Gå til indhold

Nyhedsbrev for juni 2024

I nyhedsbrevet for juni kan du læse fem nye udtalelser fra det kommunale tilsyn.

Sektorlovgivningen

En kommunes samarbejdsaftale med en fodboldklub om talentfulde spilleres fortrinsret til en folkeskole og afholdelse af udgifter til kursusdage mv.

Frederiksberg Kommune havde indgået en samarbejdsaftale mellem F.C. København og en folkeskole.

Aftalen indebar bl.a., at spillere på talentfodboldholdet havde fortrinsret til at blive optaget på skolen. Klubben forpligtede sig til at afholde udgifter til kompenserende undervisning, kursusdage mv.

Ankestyrelsen vurderede, at aftalen om afholdelse af udgifter til kursusdage mv. lå inden for rammerne af folkeskoleloven.

Ankestyrelsen vurderede desuden, at forholdet om fortrinsret og betaling for kompenserende undervisning ikke længere var aktuelt, da kommunen ville justere aftalen om dette. Det havde ikke betydning, at tilsynet tog denne del af sagen op til behandling.

Ankestyrelsen afsluttede sagen på det foreliggende grundlag.

Læs udtalelsen her

Fredericia Kommunes kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp

Ankestyrelsen var blevet opmærksom på, at beboere på plejehjem i Fredericia Kommune ikke havde mulighed for at fravælge enkelte måltider i en bevilget madserviceordning.

Ankestyrelsen vurderede, at forarbejderne skulle forstås sådan, at det var muligt for beboere på plejehjem eller i plejeboliger at framelde enkelte måltider. Kommunen kunne fastsætte en frist for framelding.

Det var derfor Ankestyrelsens vurdering, at Fredericia Kommunes kvalitetsstandard, for så vidt angik muligheden for at fravælge enkelte måltider, var i strid med reglerne.

Læs udtalelsen her

Egenbetaling for ophold i forbindelse med genoptræning efter sundhedsloven

Ankestyrelsen var blevet opmærksom på Københavns Kommunes praksis i forhold til opkrævning af egenbetaling for genoptræning efter sundhedsloven.

På baggrund af Københavns Kommunes udtalelse fandt Ankestyrelsen ikke anledning til at foretage yderligere.

Ankestyrelsen lagde i den forbindelse blandt andet vægt på, at Københavns Kommune ikke opkrævede egenbetaling for genoptræningen, men alene for midlertidige ophold bevilget efter serviceloven.

Læs brevet her

En kommunes vurdering af, hvilke oplysninger, der kunne videregives til skolebestyrelsen, lå inden for rammerne af folkeskoleloven

Skolebestyrelsen ved en folkeskole havde anmodet Haderslev Kommune om en redegørelse for forløbet med en tidligere skoleleders sygemelding og fratrædelse.

Haderslev Kommune vurderede, at de oplysninger, som var en del af skolelederens personalesag, ikke kunne videregives.

Ankestyrelsen vurderede, at Haderslev Kommunes videregivelse af oplysninger var inden for rammerne af folkeskoleloven.

Ankestyrelsen vurderede, at det ikke havde betydning, at tilsynet tog den del af sagen op til behandling.

Ankestyrelsen afsluttede sagen på det foreliggende grundlag.

Læs brevet her

Tilsynsudtalelse om kommunalbestyrelsens høring af handicaprådet

Thisted Kommune havde undladt at høre handicaprådet over forslag til besparelser og mere målrettede tilbud som følge af delaftaler om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen, inden forslaget blev vedtaget af Arbejdsmarkedsudvalget.

Ankestyrelsen vurderede, at Thisted Kommunes praksis for høring af handicaprådet ikke var i overensstemmelse med retssikkerhedsloven, og at kommunen skulle have hørt handicaprådet over det konkrete forslag til besparelser.

Læs udtalelsen her

Læs nyheden om udtalelsen her

Sidst opdateret 07.06.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring