Gå til indhold

Artikel: Sygedagpenge og forældelse

Forældelsesfristen for den løbende udbetaling af sygedagpenge er tre år. Dog skal myndighederne vurdere, om forældelsesfristen har været afbrudt eller suspenderet.

Af konstitueret ankechef Julie Bloch Vingaard

Denne artikel er en del af nyhedsbrevet Nyt fra Ankestyrelsen nummer 6, 2018. Bemærk, at vi ikke opdaterer indholdet efter december 2018.

Før en borger kan få efterbetalt sygedagpenge, skal myndighederne se på, om kravet er forældet. Forældelseslovens regler gælder nemlig også for sygedagpenge, og er det mere end tre år siden, at borgeren egentlig havde ret til ydelsen, så kan kravet være forældet.

Her har det betydning, om forældelsesfristen enten har været afbrudt eller suspenderet.

At forældelsesfristen har været suspenderet betyder, at fristen først er begyndt at løbe på et senere tidspunkt end det oprindelige forfaldstidspunkt.

Afbrydelse sker i de situationer, hvor en forældelsesfrist, der allerede løber, afbrydes helt eller foreløbigt. Afbrydelse af en forældelsesfrist kan eksempelvis ske, hvis en sag skal behandles af domstolene.

Læs mere om afbrydelse af forældelse i forældelseslovens kapitel 5

Forfaldstidspunktet er det tidligste tidspunkt, hvor en borger kunne have krævet at få en ydelse udbetalt. 

Hvis borgeren ikke kendte sin ret til sygedagpenge

Hvis en borger har været uvidende om et krav, så er spørgsmålet, om der er tale om suspension af forældelsesfristen; altså om fristen først skal regnes fra det tidspunkt, hvor borgeren fik - eller burde have fået - kendskab til kravet.

Her har det betydning, om borgeren har været uvidende om faktiske forhold eller om retlige forhold.

Udgangspunktet er, at uvidenhed om faktiske forhold kan medføre suspension af forældelsesfristen. Uvidenhed om retlige regler og deres fortolkning (retsvildfarelse) medfører derimod som udgangspunkt ikke suspension af forældelsesfristen.

Når en administrativ praksis bliver omgjort af domstolene, er der tale om, at myndighederne har været i en retsvildfarelse. Det er for eksempel tilfældet i principafgørelse 75-15 om en dom fra Højesteret på sygedagpengeområdet.

Fordi retsvildfarelse som udgangspunkt ikke medfører suspension, betyder det, at selvom en borger først efter en praksisændring bliver klar over sit krav, bliver forældelsesfristen ikke suspenderet. I den situation løber forældelsesfristen derfor fra det oprindelige forfaldstidspunkt. 

Praksis om forældelse

I principafgørelse 24-16 har vi beskrevet, hvordan forældelse og sygedagpenge hænger sammen. Den praksis er nu også slået fast med domme fra Vestre og Østre Landsret samt Retten i Holbæk.

De tre domme handler alle om efterbetaling af sygedagpenge og forældelse som følge af principafgørelse 75-15 og er afsagt i sommeren 2018.

Sammenstemmende lyder det i præmisserne for de tre domme, at en egentlig retsvildfarelse ikke medfører suspension af forældelsesfristen. Derfor er forældelsesfristen ikke suspenderet for de borgere, der først ved dommen den 10. september 2015 fandt ud af, at de havde et krav.

Ankestyrelsens principafgørelse 75-15 om sygedagpenge - Højesteretsdom - gyldig afgørelse - tilbagevirkende kraft - genoptagelse - forældelse – modregning

Ankestyrelsens principafgørelse 24-16 om sygedagpenge - forældelse - Højesterets dom

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring