Gå til indhold

Artikel: Sygedagpenge - tidsbegrænsning influerer på ny sygemelding

Når en borger sygemelder sig igen efter allerede at have modtaget sygedagpenge i 22 uger i de foregående 9 måneder, har vedkommende ikke ret til udbetaling af sygedagpenge fra kommunen.

 Af fuldmægtig Marie-Louise Jensen

Denne artikel er en del af nyhedsbrevet Nyt fra Ankestyrelsen nr. 4,  juni 2015

Retten til udbetaling af sygedagpenge er tidsbegrænset. Det betyder, at den ophører efter udløbet af en kalendermåned, når der er udbetalt sygedagpenge i mere end 22 uger i de 9 forudgående kalendermåneder. Dog kan der være mulighed for forlængelse af udbetalingen.

Hvis retten til sygedagpenge tidligere er opbrugt, får man først ret til sygedagpenge igen, når man ikke længere er omfattet af tidsbegrænsningen.

Det slår Ankestyrelsen fast i en principafgørelse, der skal ses i lyset af den nye sygedagpengereform og de ændringer, den medførte. 

Sygedagpengereformen 

Den 1. juli 2014 trådte dele af den nye sygedagpengereform i kraft. Reformen medførte blandt andet, at det skærpede beskæftigelseskrav blev ophævet. Det rejser spørgsmålet om, hvilke betingelser en borger skal opfylde for igen at være berettiget til sygedagpenge fra kommunen, når retten er udløbet ved en tidligere sygemelding.

Ifølge den tidligere sygedagpengelov fra 2006 ophørte udbetalingen af sygedagpenge fra kommunen efter udløbet af en kalendermåned, når der var udbetalt sygedagpenge for mere end 52 uger i de 18 forudgående kalendermåneder.

Efter lovændringen gælder der altså en ny tidsbegrænsning, og bestemmelsen om det skærpede beskæftigelseskrav er ophævet.

I lovbemærkningerne fremgår det, at det skærpede beskæftigelseskrav ikke altid virkede efter hensigten, fordi det i nogle tilfælde var sværere at opfylde det almindelige beskæftigelseskrav end det skærpede. Kravet var desuden svært at forstå og gav problemer i praksis. Det er blandt andet baggrunden for, at det blev afskaffet.

I dag er det en betingelse for sygedagpenge, at den sygemeldte ved ny sygemelding ikke længere er omfattet af tidsbegrænsningen. Desuden skal de almindelige betingelser for sygedagpenge være opfyldte – blandt andet det almindelige beskæftigelseskrav. Det gælder, uanset om den sygemeldte tidligere har opbrugt sygedagpengeretten efter en sammenhængende sygedagpengeperiode eller efter flere adskilte sygedagpengeperioder.

Læs Ankestyrelsens principafgørelse 15-15 om sygedagpenge – tidsbegrænsning – ny sygemelding.

Tidsbegrænsning

Det vil sige, at den sygemeldte ikke vil være berettiget til sygedagpenge fra kommunen, så længe han eller hun fortsat er omfattet af tidsbegrænsningen. Det gælder, selvom den sygemeldte opfylder de almindelige betingelser for at få sygedagpenge.

Ved ny sygemelding får den sygemeldte derfor først ret til udbetaling af sygedagpenge fra kommunen, når vedkommende ikke længere er omfattet af tidsbegrænsningen i sygedagpengeloven.

Arbejdsgivers refusion

Principafgørelsen forholder sig også til, hvornår en arbejdsgiver har ret til at få refusion fra kommunen for sygedagpenge eller løn under sygdom udbetalt af arbejdsgiveren til en sygemeldt, der er omfattet af tidsbegrænsningen.

Afgørelsen siger, at en arbejdsgiver har ret til refusion i arbejdsgiverperioden, hvis der er tegnet forsikring eller indgået en § 56-aftale. Efter arbejdsgiverperioden har arbejdsgiver ikke ret til refusion, da det forudsætter, at medarbejderen ville have haft ret til sygedagpenge.

§ 56-aftalen 

Som hovedregel skal arbejdsgiveren betale sygedagpenge til en sygemeldt lønmodtager i de første 30 kalenderdage af fraværet. Arbejdsgiveren har først ret til sygedagpengerefusion fra kommunen for sygedagpenge, der er udbetalt efter perioden på 30 dage.

Når en lønmodtager har en væsentligt øget risiko for sygdom på grund af en langvarig eller kronisk lidelse, kan vedkommende lave en § 56-aftale med sin arbejdsgiver. Aftalen giver arbejdsgiveren ret til refusion fra kommunen for sygedagpenge eller løn under sygdom udbetalt af arbejdsgiveren til den sygemeldte i de første 30 kalenderdage af fraværet.

Refusion til arbejdsgiver – endnu en principafgørelse

Ankestyrelsen har også truffet principiel afgørelse om, hvorvidt en arbejdsgiver har ret til refusion fra kommunen for sygedagpenge eller løn under sygdom udbetalt til en sygemeldt, der var fleksjobansat og omfattet af tidsbegrænsningen på sygemeldingstidspunktet.

I sagen gav vi kommunen ret i, at arbejdsgiveren ikke havde ret til refusion. En arbejdsgiver kan kun få udbetalt refusion af sygedagpenge, hvis medarbejderen ville have ret til at få sygedagpenge fra kommunen. I den konkrete sag var medarbejderen omfattet af tidsbegrænsningen og derfor ikke berettiget.

Læs Ankestyrelsens principafgørelse 17-15 om sygedagpenge – arbejdsgiverperiode – fleksjob – tidsbegrænsning.

Vi forventer i den kommende tid at træffe flere principielle afgørelser på baggrund af de nye regler i sygedagpengeloven. De vil blive offentliggjort på ast.dk.

Du kan tilmelde dig og vil få en mail, når der er cirka ti nye principafgørelser.

Tilmeld nye principafgørelser.

Tidsbegrænsningen

Retten til udbetaling af sygedagpenge er tidsbegrænset og ophører efter udløbet af en kalendermåned, når der er udbetalt sygedagpenge i mere end 22 uger i de 9 forudgående kalendermåneder, medmindre en forlængelsesmulighed er opfyldt.

Man skal ikke tælle blandt andet helligdage og de første 30 kalenderdage på sygedagpenge med, når man beregner, hvornår tidsbegrænsningen indtræder.

Eksempel 1

En lønmodtager bliver sygemeldt den 1. juni 2014.

Den 2. december 2014 har lønmodtageren modtaget sygedagpenge i mere end 22 uger siden den 1. juni 2014, når man anvender sygedagpengelovens beregningsregler.

Tidsbegrænsningen indtræder derfor ved udgangen af december måned.

Lønmodtageren begynder på arbejde den 1. januar 2015, men sygemelder sig igen allerede den 27. februar 2015.

Han kan ikke få sygedagpenge fra den 27. februar 2015, fordi han på det tidspunkt har modtaget sygedagpenge i mere end 22 uger i de 9 forudgående kalendermåneder.

Eksempel 2

Den 1. august 2014 sygemelder en lønmodtager sig og får sygedagpenge fra kommunen fra første fraværsdag.

Den 6. oktober 2014 raskmelder lønmodtageren sig.

Imidlertid sygemelder hun sig igen den 3. november 2014. På daværende tidspunkt har lønmodtageren efter sygedagpengelovens beregningsregler kun modtaget sygedagpenge fra kommunen i fem uger inden for de seneste 9 kalendermåneder. Hun er derfor ikke omfattet af tidsbegrænsningen og har ret til sygedagpenge fra den 3. november 2014.

Allerede den 9. april 2015 har hun ifølge sygedagpengelovens beregningsregler modtaget sygedagpenge i sammenlagt mere end 22 uger inden for de seneste 9 kalendermåneder. Tidsbegrænsningen indtræder derfor den 30. april 2015.

Lønmodtageren sygemelder sig igen den 2. november 2015 og vil være berettiget til sygedagpenge fra første fraværsdag, fordi hun på det tidspunkt ikke længere har modtaget sygedagpenge i mere end 22 uger inden for de seneste 9 kalendermåneder.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring