Gå til indhold

Nyhedsbrev nr. 6/2019

Resuméer af 3 udvalgte afgørelser om afslag på brug af turbomaske ved arbejde med isocyanater, håndtering af gods i højden og brug af værnefodtøj ved færdsel på lager. Sagerne er afgjort på møde den 25. juni 2019.

Fastholdelse af afgørelse med afslag på ansøgning om dispensation fra kravet om, at der ved malerarbejde, hvor der anvendes isocyanater, skal anvendes friskluftforsynet åndedrætsværn med helmaske

Virksomheden fremsendte en ansøgning om dispensation fra kravet om, at der ved malerarbejdet, hvor der anvendes isocyanater, skal anvendes friskluftforsynet åndedrætsværn med helmaske.

Arbejdstilsynets traf afgørelse med afslag på ansøgningen om dispensation.

Et enigt nævn fastholdt afgørelsen og vurderede, at der ikke var tale om særlige forhold, som kunne begrunde, at der blev givet dispensation fra reglerne om kodenummererede produkter, hvorefter der ved malerarbejdet skal anvendes friskluftforsynet åndedrætsværn med helmaske.

Nævnet vurderede endvidere, at der ikke var oplyst om sådanne særlige forhold, der i dette tilfælde gjorde en dispensation rimelig og fuldt forsvarlig.

Nævnet lagde endvidere vægt på, at leverandøren af de turbomasker, der tænktes anvendt, ikke kunne anbefale Turbomasker ved arbejde med isocyanater.

Læs hele afgørelsen på Retsinformation.

Fastholdelse af strakspåbud om at sikre, at håndtering af gods i højden på virksomhedens lager kan foregå sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt

Arbejdstilsynet gav strakspåbud til en virksomhed om at sikre, at håndtering af gods i højden på virksomhedens lager kunne foregå sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Nævnet fastholdt afgørelsen og vurderede, at arbejdet med håndtering af gods i højden på lageret hos virksomheden ved Arbejdstilsynets tilsynsbesøg ikke blev udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, da der var risiko for, at ansatte, der arbejdede og færdedes på lageret, kunne blive ramt af genstande med personskade til følge.

Nævnet lagde herved vægt på, at Arbejdstilsynet konstaterede, at en ansat var i færd med at tage en palle ud fra nederste bjælke på en pallereol i 217 cm’s højde ved hjælp af en pallestabler, imens en anden ansat stod lige ved siden af pallestableren.

Nævnet lagde desuden vægt på, at pallen på pallestableren var læsset med varer.

Nævnet lagde endelig vægt på, at flytning af gods i over to meters højde giver anledning til en særlig fare, da gods, der er løftet op i højden, vil kunne forårsage en ulykke, hvis det falder ned. Nedstyrtende gods, som rammer en person, vil kunne medføre alvorlige personskader.

Læs hele afgørelsen på Retsinformation.

Fastholdelse af strakspåbud om at sikre, at de ansatte anvender værnefodtøj ved færdsel på lageret nær stablere og palleløftere og i områder med håndtering af tunge varer samt fastholdelse af Arbejdstilsynets reaktionsvalg

Om værnefodtøj:

Arbejdstilsynets gav strakspåbud til en virksomhed om at sikre, at de ansatte anvendte værnefodtøj ved færdsel på lageret nær stablere og palleløftere og i områder med håndtering af tunge varer.

Et enigt nævn fastholdt afgørelsen og lagde vægt på, at Arbejdstilsynet ved tilsynsbesøget konstaterede, at ansatte, som håndterede tunge varer, og ansatte, som håndterede palleløftere eller stablere, benyttede almindeligt fodtøj, herunder kondisko, som ikke ydede beskyttelse mod risiko for nedfald af tunge varer eller klemningsrisiko for fødderne ved palleløftere eller stablere.

Nævnet lagde i forlængelse heraf vægt på, at de ansatte periodevis håndterede palleløftere eller stablere tæt ved kroppen, hvorved de ansatte var udsat for en risiko for fodskade som følge af klemningsrisikoen under palleløftere eller stablere.

Nævnet lagde endelig vægt på, at Arbejdstilsynet fik oplyst, at de ansatte dagligt udførte arbejde på lageret, og at der derved dagligt både var gående og kørende færdsel på lageret, herunder i områder med kombineret gående og kørende færdsel. 

Om reaktionsvalget:

Nævnet vurderede, at der var grundlag for Arbejdstilsynets reaktion i form af et påbud, som skulle efterkommes straks.

Nævnet lagde vægt på, at Arbejdstilsynet ved tilsynsbesøget hos virksomheden konstaterede en konkret risiko for fodskade ved de ansattes arbejde med håndtering af tunge varer eller palleløfter/stabler samt færdsel nær dette arbejde. Den konkrete risiko var tilstrækkelig til, at Arbejdstilsynet afgav et strakspåbud, når der hensås til, at fodskader er en meget alvorlig legemsbeskadigelse.

Nævnet lagde desuden vægt på, at der var tale om en enkel løsning af arbejdsmiljøproblemet.

Et mindretal på fire af nævnets medlemmer vurderede, at der ikke i den konkrete sag var grundlag for et strakspåbud frem for et påbud med frist.

Læs hele afgørelsen på Retsinformation.Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring