Gå til indhold

Nyhedsbrev nr. 10/2019

Resuméer af 6 udvalgte afgørelser om mobning, isætning af vinduer, en-søjlede arbejdsplatforme og afslag på behandling af for sene klager. Sagerne er afgjort på møde den 26. november 2019.

Hjemvisning af afgørelse om at sikre, at arbejdet ikke medfører risiko for fysisk eller psykisk helbredsforringelse som følge af mobning i forbindelse med arbejdet i virksomheden samt ophævelse af afgørelse med rådgivningspåbud 

Om mobning:
Arbejdsmiljøklagenævnet fandt, at selvom krænkende handlinger har fundet sted blandt de ansatte i virksomheden, er det uklart, om der foregår mobning, da sagen ikke er tilstrækkeligt oplyst.

Nævnet lagde vægt på, at Arbejdstilsynet ikke i tilstrækkelig grad har oplyst, om det er den eller de samme personer, der systematisk udsættes for krænkende handlinger, som de ikke kan forsvare sig imod, og om det er den eller de samme personer, der udøver de krænkende handlinger.

Nævnet lagde desuden vægt på, at det i forhold til Arbejdstilsynets beskrivelse af den interne konflikt i virksomheden alene er oplyst, at der i virksomheden aktuelt er enkelte ansatte, som har svært ved at følge retningslinjerne, hvorfor de ansatte har fået skriftlige advarsler.

Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse er truffet af et enigt nævn.

Om brug af autoriseret rådgivervirksomhed:
Arbejdsmiljøklagenævnet fandt, at der ikke var grundlag for påbuddet om at bruge en autoriseret rådgivningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet.

Nævnet lagde vægt på, at der ikke er truffet en afgørelse om overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen, da nævnet har hjemvist Arbejdstilsynets afgørelse med påbud om, at virksomheden skal sikre, at arbejdet ikke medfører risiko for fysisk eller psykisk helbredsforringelse som følge af mobning.

Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse er truffet af et enigt nævn.

Læs hele afgørelsen på Retsinformation

Fastholdelse af påbud om at bruge en autoriseret rådgivningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet til at bistå sig med at efterkomme påbud om, at arbejdet ikke medfører risiko for fysisk eller psykisk helbredsforringelse som følge af mobning i forbindelse med arbejdet virksomheden samt med at forebygge lignende arbejdsmiljøproblemer.

Om mobning:
Arbejdsmiljøklagenævnet vurderede, at arbejdet hos virksomheden, ikke var planlagt, tilrettelagt og udført sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt i forhold til risikoen for fysisk eller psykisk helbredsforringelse som følge af mobning i forbindelse med arbejdet. 

Nævnet lagde vægt på, at Arbejdstilsynet ved tilsynsbesøg den 22. og 23. januar 2019 hos virksomheden fik oplyst af de ansatte, at der var 3-4 ansatte, der oplevede at være udsat for systematiske mobbehandlinger på ugentlig basis fra en kollega.

Om brug af autoriseret rådgivervirksomhed:
Nævnet vurderede, at der er grundlag for Arbejdstilsynets påbud om at bruge en autoriseret rådgivningsvirksomhed.

Nævnet lagde vægt på, at Arbejdstilsynet som følge af de oplyste forhold under tilsynsbesøg den 22. og 23. januar 2019 hos virksomheden, har truffet afgørelse med påbud om at sikre, at arbejdet ikke medfører risiko for fysisk eller psykisk helbredsforringelse som følge af mobning i forbindelse med arbejdet i virksomheden.

Mindretalsudtalelse:
Et mindretal på 4 af nævnets medlemmer fandt, at Arbejdstilsynet ikke i tilstrækkelig grad har dokumenteret, at der er tale om mobning, hvorfor påbuddet bør hjemvises.

Læs hele afgørelsen på Retsinformation

Fastholdelse af afgørelse uden handlepligt om, at virksomheden har overtrådt arbejdsmiljølovgivningens regler om sikkerheds-og sundhedsmæssig fuld forsvarlig isætning af vinduer 

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt afgørelsen og vurderede, at arbejdet med isætning af vinduer på arbejdsstedet på ulykkestidspunktet ikke blev udført sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Nævnet lagde herved vægt på, at det vindue, der blev sat i, da ulykken indtraf, havde en vægt på 76 kg.

Nævnet lagde endvidere vægt på, at der blev løftet i underarmsafstand, asymmetrisk og med foroverbøjet ryg.

Nævnet lagde desuden vægt på, at vinduet blev sat i ved, at to ansatte manuelt løftede vinduet med sugekopper placeret på glas. Arbejdet blev udført ved, at den ene hånd løftede i sugekoppen, mens den anden hånd støttede på rammen. Vinduerne blev løftet i underarmsafstand fra kroppen, asymmetrisk og med foroverbøjet ryg.

Nævnet lagde endvidere vægt på, at der på vinduet var monteret vinkelbeslag med skarpe kanter.

Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse er truffet af et enigt nævn.

Læs hele afgørelsen på Retsinformation 

Fastholdelse af strakspåbud om, at den, der overdrager og udleverer en-søjlede arbejdsplatforme til brugere, skal sørge for, når de udleveres, at de er forsynet med nødvendigt beskyttelsesudstyr og kan anvendes uden at være farlig for sikkerhed eller sundhed. 
Brugere af en-søjlede arbejdsplatforme skal under anvendelsen være sikret mod risiko for klemningsfare ved arbejdsplatformens gittermast, så en-søjlede arbejdsplatforme kan anvendes uden at være farlig for sikkerhed eller sundhed. 

Arbejdsmiljøklagenævnet lagde vægt på, at Arbejdstilsynets ved tilsynsbesøg den 5. februar 2019 på byggepladsen konstaterede, at der var opstillet tre en-søjlede arbejdsplatforme af typen Scanclimber SC5000, hvor gittermastens fjerde side ind mod bygningens facade ikke var sikret mod klemningsfare ved afskærmning, så brugerne af arbejdsplatformen frit kunne arbejde og færdes mellem gittermasten og bygningens facade. Det var derfor muligt at få en arm, en hånd, et ben eller en fod i klemme mellem platformen og gittermasten.

Nævnet lagde også vægt på, at det var muligt ved arbejdet på arbejdsplatformen at kunne stikke genstande eller materiel ind i gittermasten på grund af den manglende afskærmning.

Nævnet lagde endvidere vægt på, at det på grund af arbejdsplatformens opstilling ikke var i overensstemmelse med producentens brugervejledning, at der alene var opsat en afskærmning i form af et rækværk på 1,10 meter på gittermastens fjerde side ind mod bygningens facade, da det stadig var muligt at række legemsdele og genstande ind gennem/over rækværket og ind i den uafskærmede gittermast ved kørsel med platformen.

Mindretalsudtalelse:
Et af nævnets medlemmer fandt, at afgørelsen bør afvente en af Arbejdstilsynet foretaget indberetning til Sikkerhedsstyrelsen om fremstillingen, indretningen og markedsføringen af arbejdsplatformene SC 4000 og SC 5000 er i overensstemmelse med gældende EU-regler og standarder.

Læs hele afgørelsen på Retsinformation

Afslag på at behandle for sen klage (Klagefrist)

Afslag på behandling af for sen klage (Klagefrist – tilbagemelding ej klage)

Arbejdsmiljøklagenævnet fandt ikke, at de for sene klager skulle behandles.
 
Nævnet fandt ikke, at der i sagerne forelå oplysninger fra virksomheden, som kunne begrunde de for sent indgivne klager, eller at sagerne indeholdte særlige forhold eller principielle elementer, som kan begrunde en behandling af den for sent indgivne klage, eller at der var tale om åbenbare urigtige afgørelser.


I den ene sag fandt nævnet, at virksomhedens tilbagemelding ikke skulle betragtes som en klage.

Læs den første afgørelse på Retsinformation 

Læs den anden afgørelse på Retsinformation 

Sidst opdateret 17.12.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring