Gå til indhold

Nyhedsbrev nr. 3/2019

Resuméer af tre udvalgte afgørelser om sikkerhedsforanstaltninger imod fare for berøring med virksomhedens båndsliber, rækværk som sikrer ansatte mod nedstyrtning og krav om mekanisk procesudsugning. Sagerne er afgjort på møde den 26. februar 2019.

Fastholdelse af strakspåbud om at træffe effektive sikkerhedsforanstaltninger imod fare for berøring med virksomhedens båndsliber

Arbejdstilsynet afgav strakspåbud om at træffe effektive sikkerhedsforanstaltninger imod faren for, at ansatte kommer i berøring med farlige bevægelige dele tilhørende virksomhedens båndsliber, der trækkes af en el-motor, mærket ABB, så båndsliberen kan anvendes sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Et enigt nævn fastholdt afgørelsen og vurderede, at virksomhedens båndsliber, der blev trukket af en el-motor af mærket ABB, på tilsynstidspunktet, ikke blev anvendt sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Nævnet lagde herved vægt på, at der ikke var truffet effektive foranstaltninger mod, at virksomhedens ansatte kunne komme i berøring med bånd-sliberens drivhjul og slibebånd, der var uafskærmede.

Nævnet lagde endvidere vægt på, at slibebåndene var placeret i krops- og ansigtshøjde, samt at det blev skønnet, at drivhjulene kørte rundt med cirka 3000 omdrejninger i minuttet.

Nævnet lagde endelig vægt på, at båndsliberen anvendes jævnligt af virksomhedens ansatte.

Læs hele afgørelsen på Retsinformation

Fastholdelse af påbud om straks at etablere kollektive foranstaltninger i form af rækværk som sikrer de ansatte mod nedstyrtning. Arbejdsmiljøklagenævnet har ikke kompetence til at tage stilling til klage over bødeforelæg

Arbejdstilsynet gav påbud til en virksomhed om straks at etablere kollektive foranstaltninger i form af rækværk, som effektivt sikrer de ansatte mod nedstyrtning ved adgang fra trappetårn til taget.

Om nedstyrtning: 
Et enigt nævn fastholdt afgørelsen og lagde vægt på, at arbejdet med at montere aluminiumskanter hen over murkonen på et tag på byggepladsen, ikke var planlagt, tilrettelagt og udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, idet arbejdet var forbundet med risiko for nedstyrtning.

Nævnet lagde herved vægt på, at Arbejdstilsynet ved tilsynsbesøget på byggepladsen konstaterede, at virksomhedens to ansatte kravlede op på den indvendige side af et rullestillads med adgang op til taget på en bygning, og at de ansatte ved overgangen fra stillads til tag ikke havde noget at holde fast i.

Om bødeforelæg: 
Et enigt nævn fandt, at nævnet efter reglerne i arbejdsmiljøloven ikke har kompetence til at tage stilling til den del af klagen, der vedrører Arbejdstilsynets grundlag for at give virksomheden en bøde på baggrund af Arbejdstilsynets strakspåbud.

Nævnet lagde vægt på, at Arbejdstilsynets vurdering af, hvorvidt der er grundlag for at give virksomheden et bødeforelæg på baggrund af påbuddet, ikke er en afgørelse efter arbejdsmiljøloven.

Læs hele afgørelsen på Retsinformation

Fastholdelse af afgørelse uden handlepligt om at etablere en effektiv mekanisk procesudsugning til virksomhedens glasblæser

Arbejdstilsynet traf afgørelse uden handlepligt om, at virksomheden havde overtrådt arbejdsmiljølovgivningens regler om at etablere en effektiv mekanisk procesudsugning til virksomheden glasblæser, der ikke fører den udsugede luft tilbage til arbejdsrummet eller andre lokaler.

Et enigt nævn fastholdt afgørelsen og vurderede, at støvsugeren, der blev anvendt som mekanisk procesudsugning til virksomhedens glasblæser, på arbejdsstedet, ikke var tilstrækkelig effektiv til at fjerne luftforureningen, som stammede fra processen med glas-blæsning i virksomhedens glasblæser.

Nævnet lagde vægt på, at virksomhedens glasblæser var forsynet med en mekanisk procesudsugning i form af en støvsuger, der førte den fra glasblæseren udsugede luft tilbage til arbejdsrummet, hvori glasblæseren var opstillet.

Nævnet lagde herved vægt på, at der lå synligt støv rundt om gasblæseren.

Nævnet lagde endvidere vægt på, at støvsugeren ikke var forsynet med en kontrolanordning, der angav utilstrækkelig funktion.

Nævnet lægger desuden vægt på, at ansatte anvendte virksomhedens glasblæser ugentligt.

Nævnet lagde endelig vægt på, at virksomhedens indehaver oplyste, at han var klar over, at virksomhedens glasblæser skulle forsynes med en effektiv procesudsugning, da han havde læst på reglerne.

Læs hele afgørelsen på Retsinformation

Dette nyhedsbrev er udgivet af Arbejdsmiljøklagenævnets sekretariat.

Ansvarlig for nyhedsbrevet er chefkonsulent Britta Maar


Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring