Gå til indhold

Nyhedsbrev for juli 2024

I nyhedsbrevet for juli kan du læse 10 udtalelser/breve fra tilsynet.

Kommunalret

Ankestyrelsens generelle udtalelse om kommunernes involvering i udenrigspolitiske anliggender

Ankestyrelsen havde modtaget flere henvendelser om kommunalbestyrelsers involvering i udenrigspolitiske anliggender.

Ankestyrelsen udarbejdede derfor en generel udtalelse om kommunernes mulighed for at varetage udenrigspolitiske hensyn inden for kommunalfuldmagtens rammer.

Den generelle udtalelse blev sendt til alle landets kommuner og regioner samt til Kommunernes Landsforening og Danske Regioner.

Læs udtalelsen her

En kommune kunne yde produktionsstøtte til en regional TV-station

Det fremgik af presseomtale, at Aalborg Kommune havde ydet produktionsstøtte til TV2 Nord. Der var rejst spørgsmål om hjemmelsgrundlaget, værdiansættelser og dokumentation for bevilling af støtten.

Ankestyrelsen gennemførte en indledende undersøgelse af sagen og fandt efter en gennemgang af oplysningerne i sagen ikke anledning til at gøre mere.

Ankestyrelsen lagde bl.a. til grund, at kommunen havde hjemmel i radio- og fjernsynsloven til at yde den omhandlede produktionsstøtte.

Læs brevet her

En kommune handlede i strid med lovgivningen, da den afholdt udgifter til to receptioner for repræsentanter for en fagforening

Aalborg Kommune havde afholdt udgifter til to receptioner for repræsentanter for en fagforening i forbindelse med fagforeningens årskongresser i Aalborg.

Det var Ankestyrelsens opfattelse, at spørgsmålet om afholdelse af udgifterne ikke var reguleret af lov om erhvervsfremme.

Ankestyrelsen vurderede også, at kommunen ikke med hjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne kunne afholde udgifterne til de to receptioner.

Læs udtalelsen her

En kommune kunne betale for at deltage i netværksaktiviteter i forbindelse med et sponsorat

Det fremgik af presseomtale, at chefer i Odense Kommune havde været på sponsorrejser arrangeret af Odense Boldklub. Der var rejst spørgsmål om, hvorvidt kommunen havde en lovlig interesse i netværksrejserne.

Ankestyrelsen gennemførte en indledende undersøgelse af sagen og fandt efter gennemgang af oplysningerne ikke anledning til at gøre mere.

Ankestyrelsen fandt ikke tilstrækkeligt grundlag for at tilsidesætte kommunens vurdering af, at den havde en lovlig interesse i netværksrejserne, som var en del af de netværksydelser, der indgik i det samlede sponsorat. Ankestyrelsen fandt desuden ikke grundlag for at konstatere, at kommunen havde tilsidesat grundsætningen om økonomisk forsvarlighed.

Læs brevet her

Sektorlovgivningen


En kommunes oprettelse af et gatekeeperudvalg til godkendelse af økonomiske dispositioner

Herlev Kommune havde oprettet et gatekeeperudvalg, som skulle godkende økonomiske dispositioner som fx varekøb og nyansættelser.

Gatekeeperudvalget havde også behandlet borgersager, hvorefter borgerne fik afslag på bevilgede på baggrund af usaglige økonomiske hensyn.

På baggrund af Herlev Kommunes udtalelse om, at det var en fejl, at der var behandlet borgersager i gatekeeperudvalget, at dette var indskærpet i kommunen, og de berørte borgersager var behandlet på ny, fandt Ankestyrelsen ikke anledning til at foretage yderligere.

Læs brevet her

Vejledning om fritvalgsbeviser efter serviceloven

Ankestyrelsen var blevet opmærksom på, at en række kommuner, herunder Morsø Kommune, ikke syntes at vejlede borgere, der var visiteret til personlig pleje efter serviceloven, om muligheden for at få udstedt et fritvalgsbevis, hvis kommunen ikke havde godkendt private leverandører til de pågældende opgaver.

På baggrund af Morsø Kommunes udtalelse fandt Ankestyrelsen ikke anledning til at foretage yderligere.

Ankestyrelsen lagde i den forbindelse vægt på Morsø Kommunes redegørelse for en række tiltag, der skulle sikre behørig vejledning af borgerne, herunder direkte i forbindelse med bevilling af hjælp til personlig pleje og gennem information på kommunens hjemmeside og i kommunens kvalitetsstandard.

Læs brevet her

En kommunes særkrav ved i forbindelse med prioritering af kommende vedvarende energiprojekter i kommunen var i strid med planlovgivningen

Ankestyrelsen havde modtaget en henvendelse om, at Tønder Kommune havde i forbindelse med ansøgninger om nye vedvarende energiprojekter opfordret projektansøgere til at tilkendegive, om – og i givet fald hvor meget – projektansøgerne agtede at indbetale til en almennyttig udviklingsfond, der var oprettet på kommunens initiativ.

Ankestyrelsen vurderede, at kommunens praksis var i strid med planlovgivningen.

Læs udtalelsen her

Ishøj Kommunes praksis for børne- og ungepålæg og forældrepålæg

Ankestyrelsen var blevet opmærksom på Ishøj Kommunes praksis for anvendelse af reglerne om børne- og ungepålæg og forældrepålæg efter servicelovens §§ 57 a og 57 b.

Ankestyrelsen vurderede, at kommunen havde etableret relevante processer for at sikre, at reglerne blev fulgt.

Læs brevet her

Glostrup Kommunes praksis for børne- og ungepålæg og forældrepålæg

Ankestyrelsen var blevet opmærksom på Glostrup Kommunes praksis for anvendelse af reglerne om børne- og ungepålæg og forældrepålæg efter servicelovens §§ 57 a og 57 b.

Ankestyrelsen vurderede, at kommunen havde etableret relevante processer for at sikre, at reglerne blev fulgt.

Læs brevet her

Faaborg-Midtfyn Kommunes praksis for børne- og ungepålæg og forældrepålæg

Ankestyrelsen var blevet opmærksom på Faaborg-Midtfyn Kommunes praksis for anvendelse af reglerne om børne- og ungepålæg og forældrepålæg efter servicelovens §§ 57 a
og 57 b.

Ankestyrelsen vurderede, at kommunen havde etableret relevante processer for at sikre, at reglerne blev fulgt.

Læs brevet her

Sidst opdateret 05.07.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring