placeret i to forskellige højder med 14 cm højdeforskel.

Nævnet lagde desuden vægt på, at der var forværrende faktorer i form af løft med foroverbøjet ryg, trange pladsforhold, samt risiko for uventede belastninger, når to personer løfter sammen.

Nævnet lagde endelig vægt på, at redderne havde andet rygbelastende arbejde i form af løft af båre med patienter ved akutte kørsler, hvor der blev benyttet samme type båre, samt manuel forflytning af patienter ved både akutte og planlagte kørsler.

Om påbud om brug af autoriseret arbejdsmiljørådgiver
Nævnet lagde vægt på, at Arbejdstilsynets den 13. februar 2019 traf afgørelse om at sikre, at arbejdet med løft af bårer med patienter i forbindelse med planlagte kørsler udføres, så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Risikoen ved løft af bårer med patienter skal undgås ved hensigtsmæssig tilrettelæggelse af arbejdet, herunder ved brug af tekniske hjælpemidler.

Nævnet lagde endvidere vægt på, at virksomheden ikke inden for det seneste år har løst et identisk arbejdsmiljøproblem på samme arbejdssted, hvor løsningen umiddelbart kan overføres.

Et mindretal på 4 af nævnets medlemmer fandt, at Arbejdstilsynet ikke har dokumenteret, at arbejdsmiljølovens regler er overtrådt, da der er tale om en CE-mærket båre, der anvendes efter sit formål og i overensstemmelse med leverandørens anvisninger.

Læs hele afgørelsen på Retsinformation

Hjemvisning af sager med henblik på Arbejdstilsynets stillingtagen til, om der på baggrund af de nye oplysninger fra virksomheden er grundlag for at genoptage tilsynets tidligere afgørelser.

Arbejdstilsynet gav påbud til en virksomhed om straks at sikre, at ansatte ikke udsættes for unødig påvirkning fra isocyanater, påbud om at etablere effektiv ventilation, hvor udsugningen så vidt muligt skal fjerne forureningen på det sted, hvor den udvikles, samt påbud om at bruge en autoriseret rådgivningsvirksomhed.

Arbejdsmiljøklagenævnet hjemviste sagen med henblik på Arbejdstilsynets stillingtagen til, om der på baggrund af nye oplysninger fra virksomheden var grundlag for at genoptage tilsynets tidligere afgørelser.

Nævnet lagde vægt på, at Arbejdstilsynet ikke havde betragtet brevene fra virksomheden som anmodninger om genoptagelse og heller ikke tilsynets breve som afgørelser om afslag på genoptagelse.

Læs hele afgørelsen på Retsinformation

Klagefrist ikke overholdt – væsentlig overskridelse – afslag på behandling af klagen

Klagefrist ikke overholdt – væsentlig overskridelse – medejer i koma - afslag på behandling af klagen

Arbejdsmiljøklagenævnet fandt ikke, at de for sene klager skulle behandles.

Nævnet fandt ikke, at der i sagerne forelå oplysninger fra virksomheden, som kunne begrunde de for sent indgivne klager, eller at sagerne indeholdte særlige forhold eller principielle elementer, som kan begrunde en behandling af den for sent indgivne klage, eller at der var tale om åbenbare urigtige afgørelser.

Læs den første afgørelse på Retsinformation 

Læs den anden afgørelse på Retsinformation

Sidst opdateret 17.12.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring