En sag hos tilsynet

Hvad er tilsynet, og hvordan behandler vi en sag?

Hvad er tilsynets kompetence?

Det kommunale tilsyn fører tilsyn med, at kommuner og regioner følger den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder.

Det kan for eksempel være forvaltnings- og offentlighedsloven og kommunestyrelses- og regionsloven. Det er også de uskrevne grundsætninger om kommuners opgavevaretagelse. De bliver også kaldt reglerne om kommunalfuldmagten.

Andre eksempler er kommunernes tilsyn på miljø- og planområdet og overholdelse af loven på folkeskoleområdet.

Begrænsninger

Tilsynet kan ikke tage alle sager op. Det gælder for eksempel henvendelser om: 

  • Lovgivning rettet mod offentlige myndigheder og andre (blandt andet lov om ligebehandling af mænd og kvinder).
  • Kommuner og regioners overholdelse af en aftale. Et eksempel kan være køb og salg af fast ejendom.
  • God forvaltningsskik og om en afgørelse er rimelig eller hensigtsmæssig.
  • Afgørelser i enkeltsager, der bliver behandlet af en særlig klage- eller tilsynsmyndighed. Det kan være Miljø- og Fødevareklagenævnet, Planklagenævnet eller Datatilsynet. 

Det kommunale tilsyn retter sig mod kommunalbestyrelsen eller regionsrådet som det øverste ansvarlige organ.

Eventuelle sanktioner retter sig også mod kommunalbestyrelsen, regionsrådet eller de enkelte medlemmer.

Økonomi- og Indenrigsministeriet er den overordnede tilsynsmyndighed

Ministeriet er dog ikke en klageinstans for tilsynets udtalelser.

Ministeriet tager kun sager op, der er af principiel eller generel betydning eller har alvorlig karakter. 

Love og regler

Kommunestyrelsesloven

Regionsloven