Gå til indhold

Nyhedsbrev nr. 7/2019

Resuméer af 5 udvalgte afgørelser om snitning af grøntsager, løft af sække, bæring af sække, arbejdets udførsel og brug af åndedrætsværn i biohal. Sagerne er afgjort på møde den 27. august 2019.

Fastholdelse af et strakspåbud om at sikre, at arbejdet med at snitte grøntsager på en pålægsmaskine bliver udført fuldt forsvarligt, herunder at der bliver anvendt en resteholder, når kniven kører.

Nævnet vurderede, at arbejdet med snitning af grøntsager på en pålægsmaskine på ulykkestidspunktet ikke blev udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Nævnet lagde vægt på, at Arbejdstilsynet ved tilsynsbesøget fik oplyst, at pålægsmaskinen på ulykkestidspunktet blev anvendt til snitning af agurk uden resteholder, imens kniven var aktiveret.

Nævnet lagde til grund, at den ansatte var i færd med at snitte en agurk, som hun som vanligt ville snitte på pålægsmaskinen. Maskinen bliver normalt altid anvendt til dette i slukket tilstand. Den ansatte var instrueret, og metoden, som blev anvendt til dette arbejde, var gængs og kendt i branchen.

Nævnet lagde desuden til grund, at den ansatte af uvisse årsager tændte for pålægsmaskinen, hvorved klingen arbejdede sig hurtigere igennem agurken end forventet. Den ansattes hånd gled, så den ansatte skar sig i højre langefinger.

Et mindretal på fire af nævnets medlemmer fandt, at arbejdsgiveren havde levet op til sine forpligtelser efter loven, og at der var tale om en upåregnelig og abnorm handling fra ansattes side, hvorfor der ikke var grundlag for påbuddet.

Læs hele afgørelsen på Retsinformation

Fastholdelse af strakspåbud om at sikre, at arbejdet med at løfte sække bliver udført, så det er sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Risikoen ved løft af sække skal undgås ved hensigtsmæssig tilrettelæggelse af arbejdet, herunder ved brug af tekniske hjælpemidler.
Arbejdstilsynet havde foretaget partshøring af virksomheden forud for afgørelsen.

Om partshøring
Nævnet vurderede, at Arbejdstilsynet på tilsynstidspunktet på byggepladsen havde foretaget en tilstrækkelig partshøring af virksomheden.

Nævnet lagde vægt på, at byggelederen var til stede under Arbejdstilsynets tilsynsbesøg og bekræftede oplysningerne, som var af overskuelig og enkel karakter, hvorfor en mundtlig høring af repræsentanten på pladsen var tilstrækkelig.

Nævnet lagde desuden vægt på, at Arbejdstilsynet ikke er forpligtet til at foretage en skriftlig høring af virksomheden om de faktiske forhold, når Arbejdstilsynet afgiver et strakspåbud.

Nævnet lagde i den forbindelse vægt på, at der var tale om et alvorligt arbejdsmiljøproblem, som ikke kan afvente en forudgående høringsperiode, men skal løses med det samme.

Om selve påbuddet
Nævnet fastholdt afgørelsen og vurderede, at arbejdet med løft af cementsække på byggepladsen på tilsynstidspunktet ikke blev udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Nævnet lagde herved vægt på, at Arbejdstilsynet konstaterede, at en ansat løftede sække, der vejede 25 kg i 3/4 arms afstand.

Nævnet lagde endvidere vægt på, at der var forværrende faktorer, idet der blev løftet i uhensigtsmæssige arbejdsstillinger.

Et mindretal på 5 af nævnets medlemmer fandt, at der ikke var foretaget en korrekt partshøring efter forvaltningsloven, hvorfor afgørelsen burde ophæves.

Læs hele afgørelsen på Retsinformation

Fastholdelse af påbud om at sikre, at arbejdet med at håndtere 20 kg plastsække blev udført, så det var sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Arbejdstilsynet gav påbud til en virksomhed om at sikre, at arbejdet med at håndtere 20 kg plastsække blev udført, så det var sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Risikoen ved håndtering af sækkene skulle undgås ved at tilrettelægge arbejdet hensigtsmæssigt, herunder ved brug af tekniske hjælpemidler.

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt afgørelsen idet nævnet fandt, at arbejdet ikke var planlagt, tilrettelagt og udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Arbejdet udsatte de ansatte for belastninger, der kunne medføre skade på især lænderyg, skulder og nakke.

Nævnet lagde vægt på, at en ansat bar en plastsæk på 20 kg indeholdende sort Polyethylen ca. 25 meter i underarmsafstand. Der var desuden en forhøjning på ca. 15 cm foran ovnens operatørplads, som den ansatte bar sækken op til via en rampe.

Nævnet lagde endvidere vægt på, at omfanget af bærearbejdet for den ansatte var 4 sække med sort Polyethylen, der skulle bæres ca. 25 meter, og 6-8 sække med gul Polyethylen, der skulle bæres ca. 12 meter op til ovnens operatørplads. Den ansatte oplyste desuden, at det kunne være op til 20 poser pr. ansat pr. skift, der skulle bæres.

Nævnet lagde herudover vægt på, at virksomheden i høringssvar oplyste, at sækkene primært skulle bæres 2-10 meter og undtagelsesvist ca. 20 meter. Når sækkene blev flyttet mere end 10-20 meter anvendtes som regel en vogn til at flytte dem med. Normalt løftes dagligt 8-12 sække fordelt på 8 timer.

Et mindretal på tre af nævnets medlemmer fandt, at der i sagen var væsentlig tvivl om, hvordan bæringen var foregået, da sagen indeholdt modstridende oplysninger herom. Mindretallet fandt derfor, at Arbejdstilsynet ikke havde dokumenteret, at der blev båret i underarmsafstand, hvorfor påbuddet burde blive hjemvist.

Læs hele afgørelsen på Retsinformation

Fastholdelse af strakspåbud om at anvende åndedrætsværn under arbejde i biohallen, indtil arbejdet blev planlagt, tilrettelagt og kunne udføres, så udsættelse for biologiske agenser undgås.

Arbejdstilsynet gav strakspåbud til en virksomhed om at anvende åndedrætsværn under arbejde i biohallen, indtil arbejdet blev planlagt, tilrettelagt og kunne udføres, så udsættelse for biologiske agenser undgås. 

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt afgørelsen, da nævnet vurderede at de ansatte hos virksomheden på arbejdsstedet på tilsynstidspunktet blev udsat for sundhedsskadelige påvirkninger fra mikroorganismer, sporer, bakterier, endotoksiner, organisk støv og aerosoler, ved at arbejde i biohallen. 

Nævnet lagde vægt på, at det organiske materiale ved behandlingen i biohallens åbne forbehandlingsanlæg blev sønderrevet og findelt og flyttet rundt med forskellige mekaniske transportsystemer. Herved skete en frigivelse og spredning af biologisk materiale til biohallens indeklima og nedfald på vandrette flader. Dette skete især, når det organiske affald blev rystet, sønderrevet eller faldt fra transportbånd til transportbånd, eller når luftstrømme bevægede sig over, eller igennem, det organiske affald.

Nævnet lagde endvidere vægt på, at der ved rengøring af hallens flader, blev spulet med vand. Herved hvirvledes det biologiske materiale op sammen med det anvendte vand, hvorved der dannedes bio-aerosoler.

Nævnet lagde desuden vægt på, at de ansatte ikke gjorde brug af P3-filtrerende åndedrætsværn med turboenhed stillet til rådighed af virksomheden for de ansatte, der var beskæftiget i biohallen.

Et mindretal på et af nævnets medlemmer vurderede, at Arbejdstilsynet ikke havde dokumenteret, at der var en sundhedsmæssig risiko i denne sag.

Medlemmet fandt endvidere, at der kun i særlige situationer som ved direkte åbning og rengøring af anlægget, skulle anvendes værnemidler.

Læs hele afgørelsen på Retsinformation

Fastholdelse af påbud om, at arbejdet i biohallen skal planlægges, tilrettelægges og udføres, så påvirkning fra biologiske agenser så vidt muligt undgås eller iværksætte effektive foranstaltninger til imødegåelse af risikoen for sundhedsskader. 
Fastholdelse af påbud om at bruge en autoriseret rådgivningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet til at bistå sig med at efterkomme påbud om at træffe effektive foranstaltninger mod påvirkning fra biologiske agenser ved arbejde i biohallen samt med at forebygge lignende arbejdsmiljøproblemer.

Vedrørende påbud om arbejdet i biohallen
Nævnet vurderede, at arbejdet i biohallen indebar risiko for, at de ansatte blev udsat for biologiske agenser i form af mikroorganismer, sporer, bakterier, endotoksiner og bio-aerosoler.

Nævnet lagde vægt på, at biohallen dagligt behandlede ca. 100 tons kildesorteret organisk dagrenovation, og at det organiske materiale var under forrådnelse mv., hvorved der blev udviklet mikroorganismer, sporer, bakterier, endotoksiner, organisk støv og bio-aerosoler.

Nævnet lagde desuden vægt på, at ventilationsanlægget ikke var tilstrækkeligt til at forhindre, at de ansatte i biohallen blev udsat for biologiske agenser, ligesom anlægget medvirkede til at skabe luftstrømme i biohallen, så bioaerosoler kom i de ansattes indåndingszone.

Vedrørende påbud om brug af autoriseret arbejdsmiljørådgiver
Nævnet vurderede, at påvirkningen fra biologiske agenser ved arbejde i biohallen er et alvorligt og komplekst arbejdsmiljøproblem, der er vanskeligt at løse.

Nævnet lagde vægt på, at Arbejdstilsynet havde afgivet påbud, der vedrørte risikoen for udsættelse for biologiske agenser ved arbejde med større mængder organisk materiale, hvis der samtidig er aerosoler, der med overvejende sandsynlighed indeholder biologiske agenser, og en markant affaldsagtig lugt eller lugt af forrådnelse.

Et mindretal på et af nævnets medlemmer vurderede, at Arbejdstilsynet ikke havde dokumenteret, at der var en sundhedsmæssig risiko i sagen, hvorfor påbuddet burde blive ophævet.

Medlemmet fandt derfor, at der heller ikke var grundlag for påbud om brug af autoriseret arbejdsmiljørådgiver.

Læs hele afgørelsen på Retsinformation

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring