Sociale links

Nye navne - lovgrundlag
- mest for dig, der ofte bruger statistikken over klager på social- og beskæftigelsesområdet.
Koderegistrering
Vi laver statistik på vores afgørelser, og derfor registrerer vi resultatet af hver enkelt afgørelse – det er det, vi kalder at koderegistrere
Ét udfald
Hvis et sagsemne eller -nummer afgør ét forhold, koderegistrerer vi med afgørelsens resultat.
Flere udfald
Vi har eksempler på, at vi under ét sagsemne og -nummer afgør flere delelementer med forskelligt resultat. Et delelement kan blive stadfæstet, og et andet ændret i den samme afgørelse.
Anden lovbestemmelse spiller ind
Vi har sager, hvor underinstansens afgørelse involverer en anden lovbestemmelse, som underinstansen ikke nødvendigvis har brugt i sin behandling.
Særlige tilfælde i arbejdsskadesager
I arbejdsskadesagerne er der større mulighed for at registrere forskellige udfald på de enkelte sager.
Tast ikke indberetninger
Kommuner og andre skal ikke mere indberette til Ankestyrelsen.
Nyt system for indberetning af stævninger til Ankestyrelsen
Indberetningen er vigtig for Ankestyrelsens overblik over praksis. Samtidig giver indberetningen os mulighed for at overveje, om vi skal indtræde i retssagen.
Praksisundersøgelser
En praksisundersøgelse er en undersøgelse af udvalgte kommuners praksis inden for et bestemt emne på socialområdet, beskæftigelsesområdet eller det familieretlige område.
Det Rådgivende Praksisudvalg
Det Rådgivende Praksisudvalg følger og rådgiver Ankestyrelsen om koordinering af praksis på det sociale og beskæftigelsesmæssige område.
Velfærdsundersøgelser
Ankestyrelsen laver velfærdsundersøgelser på social-, beskæftigelses-, arbejdsskade- og sundheds- og ældreområdet.
Generel information om at klage
Klagevejledning, sagsbehandling, fuldmagter og klagefrister.
Fagområder
Adoption
Adoption skal altid være til gavn for barnet.
Vil du bortadoptere?
Hvis du overvejer at bortadoptere dit (kommende) barn, skal du henvende dig til Familieretshuset. Du behøver ikke at have besluttet dig for at bortadoptere, når du henvender dig.
Familie- og stedbarnsadoption
Ved en familie- eller stedbarnsadoption adopterer du et barn, du allerede kender eller er i familie med. Det er en grundlæggende betingelse, at adoptionen er til gavn for barnet.
Fremmedadoption
Før en fremmedadoption kan blive aktuel, skal du godkendes som adoptant. Det er Adoptionssamrådet i Familieretshuset, der afgør, om du kan blive godkendt.
Adoptivbarnets oprindelige forældre
Som adopteret kan du søge oplysninger om dine oprindelige forældre. Hvis du endnu ikke er fyldt 18 år, kan dine adoptivforældre søge på dine vegne.
Aldersændring ved adoption
Hvis du efter hjemtagelsen af dit adoptivbarn har mistanke om, at dit barn er ældre eller yngre end det, der står på barnets papirer, kan Ankestyrelsen ændre barnets alder.
Privat fremmedadoption
Ved privat fremmedadoption er det et krav, at du har en særlig og legitim grund til at ville adoptere fra det pågældende land.
Adoption, hvis du bor i udlandet
Hvis du bor i udlandet og ønsker at adoptere, skal Ankestyrelsen først undersøge, hvilket lands ret du skal søge adoption efter.
Spørgsmål/svar om adoption
Få svar på de spørgsmål, Ankestyrelsen oftest bliver stillet.
Ophævelse af en adoption
Ophævelse af adoption betyder, at adoptivbarnet og adoptanterne ikke længere har et retsforhold til hinanden. Det betyder, at der blandt andet ikke længere er gensidig arveret mellem dem.
Blanket til ophævelse
Blanket til ansøgning om ophævelse af adoptionsforhold
PAS (Post Adoption Services)
Erfaring viser, at rådgivning på et tidligt tidspunkt efter adoptionen er brugbar for mange adoptivfamilier.
PAS-rådgivere
PAS er en forkortelse for Post Adoption Services og er den internationale betegnelse for vejledning, støtte og rådgivning til adoptivfamilien.
PAS-Rådgivning til adoptivfamilier
Her tilbydes eksempelvis mulighed for at få bedre styr på, hvad der er generelt for alle, der har oplevet at blive adopteret, og hvad der er specifikt for dit barns måde at reagere på. Det er her, at du får hjælp til at forstå, hvad dit barn har brug for for at blive så stærk og så sund som muligt.
Rådgivning ud over 20 timer
Der er i særlige tilfælde mulighed for at få bevilliget flere rådgivningstimer.
PAS-Rådgivning til voksne adopterede
Ankestyrelsen tilbyder PAS-rådgivning til voksne, der er adopterede. Der er også tilbud om deltagelse i gruppeforløb for voksne.
Obligatorisk PAS-rådgivning ved hjemtagelsen af et barn (fase 4)
Den obligatoriske PAS-rådgivning har til formål at støtte op om det gode adoptionsforløb af hensyn til barnets bedste.
Viser 181-210 af 1000. Per side 10 20 30 Vis alle
« » 1 / ... / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / ... / 34
Sidst opdateret 17.07.2013