Gå til indhold

Ny praksisundersøgelse: Kommunernes brug af virksomhedspraktik ud fra den nye lov om aktiv beskæftigelsesindsats

Ankestyrelsen har undersøgt 10 kommuners brug af virksomhedspraktik til borgere, som har svært ved at få eller fastholde et job på normale løn- og arbejdsvilkår eller med løntilskud. Undersøgelsen viser, at kommunerne i langt de fleste tilfælde bevilger virksomhedspraktik i overensstemmelse med reglerne. I forhold til forvaltningsloven ses der nogle sager, hvor der mangler begrundelse og klagevejledning.

Af fuldmægtig Lotte Thost og specialkonsulent Lana Gvozdar

Praksisundersøgelsen skal give STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) viden om kommunernes brug af virksomhedspraktik efter, at den nye lov om en aktiv beskæftigelsesindsats trådte i kraft 1. januar 2020. Den nye lov indeholder en skærpelse af bestemmelserne for virksomhedspraktik, som blandt andet betyder, at det skal fremgå tydeligt af aftalen om virksomhedspraktik, hvad man ønsker at opnå med den. 

Undersøgelsen er baseret på en gennemgang af 95 sager fra 10 udvalgte kommuner. I alle sager har kommunen i august 2020 bevilget en virksomhedspraktik til en borger på dagpenge eller kontanthjælp. 

Undersøgelsen har fokus på kravet om, at borgerens ønsker og forudsætninger skal være inddraget, og der skal være tale om, at borgeren hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse. Undersøgelsen ser også på de nye særlige krav til virksomhedspraktik, og de forvaltningsretlige regler om sagsbehandlingen i afgørelsessager. 

Undersøgelsen har ført til række anbefalinger til kommunerne. 

Borgerens ønsker og forudsætninger, og mulighed for hurtigst muligt at opnå varig beskæftigelse

Kommunen skal give tilbud om virksomhedspraktik ud fra den enkelte borgers ønsker og forudsætninger med henblik på, at borgeren hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse og hel eller delvis selvforsørgelse. Praktikken skal så vidt muligt være rettet mod beskæftigelse inden for områder, hvor der er behov for arbejdskraft. 

Kommunen kan dog give et tilbud om virksomhedspraktik uden for borgerens ønsker, hvis tilbuddet retter sig mod et område med gode jobmuligheder, og kommunen vurderer, at netop det bringer borgeren tættere på selvforsørgelse.

Praktikken kan også gives med henblik på, at borgeren opnår samfundsmæssig forståelse, eksempelvis hvis borgeren mangler grundlæggende forståelse for samfundsmæssige normer, og som følge heraf ikke har arbejdsmarkedstilknytning. Tilbud om virksomhedspraktik skal altid tage hensyn til og må ikke forværre borgerens helbredstilstand. 

Undersøgelsen viser blandt andet: 

 • I alle sagerne var virksomhedspraktikken givet med henblik på at afklare eller udvikle borgerens faglige, sociale eller sproglige kompetencer. 
 • I størstedelen af de gennemgåede sager er afgørelsen om virksomhedspraktik i overensstemmelse med reglerne. De overordnede betingelser for bevilling af virksomhedspraktik er overholdt, og praktikken er givet i overensstemmelse med borgerens forudsætninger, herunder kompetencer og jobmål. Herudover har kommunen vurderet, at virksomhedspraktikken er borgerens hurtigste vej til varig beskæftigelse. 
 • I de sager, hvor de overordnede betingelser for virksomhedspraktik ikke er opfyldt, har borgeren kompetencer, erhvervserfaring eller jobmål inden for områder, hvor der er gode jobmuligheder eller mangel på arbejdskraft. I disse sager tydede oplysningerne ikke på, at brancheskift eller ny uddannelse var den hurtigste vej til varig beskæftigelse. 

Materielle betingelser

Det følger af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 53, 57, 58 og 61, at afgørelsen om bevilling af virksomhedspraktik skal opfylde betingelser om:

- At være den hurtigste vej til varig beskæftigelse og hel eller delvis selvforsørgelse.

- At have til formål at afklare eller udvikle borgerens kompetencer.

- At have den rigtige varighed. 

Nye særlige krav til virksomhedspraktik

Vurderer kommunen, at borgeren skal have et tilbud om virksomhedspraktik, så skal kommunen beskrive formålet med praktikken og de tilknyttede opgaver. Derudover skal jobcentret udfylde Min Plan og følge op på praktikken. 

Undersøgelsen viste, at i samtlige sager fremgik det præcise formål med praktikken af sagens oplysninger, og i hovedparten af sagerne fremgik det også, hvilke opgaver borgeren skulle varetage/træne i praktikken. Der var enkelte sager, hvor borgeren sideløbende med praktikken også havde ordinære løntimer. 

Vi har også set enkelte sager, hvor det ikke fremgik, at der var udarbejdet Min Plan i forbindelse med bevilling af virksomhedspraktik. 

Betingelser for bevilling af virksomhedspraktik

Det følger af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 59, at det præcise formål med praktikken skal aftales mellem personen, virksomheden og jobcenteret. Virksomhedspraktikken skal tilrettelægges, så den så vidt muligt kombineres med eller efterfølges af timer, hvor personen ansættes ordinært som lønmodtager. Ordinære løntimer skal finde sted inden for en anden arbejdsfunktion, hvis de foregår sideløbende med praktikken. 

Det følger af bekendtgørelse om aktiv beskæftigelsesindsats § 60, stk. 2, at Jobcenteret og arbejdsgiveren i samarbejde med personen aftaler formålet med, indholdet i samt varigheden og omfanget af tilbuddet om virksomhedspraktik. Det skal fremgå af aftalen, hvilke af følgende formål der ønskes opnået: 

1) Ordinære løntimer, hvor praktikken skal afklare eller udvikle kompetencer i forhold til job eller uddannelse, afhængigt af målgruppen, som direkte kan føre til timer, hvor personen ansættes ordinært på virksomheden. 

2) Optræning af specifikke kompetencer inden for personens job- eller uddannelsesmål, afhængigt af målgruppen, som kan indgå i personens cv og jobsøgning. 

3) Afklaring af job- eller uddannelsesmål, hvor praktikken består af typiske opgaver inden for mulige jobområder.

Forvaltningsretlige regler

Vi har også vurderet de undersøgte sager ud fra forvaltningsretlige regler. Vi har blandt andet set på, om kommunen har givet borgeren en skriftlig afgørelse med klagevejledning, og om afgørelsen indeholder en fyldestgørende begrundelse. 

Undersøgelsen viser, at der er sager, hvor afgørelsen om bevilling af virksomhedspraktik alene er meddelt i Min Plan. Det er ikke er i overensstemmelse med reglerne. 

Min Plan skal beskrive den beskæftigelsesrettede indsats med henblik på at få personen i varigt job på det ordinære arbejdsmarked. Min Plan kan ikke længere bruges til at træffe afgørelser i borgerens sag eller til at vejlede borgeren med. 

Vi har også set, at i de sager, hvor bevillingen af virksomhedspraktikken fremgik af en skriftlig afgørelse, var afgørelsen ledsaget af en klagevejledning. I de sager, hvor bevillingen alene fremgik af Min Plan, var der derimod ikke givet klagevejledning. Den manglende klagevejledning har ikke betydning for afgørelsens gyldighed, men klagefristen er suspenderet, indtil der er givet korrekt klagevejledning. 

Det følger af Forvaltningslovens § 24, at en begrundelse for afgørelse skal indeholde en fyldestgørende begrundelse. Det betyder, at den skal indeholde: 

 • de hovedhensyn, der har været bestemmende for vurderingen
 • henvisning til de relevante retsregler
 • en kort redegørelse for de oplysninger om sagens faktiske omstændigheder, som er tillagt væsentlig betydning for afgørelsen.

I mange af de skriftlige afgørelser var kommunens begrundelse ikke fyldestgørende. Kommunen havde enten ikke henvist til de retsregler, som afgørelsen var truffet efter, eller også var henvisningen til retsreglerne mangelfuld eller upræcis. Fx er en henvisning til et helt kapitel i loven ikke en tilstrækkelig præcis henvisning. 

Anbefalinger 

Undersøgelsen giver os blandt andet anledning til følgende anbefalinger: 

 • For at kunne vurdere, om virksomhedspraktik er borgerens hurtigste vej til varig beskæftigelse, skal der i sagen være oplysninger om borgerens erhvervserfaring, jobmål og forudsætninger for at varetage et arbejde, herunder borgerens kompetencer og ressourcer samt eventuelle skånehensyn. 
 • En opstart af virksomhedspraktik skal tage udgangspunkt i borgerens kompetencer og erhvervserfaring sammenholdt med behovet for arbejdskraft inden for arbejdsområdet. Virksomhedspraktik inden for en anden branche bør kun ske, hvis brancheskift eller eventuel uddannelse anses for at være borgerens hurtigste vej mod varig beskæftigelse. Oplysningsgrundlaget for en sådan vurdering skal fremgå af sagen. 
 • Kommunen skal ved tilbud om virksomhedspraktik til dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere sikre sig, at praktikken ikke er længere end fire uger. Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere må bevilges virksomhedspraktik i op til 13 uger, med eventuel mulighed for forlængelse efter en konkret vurdering.
 • I forbindelse med bevilling af virksomhedspraktik skal jobcentret sikre, at Min Plan udarbejdes eller opdateres.
 • Kommunen skal i begrundelsen for afgørelsen henvise til præcis de retsregler, der ligger til grund for afgørelsen. 

Hent undersøgelsen

Videopræsentation af undersøgelser om virksomhedspraktik
Se her en kort videopræsentation af centrale resultater fra to undersøgelser, som Ankestyrelsen har lavet om virksomhedspraktik:

Videopræsentation af undersøgelser om virksomhedspraktik

Sidst opdateret 28.02.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring