Gå til indhold

Nyhedsbrev for maj 2024

I nyhedsbrevet for maj kan du læse seks nye udtalelser fra det kommunale tilsyn.

Kommunalret


Om støtte til en forening til aktiviteter forbundet med etablering af et havvindmøllelav

Ankestyrelsen vurderede, at det ville være i strid med forbuddet mod at yde støtte til enkelte erhvervsvirksomheder at yde den omhandlede støtte.

Efter Ankestyrelsens opfattelse ville støtten til foreningen udgøre indirekte støtte til de endnu ikke stiftede el-producerende selskaber, som skulle deltage i havvindmøllelavet.

Læs udtalelsen her

Ændring af en kommunes styrelsesvedtægt og omkonstituering af kommunens udvalg

Mindretallet i Langeland Kommunes kommunalbestyrelse havde henvendt sig til Ankestyrelsen om ændring af kommunens styrelsesvedtægt og en deraf følgende omkonstituering af udvalgene. Det var mindretallets opfattelse, at ændringerne var begrundet i usaglige hensyn.

Efter en gennemgang af oplysningerne i sagen fandt Ankestyrelsen på det foreliggende grundlag ikke anledning til at gøre mere.

Det var Ankestyrelsens opfattelse, at de oplysninger, der forelå for Ankestyrelsen, ikke gav tilstrækkeligt grundlag for at antage, at ændringen af kommunens styrelsesvedtægt og omkonstitueringen af kommunalbestyrelsens udvalg var gennemført med henblik på at reducere et eller flere kommunalbestyrelsesmedlemmers politiske indflydelse i udvalgene.

Læs brevet her

Forvaltningsret

Oplysninger i processkrifter var miljøoplysninger

Aalborg Kommune havde givet afslag på aktindsigt i processkrifterne i to verserende retssager med henvisning til offentlighedslovens § 27, nr. 4.

Ankestyrelsen vurderede, at processkrifterne helt eller delvist skulle behandles efter reglerne i miljøoplysningsloven. Ankestyrelsen bad derfor kommunen om at behandle sagen igen. Ankestyrelsen lagde vægt på, at der i processkrifterne var oplysninger, der efter Ankestyrelsens opfattelse var miljøoplysninger i miljøoplysningslovens forstand.

Læs udtalelsen her

Aktindsigt i oplysning om antal mindreårige

Region Nordjylland havde givet afslag på aktindsigt i antallet af kvinder, der havde oplyst om krænkelser begået mod dem, inden de fyldte 18 år.

Ankestyrelsen vurderede, at regionen ikke havde foretaget en konkret vurdering af risikoen for identifikation af kvinderne. Ankestyrelsen vurderede også, at afslag på aktindsigt ikke kan ske med en generel henvisning til andre myndigheders datafortrolighedspolitikker for udarbejdelse af statistikker.

Læs udtalelsen her

Kommunen kunne ikke lovligt beslutte at afgørelser og henvendelser om væsentlige sagsbehandlingsskridt ikke skulle forsynes med en personlig underskrift

Hedensted Kommune havde besluttet, at afgørelser og henvendelser om væsentligt sagsbehandlingsskridt til en borger ikke skulle forsynes med en personlig underskrift eller anden entydig identifikation af afsenderen. Beslutningen var begrundet i ønsket om at undgå chikane fra den pågældende borger.

Ankestyrelsen vurderede, at kommunens beslutning var i strid med forvaltningslovens § 32 b.

Læs udtalelsen her

En kommunes beslutning om kun periodisk at behandle en borgers anmodninger om aktindsigt og om at se bort fra borgerens anmodning om aktindsigt i materiale, der tidligere var givet aktindsigt i, var ulovlig

Hedensted Kommune havde besluttet at administrere henvendelser fra en borger sådan, at kommunen kun periodisk påså, om der var indgivet anmodninger om aktindsigt i materiale om en bestemt virksomhed. Kommunen tog desuden ikke stilling til anmodninger om aktindsigt i materiale, som borgeren tidligere havde bedt om at få aktindsigt i. Kommunen henviste til ressourcehensyn, og til at der var tale om chikanøse henvendelser fra borgeren.

Ankestyrelsen vurderede, at kommunen ikke lovligt kunne administrere borgerens henvendelser på denne måde.

Læs udtalelsen her

Sidst opdateret 02.05.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring