Gå til indhold

Nyhedsbrev nr. 1/2019

Resuméer af tre udvalgte afgørelser om rygning på serveringssted, kontrolanordning på et svejseudsug og høje følelsesmæssige krav i arbejdet. Sagerne er afgjort på møde den 18. december 2018.

Fastholdelse af påbud om at sikre at der ikke ryges indendørs på et serveringssted

Arbejdstilsynet var på tilsynsbesøg hos virksomheden og afgav i den forbindelse påbud til virksomheden om at sikre, at der ikke ryges indendørs på serveringsstedet. 

Et enigt nævn fastholdt afgørelsen og lagde vægt på, at Arbejdstilsynet under tilsynsbesøg konstaterede, at serveringsstedet var langt over 40 m2, og at der var tydelige tegn på, at der blev røget i lokalet.

Nævnet lagde endvidere vægt på, at Arbejdstilsynet under tilsynsbesøget konstaterede, at adgangen til det rum, hvor der blev røget, foregik gennem en dobbeltdør, der ikke var tætsluttende, så røg fra rummet kunne slippe ud til det øvrige serveringsareal.

Nævnet lagde endelig vægt på, at der var ansatte, der udførte arbejde i serveringsarealet udenfor rygeområdet.

I afgørelsen blev der desuden henvist til, at formålet med loven er at beskytte imod udsættelse for sundhedsskadelige effekter af passiv rygning.

Læs hele afgørelsen på Retsinformation 

Fastholdelse af påbud om at etablere kontrolanordninger på virksomhedens svejseudsugninger

Arbejdstilsynet var på tilsynsbesøg hos virksomheden og afgav i den forbindelse påbud til virksomheden om at etablere kontrolanordninger på virksomhedens svejseudsugninger.

Et enigt nævn fastholdt Arbejdstilsynets afgørelse og lagde vægt på, at Arbejdstilsynet ved tilsynsbesøget konstaterede, at der i virksomheden blev svejset rustfrit stål, hvorved der sker udvikling af svejserøg, som kan medføre sundhedsskadelig påvirkning af de ansatte.

Nævnet lagde i den forbindelse vægt på, at Arbejdstilsynet konstaterede, at der var seks arbejdspladser med separate udsugningsanlæg, og at ingen af udsugningsanlæggene var forsynet med kontrolanordning.

Nævnet lagde desuden vægt på, at Arbejdstilsynet under besøget konstaterede, at der blev svejset på to af arbejdspladserne, og at der ved flere af arbejdspladserne stod svejseanlæg klar til brug.

Læs hele afgørelsen på Retsinformation            

Hjemvisning af påbud om at sikre at høje følelsesmæssige krav i arbejdet med patienter og pårørende ikke forringer de ansattes sikkerhed og sundhed

Arbejdstilsynet var på tilsynsbesøg hos virksomheden og afgav i den forbindelse påbud til virksomheden om at sikre, at høje følelsesmæssige krav i arbejdet med patienter og pårørende på afdelingen ikke forringer de ansattes sikkerhed og sundhed.

Et flertal af nævnets stemmeberettigede medlemmer hjemviste Arbejdstilsynets afgørelse, da det var uklart, hvorvidt arbejdet med patienter og pårørende var planlagt, tilrettelagt og udført, så det var sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Flertallet fandt, at sagen ikke i tilstrækkelig grad var oplyst i forhold til, om der faktisk var en utilstrækkelig mulighed for at bearbejde følelsesmæssige belastninger som følge af de høje følelsesmæssige krav i arbejdet.

Flertallet lagde herved vægt på, at det ikke var tilstrækkeligt belyst, hvordan de beskrevne forebyggende tiltag fungerede, herunder i hvilken grad tiltagene blev anvendt af sygeplejerskerne i det daglige, når de var udsat for høje følelsesmæssige krav under arbejdet med patienter og pårørende.

Flertallet lagde i den forbindelse vægt på, at virksomheden havde oplyst om en række forebyggende tiltag og systematiske foranstaltninger til håndtering og forebyggelse af følelsesmæssige belastninger, herunder briefing, defusing, tværfaglig debriefing, pop-up møder, daglig sparring på teammøder mellem kolleger, supervision, plejeteams, daglige teammøder, mentorordning, systematisk vagtoverlevering, nærværende ledelsesmæssig støtte og ”åben dør” for de ansatte.

Et mindretal fandt, at de tiltag, som arbejdsgiveren havde iværksat, ikke var tilstrækkelige til at imødegå de dokumenterede høje følelsesmæssige krav, og ville af den grund fastholde påbuddet.

Læs hele afgørelsen på Retsinformation

 

Dette nyhedsbrev er udgivet af Arbejdsmiljøklagenævnets sekretariat.

Ansvarlig for nyhedsbrevet er chefkonsulent Britta Maar.

 

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring