Gå til indhold

Fastholdelse af påbud om passende temperatur i butik, men afgørelse om påbud for lagre og varemodtagelse sendt tilbage til Arbejdstilsynet

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt Arbejdstilsynets afgørelse om, at en virksom-hed skulle sikre en passende temperatur uden generende temperaturforskelle i virksomhedens butik. Men den tilsvarende afgørelse for varemodtagelsen og lag-rene sendte nævnet tilbage til ny vurdering i Arbejdstilsynet.

Arbejdstilsynet besøgte en butik med varemodtagelse og lagre. Ved besøget blev temperaturforholdene drøftet. Det blev oplyst, at arbejdet består dels af kundeekspeditioner i butikken, vareudpakning, varepakning og håndtering af reklamationer i varemodtagelse. Når der kommer varer hjem, placeres disse dels i butik og dels på et af butikkens 3 lagre.

Cirka halvdelen af alle kundeekspeditioner i butikken medfører, at de ansatte skal hente varer på et af butikkens lagre. De ansatte oplevede temperaturforholdene i lokalerne som meget kolde.

De ansatte oplyste, at temperaturen i butikken havde været cirka 10 grader ved åbningstid og derefter langsomt stigende til kl. 12.30, hvor en temperatur på ca. 20 grader var opnået.

Arbejdstilsynet konstaterede, at butikschefen havde 4 trøjer på, og det blev oplyst, at dette var normalt for at holde varmen, og at den målte temperatur i lokalerne var helt normale for årstiden. Det blev desuden oplyst, at de ansatte tit var forkølede.

Der var ikke nogen form for opvarmning i varemodtagelsen og på de 2 lagre på 1. sal, men  lageret i kælderen var altid dejligt varmt, da fyret var placeret der.

Butikken bliver opvarmet af 6 varmeblæsere, som blæser varm luft ind om vinteren og kold luft om sommeren. De ansatte oplyste, at når varmeblæserne er tændt, bliver luften i butikken meget tør, og at det ligeledes trækker fra blæserne. Varmeblæserne var slukket under Arbejdstilsynets besøg. Varmeblæserne bliver tændt, når de ansatte møder og åbner butikken.

Arbejdstilsynet konstaterede på besøgstidspunktet, at temperaturen i varemodtagelsen var 9 grader, og temperaturen på de 2 lagre på 1. sal blev målt til 10 grader. Temperaturen i butikken var 22 grader. Udendørstemperaturen på dette tidspunkt blev af den tilsynsførende vurderet til at være cirka 0 grader.

Det blev oplyst, at de ansatte jævnligt går frem og tilbage mellem butik, varemodtagelse og lagre, og at arbejdet foregik med let fysisk aktivitet.

På den baggrund afgav Arbejdstilsynet påbud om, at virksomheden skal sikre en passende temperatur uden generende temperaturforskelle i butik, varemodtagelse og lagre.

Virksomhedens partsrepræsentant anførte i klagen, at der var tale om to påbud om det samme problem, da der er afgivet påbud om at sikre de ansatte mod kuldeindfald og trækgener i butikken samt påbud om at sikre passende temperatur.

Regler

Det fremgår af § 42, stk. 1, i arbejdsmiljøloven, at arbejdsstedet skal indrettes således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt.

Det fremgår af § 3, i bekendtgørelsen om faste arbejdssteders indretning, at § 31, stk. 1 kan fraviges for arbejdsrum, hvori der kun lejlighedsvis eller ganske kortvarigt udføres arbejdsopgaver, i det omfang det efter forholdene er rimeligt og forsvarligt.

Det fremgår af § 31, stk. 1, i bekendtgørelsen om faste arbejdssteders indretning, at temperaturen i arbejdstiden i arbejdsrum skal  være tilpasset den menneskelige organisme under hensyntagen til de anvendte arbejdsmetoder og den fysiske belastning, som de ansatte udsættes for. Temperaturforholdene i arbejdsrummet skal være uden generende temperaturforskelle.

Afgørelse

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt afgørelsen om, at virksomheden skal sikre en passende temperatur uden generende temperaturforskelle i butikken, men hjemviste afgørelsen om at sikre en passende temperatur uden generende temperaturforskelle i varemodtagelsen og på lagrene.

Et flertal af nævnets medlemmer fandt, at der i arbejdstiden ikke er en passende temperatur for de ansatte i virksomhedens butik, idet Arbejdstilsynet ved tilsynsbesøget fik oplyst, at temperaturen på besøgsdagen var cirka 10 grader ved åbningstid, og at det tog 3 timer at varme butikken op til cirka 20 grader.

Flertallet lagde desuden vægt på, at butikschefen ved tilsynsbesøget havde 4 trøjer på, og at Arbejdstilsynet fik oplyst, at dette var normalt for at holde varmen.

Flertallet lagde endvidere vægt på, at arbejdet med kundeekspeditioner i butikken foregik med let fysisk aktivitet.

Et af medlemmer fandt, at Arbejdstilsynet ikke har dokumenteret, at der i virksomhedens butik er temperaturmæssige forhold, som ikke er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige.

Nævnet fandt, at sagen ikke er tilstrækkeligt oplyst til, at der kan træffes afgørelse for så vidt angår påbuddet om passende temperatur på virksomhedens lagre og i varemodtagelsen, idet hyppigheden, varigheden og fordelingen af de ansattes arbejdsopgaver ikke var tilstrækkelig oplyst for så vidt angår virksomhedens lagre og varemodtagelse.

Nævnet lagde i den forbindelse vægt på, at Arbejdstilsynet vedrørende frekvensen og varigheden af arbejdsopgaverne alene har oplyst, at cirka 50 % af alle kundeekspeditioner i butikken medfører, at de ansatte skal hente varer på et af butikkens lagre.

Afgørelsen for så vidt angår hjemvisning blev truffet af et enigt nævn (j.nr. 2014-6030-15320 og 2014-6030-15325).

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring