Tilsynet med kommuner og regioner

Her kan du læse mere om, hvad tilsynet er, og hvordan det behandler en sag.

Hvad er tilsynets kompetence?

Det kommunale tilsyn fører tilsyn med, at kommuner og regioner følger den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder.

Det kan for eksempel være forvaltnings- og offentlighedsloven og kommunestyrelses- og regionsloven. Det er også de uskrevne grundsætninger om kommuners opgavevaretagelse. De bliver også kaldt reglerne om kommunalfuldmagten.

Andre eksempler er kommunernes tilsyn på miljø- og planområdet og overholdelse af loven på folkeskoleområdet.

Begrænsninger

Tilsynet kan ikke tage alle sager op. Det gælder for eksempel henvendelser om: 

  • Lovgivning rettet mod offentlige myndigheder og andre (blandt andet lov om ligebehandling af mænd og kvinder).
  • Kommuner og regioners overholdelse af en aftale. Et eksempel kan være køb og salg af fast ejendom.
  • God forvaltningsskik og om en afgørelse er rimelig eller hensigtsmæssig.
  • Afgørelser i enkeltsager, der bliver behandlet af en særlig klage- eller tilsynsmyndighed. Det kan være Miljø- og Fødevareklagenævnet, Planklagenævnet eller Datatilsynet. 

Hvem kigger tilsynet på?

Det kommunale tilsyn retter sig mod kommunalbestyrelsen eller regionsrådet som det øverste ansvarlige organ.

Eventuelle sanktioner retter sig også mod kommunalbestyrelsen, regionsrådet eller de enkelte medlemmer.

Hvornår rejser tilsynet en sag?

Der kan være forskellige grunde til, at tilsynet rejser en sag. Det er tit henvendelser fra borgere, der får tilsynet til at overveje, om der er anledning til at rejse en sag.

Tilsynet kan også tage sager op af egen drift. Det kan ske ud fra omtale i blandt andet medierne.  

Tilsynet får tit henvendelser fra kommuner og regioner, der beder om en vejledende udtalelse. Typiske spørgsmål er, om en kommunes eventuelle beslutning efter tilsynets opfattelse vil være ulovlig.

Tilsynet beslutter selv, om der er anledning til at rejse en sag. Det afgørende er, om det har væsentlig betydning, at Ankestyrelsen som statens tilsyn med kommuner og regioner tager sagen op til behandling. 

Det betyder, at tilsynet kan vælge at lade være med at gå ind i en sag.

Hvad gør tilsynet?

Tilsynet får tit henvendelser, der ikke fører til en sag. I de tilfælde afviser tilsynet derfor at rejse en sag uden at kontakte kommunen eller regionen først. Det kan være, hvis intet tyder på, at kommunen eller regionen har handlet ulovligt. Det kan også være, at tilsynet ikke har kompetence til at se på spørgsmålet.  

I andre tilfælde beder tilsynet kommunen eller regionen om en udtalelse. Kommunalbestyrelsen eller regionsrådet skal udlevere de dokumenter, tilsynet beder om.

Tilsynet vurderer, om oplysningerne er tilstrækkelige til at behandle sagen, når kommunen eller regionen har udtalt sig.

Det skal måske skaffes flere oplysninger. Det kan være konkrete akter eller en udtalelse fra ministeriet med ansvar for reglerne, sagen handler om.

Udtalelser

Tilsynet udtaler sig typisk om lovligheden i en sag, når det har fået alle nødvendige oplysninger.

Der kan i enkelte tilfælde være grund til at pålægge kommunen eller regionen sanktioner.

Hvordan kan tilsynet reagere?

Den mest anvendte reaktion er en vejledende udtalelse. I den står der, om en kommunalbestyrelse eller et regionsråd har tilsidesat lovgivningen.

Det er sjældent, at tilsynet anvender de mulige sanktioner. Kommuner og regioner følger i langt de fleste tilfælde tilsynets udtalelse.

Hvis en udtalelse ikke efterleves af kommunen/regionen, kan tilsynet gøre forskellige ting. 

Tilsynet kan sætte kommunens eller regionens beslutning ud af kraft, hvis den strider mod loven. I særlige tilfælde kan tilsynet sætte beslutningen ud af kraft, mens sagen bliver behandlet. 

Medlemmerne af kommunalbestyrelsen eller regionsrådet kan få tvangsbøder er, hvis de ikke gør, som de efter loven har pligt til. Det er de medlemmer, som er ansvarlige for undladelsen, der kan få tvangsbøden. 

Tilsynet kan lægge sag an om erstatning mod de medlemmer af regionsrådet eller kommunalbestyrelsen, der har ansvar for et tab. Tilsynet kan opgive sagen om erstatning, hvis den ansvarlige betaler et beløb til kommunen eller regionen inden en bestemt dato. 

Tilsynet kan anlægge søgsmål om anerkendelse mod et regionsråd eller en kommunalbestyrelse, der har besluttet noget ulovligt. Det kan også ske, hvis bestyrelsen eller rådet ikke har handlet, som det havde pligt til. 

Så bliver det en sag for domstolene.

En del af Økonomi- og Indenrigsministeriet

Økonomi- og Indenrigsministeriet er den overordnede tilsynsmyndighed, men det er ikke en klageinstans for tilsynets udtalelser.

Ministeriet tager kun sager op, der er af principiel eller generel betydning eller har alvorlig karakter. 

Love og regler

Reglerne om tilsynet findes på retsinformation.

Kommunestyrelsesloven

Regionsloven

Sidst opdateret 07.04.2017