Gå til indhold

Nyhedsbrev nr. 5 / 2017

Nyhedsbrevet indeholder resume af syv udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i maj 2017.

Fastholdelse af påbud om at etablere en arbejdsmiljøorganisation for rengøringsarbejde på et udearbejdssted

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt et påbud til en rengøringsvirksomhed om, at virksomheden skal etablere en arbejdsmiljøorganisation på et udearbejdssted, hvor virksomheden udfører rengøringsarbejde, idet virksomheden havde 10 ansatte, herunder en serviceleder, der havde arbejdet på stedet i mere end 14 dage, og der var ikke etableret en arbejdsmiljøorganisation på udearbejdsstedet.

Hjemvisning af et påbud om at indrette et automatisk robotanlæg sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt og ophævelse af påbud om brug af autoriseret arbejdsmiljørådgiver

Arbejdsmiljøklagenævnet hjemviste et påbud om at indrette et automatisk robotanlæg sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt og ophævede påbud om brug af en autoriseret rådgiver, da det var uklart, om der var risiko for sikkerhed og sundhed ved kontakt med et anlægs automatiske bevægelige dele, da det ikke var tilstrækkeligt oplyst, hvordan der var risiko for at komme i klemme ved kontakt med anlæggets automatiske bevægelige dele, og hvordan disse udgør en fare.

En virksomhed var rette modtager af en afgørelse om, at en virksomhed havde overtrådt reglerne om at sikre ansatte mod udsættelse for elektrisk strøm

Arbejdsmiljøklagenævnet fandt en virksomhed rette modtager af en afgørelse uden handlepligt og fastholdt, at virksomheden havde overtrådt reglerne om at sikre de ansatte mod udsættelse for strømstød, da en ansat fik stød, og en undersøgelse havde vist, at der var et brud på en jordforbindelse til et bagagehejs.

Fastholdelse af afslag på dispensation for opstilling af en stor dampkedel i et kedelrum i en ny fabriksbygning

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt et afslag på en virksomheds anmodning om dispensation fra reglerne om, at en dampkedel med et produkttal større end 100.000 bar x liter skal opstilles i en særskilt kedelbygning eller bygningsdel med egen tagkonstruktion, og solidt adskilt fra den øvrige bygning, da der ikke i det konkrete tilfælde var særlige konstruktionsmæssige, anvendelsesforhold eller særlige forhold i øvrigt, der gjorde det rimeligt og forsvarligt at tillade afvigelse fra reglerne.

Fastholdelse af påbud om at etablere effektiv ventilation ved polyesterstøbning

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt et påbud om at etablere effektiv ventilation og fastholdt påbud om brug af autoriseret arbejdsmiljørådgiver, da en virksomhed ikke havde sørget for en effektiv mekanisk ventilation ved polyesterstøbning, da der ikke var en rumventilation eller procesudsug, der fjernede forureningen fra styren tæt ved kilden.

Ophævelse af afgørelse om at en virksomhed havde overtrådt reglerne ved ikke at have instrueret og oplært en ansat om, at åbningen af en port på en anden virksomhed var blevet ændret

Arbejdsmiljøklagenævnet ophævede en afgørelse om, at en virksomhed havde overtrådt arbejdsmiljølovgivningens regler om at sikre en tilstrækkelig og hensigtsmæssig instruktion og oplæring i at udføre arbejdet på en anden virksomhed på farefri måde, da virksomheden ikke var oplyst om, at den ene sensor i en port var blevet frakoblet, så porten ikke standsede/åbnede, når den ansatte kom i nærheden.

Fastholdelse af et påbud om at etablere effektiv udsugning ved skæring af et trægulv med en stiksav

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt et påbud om straks at etablere effektiv udsugning ved skæring af trægulv på en byggeplads, så træstøv fjernes ved kilden, og medarbejderne ikke udsættes for sundhedsskadeligt træstøv.

Afgørelserne kan læses i deres helhed i Retsinformation.

Søgning på afgørelser i retsinformation

Afgørelserne kan søges i retsinformation ved at :

Søge på afgørelser og under udvidet søgning søge på Beskæftigelsesministeriet (Ressort for arbejdsmiljøloven, hvorunder AMK hører) og søge på nævnets journalnummer, som står nederst i Nyhedsbrevets Pdf - udgave.

Afgørelser kan først søges, når de er frigivet på Retsinformation.

Om nyhedsbrevet

Dette nyhedsbrev er udgivet af Arbejdsmiljøklagenævnets sekretariat.

Ansvarlig for nyhedsbrevet er chefkonsulent, souschef Erik Pohl, direkte tlf. 6189 7443.

HENT HELE NYHEDSBREVET

Nyhedsbrev Nr. 5 /2017 - Arbejdsmiljøklagenævnet (pdf) 

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring