Gå til indhold

Nyhedsbrev nr. 6 / 2017

Nyhedsbrevet indeholder resume af syv udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i juni 2017.

Hjemvisning af påbud om at sikre at montage af betonelementer til altaner foregår sikkerhedsmæssigt forsvarligt

Arbejdsmiljøklagenævnet hjemviste et påbud om, at en virksomhed straks skulle sikre, at elementmontage foregår sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, da det var uklart, om der er en sådan uoverensstemmelse mellem den faktiske placering af betonelementernes øverste u-bøjle, herunder om u-bøjlerne var placeret i bunden af eller under inserts, og angivelserne på tegningerne til, at dette giver en ustabil konstruktion.

Fastholdelse af påbud om at sikre at løft af kasser med varer på et lager planlægges, tilrettelægges og udføres sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt med hensyn til den samlede vægt pr. ansat

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt et påbud om, at en virksomhed skulle sikre, at arbejdet med løft af kasser med varer planlægges, tilrettelægges og udføres, så den samlede vægt pr. ansat er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, og fastholdt at virksomheden skulle bruge en autoriseret rådgivningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet.

Fastholdelse af påbud om at sikre ansatte mod påvirkninger fra svampevækst i et loftsrum

Arbejdsmiljøklagenævnet vurderede, at Arbejdstilsynet havde givet et påbud vedrørende unødig påvirkninger fra svampevækst under arbejde og færdsel i en kirkes loftsrum, som blev fastholdt, samt påbud vedrørende kirkens lokaler under loftsrummet, bl.a. kordegnekontor og konfirmandstue, som blev hjemvist, da sagen ikke indeholdt oplysninger om forholdene i disse lokaler.

Hjemvisning af påbud om straks at sikre nødvendig vinterinddækning i form af interimslukning som aftalt med bygherre

Arbejdsmiljøklagenævnet hjemviste et påbud om straks at sikre den nødvendige interimslukning af en bygning på en byggeplads, som var aftalt med bygherren, da det var uklart, om virksomheden på tilsynstidspunktet var ansvarlig for opsætning af interimslukning.

Hjemvisning af påbud om at standse arbejdet på fladt tag indtil effektiv sikring mod nedstyrtning er etableret på en byggeplads

Arbejdsmiljøklagenævnet fandt, at Arbejdstilsynet havde foretaget tilstrækkelig høring af en virksomhed, da Arbejdstilsynet ikke er forpligtet til at foretage en formel høring om de faktiske forhold, når Arbejdstilsynet afgiver et påbud om at standse arbejdet, men hjemviste påbuddet om at standse arbejdet på et fladt tag til sikring mod nedstyrtning er etableret, da det var uklart, hvordan forholdene var på taget.

Fastholdelse af påbud om straks at sikre at et palleanlæg er standset på effektiv måde sikret mod igangsætning under reparation

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt et påbud om straks at sikre at en maskine, som var under reparation, var effektivt standset, da en ansat under reparation var kommet til at aktiverer et kædetryk, da maskinen ikke var gjort spændingsløs inden reparationen.

Fastholdelse af et påbud til en virksomhed om straks at sikre at unge undervisningspligtige ikke må udbringe pizzaer

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud til et pizzeria om, at unge undervisningspligtige ikke må udbringe pizzaer, idet arbejdet med udbringning af pizzaer ikke kan betragtes som lettere budtjeneste, herunder udbringning af aviser og reklamer samt salg af aviser og lignende.

Søgning på afgørelser i retsinformation

Afgørelserne kan søges i retsinformation ved at :

Søge på afgørelser og under udvidet søgning søge på Beskæftigelsesministeriet (Ressort for arbejdsmiljøloven, hvorunder AMK hører) og søge på nævnets journalnummer, som står nederst i Nyhedsbrevets Pdf - udgave.

Afgørelser kan først søges, når de er frigivet på Retsinformation.

Om nyhedsbrevet

Dette nyhedsbrev er udgivet af Arbejdsmiljøklagenævnets sekretariat.

Ansvarlig for nyhedsbrevet er chefkonsulent, souschef Erik Pohl, direkte tlf. 6189 7443.

HENT HELE NYHEDSBREVET

Nyhedsbrev Nr. 6 /2017 - Arbejdsmiljøklagenævnet (pdf) 

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring