Sygedagpenge

Læs artikler fra Nyt fra Ankestyrelsen om sygedagpenge

Artikel: Fristen for at anmelde sygefravær for selvstændige erhvervsdrivende

Selvstændige erhvervsdrivende har som udgangspunkt først ret til sygedagpenge fra kommunen efter to ugers sygdom, medmindre de har tegnet en sygedagpengeforsikring, som giver ret til sygedagpenge fra kommunen fra 1. eller 3. fraværsdag. Denne artikel handler om, at opgørelsen af fraværsdage har betydning for fristen for at anmelde fraværet.

Læs mere

Artikel: Sygedagpenge og forældelse

Forældelsesfristen for den løbende udbetaling af sygedagpenge er tre år. Dog skal myndighederne vurdere, om forældelsesfristen har været afbrudt eller suspenderet.

Læs mere

Artikel: Rigtige afgørelser i næsten syv ud af ti sager efter nye regler i sygedagpengeloven

Ankestyrelsens praksisundersøgelse viser, at kommunerne træffer korrekte afgørelser i 69 % af sagerne. Undersøgelsen viser også, at kommunerne i de fleste af sagerne følger de nye regler om revurdering, henvisning til jobafklaringsforløb og forlængelse af sygedagpengeperioden.

Læs mere

Artikel: Bred vurdering af uarbejdsdygtighed er ens for selvstændige og lønmodtagere

Udbetalingen af sygedagpenge til en selvstændig kan ikke standses efter en bred vurdering, inden der er gået tre måneder, alene med henvisning til, at den selvstændige kan varetage et andet arbejde. Det kan som udgangspunkt først ske efter tre måneder, som det også kan for lønmodtagere.

Læs mere

Artikel: Er man uarbejdsdygtig, når arbejdsevnen er uafklaret?

Kommunen kan ikke standse sygedagpengeudbetalingen alene med den begrundelse, at den sygemeldte vil kunne arbejde på deltid, når den sygemeldtes arbejdsevne ikke er afklaret.

Læs mere

Artikel: Kommunen kan ikke udsætte udbetaling af sygedagpenge indtil modtagelse af lægeakter

Det er i hvert fald udgangspunktet, der dog, som Ankestyrelsens principafgørelse viser, kan fraviges. Spørgsmålet er, om kommunen kan afvente dokumentation for uarbejdsdygtighed, før den begynder udbetalingen af sygedagpenge. Og svaret er, at kommunen kun i særlige tilfælde har lov til at vente på lægelige akter, inden udbetalingen foretages.

Læs mere

Artikel: Sygedagpenge - tidsbegrænsning influerer på ny sygemelding

Når en borger sygemelder sig igen efter allerede at have modtaget sygedagpenge i 22 uger i de foregående 9 måneder, har vedkommende ikke ret til udbetaling af sygedagpenge fra kommunen.

Læs mere

Artikel: Kommunerne træffer korrekte afgørelser i mere end otte ud af ti sager om uarbejdsdygtighed

En praksisundersøgelse fra Ankestyrelsen viser, at i 85 procent af sagerne var det korrekt af kommunerne at standse udbetalingen. Undersøgelsen viser også, at kommunerne ikke har inddraget arbejdsgiveren i 27 ud af 45 sager, hvor det var relevant.

Læs mere

Artikel: Samarbejde kan skabe færre misforståelser i behandlingen af sager

Ankestyrelsen har undersøgt, hvordan kommunerne samarbejder internt og eksternt, når de vurderer borgeres uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager. Samarbejdet fungerer på mange punkter, men der er også udfordringer.

Læs mere

Artikel: En sygdom behøver ikke at være i terminalfasen, for at kommunen kan forlænge sygedagpengene

Ny principafgørelse klarlægger, hvornår kommunen kan forlænge udbetalingen af sygedagpenge efter bestemmelsen om livstruende og alvorlig sygdom.

Læs mere

Artikel: Om at standse udbetaling af sygedagpenge efter en administrativ forlængelse

Ankestyrelsen oplever, at kommunerne lader udbetalingen af sygedagpenge fortsætte indtil efter deres afgørelse. Det må de ikke. To principafgørelser præciserer reglerne.

Læs mere

Artikel: Genvurdering, når borgeren er flyttet til en anden kommune

Den kommune, som har afgjort en sag, skal også genvurdere sagen. Det gælder, selvom borgeren i mellemtiden er flyttet til en anden kommune.

Læs mere

Artikel: Fertilitetsbehandling og refusion

Fertilitetsbehandling, der ikke er besluttet, når medarbejderen bliver ansat, giver ikke ret til refusion.

Læs mere

Sidst opdateret 28.05.2019