Gå til indhold

Afgørelse om, at en klage skulle behandles, selvom den var indkommet sent

Formanden for Arbejdsmiljøklagenævnet traf afgørelse om, at en klage ville blive behandlet, selvom den var indkommet på sidste fristdag efter kontortids ophør. Klagen var rettidig, fordi Arbejdstilsynet i afgørelsens klagevejledning ikke havde angivet kontortids ophør, eller hvad der forstås ved kontortids ophør. Kontortiderne var heller ikke angivet på det anvendte brevpapir.

Arbejdstilsynet traf afgørelse den 12. marts 2014 med påbud om at sikre tilfredsstillende akustikregulering af 3 gymnastiksale på en skole.

Af klagevejledningen fremgår, at klage over påbuddet kan ske til Arbejdsmiljøklagenævnet, samt at klagen skal indsendes til Arbejdstilsynet og være modtaget inden fire uger efter, at virksomheden har modtaget påbuddet.

Virksomheden har ved e-post af 9. april 2014, kl. 16.55, klaget over Arbejdstilsynets afgørelse af 12. marts 2014.

Arbejdstilsynets afgørelse af 12. marts 2014 blev sendt til virksomhedens e-boks den 12. marts 2014.

Regler

Det fremgår af § § 81, i arbejdsmiljøloven, at klage over en afgørelse truffet af Arbejdstilsynet i henhold til arbejdsmiljøloven, vedrørende forhold omfattet af arbejdsmiljøloven kan indbringes for Arbejdsmiljøklagenævnet inden 4 uger, efter at afgørelsen er meddelt den pågældende.

Det fremgår af § 81a, stk. 8, at formanden efter en skriftlig høring af nævnets beskikkede medlemmer kan træffe afgørelse på nævnets vegne i sager, hvor der er en fast praksis, eller som i øvrigt ikke giver anledning til tvivl.

Det fremgår af § 3, i bekendtgørelse om forretningsorden for Arbejdsmiljøklagenævnet, at fristen for at indgive klage er fire uger, efter at afgørelsen er meddelt den pågældende.

Det fremgår af § 14, stk. 1, at formanden efter en skriftlig høring af nævnets medlemmer kan træffe afgørelse på nævnets vegne i følgende tilfælde:

  1. Sager hvor der er en fast administrativ praksis      eller retspraksis
  2. Sager som i øvrigt ikke giver anledning til tvivl.     

Afgørelse

Formanden traf afgørelse om, at klagen vil blive behandlet, da den er rettidig.

Formanden lagde herved vægt på, at Arbejdstilsynet i afgørelsens klagevejledning ikke har angivet kontortids ophør, eller hvad der forstås ved kontortids ophør, samt at Arbejdstilsynet i det anvendte brevpapir ikke har angivet Arbejdstilsynets kontortider. Afgørelsen er truffet efter skriftlig høring af nævnets medlemmer af et enigt nævn (j.nr. 2014-6100-25255).

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring