Gå til indhold

Artikel:Bred vurdering af uarbejdsdygtighed er ens for selvstændige og lønmodtagere

Udbetalingen af sygedagpenge til en selvstændig kan ikke standses efter en bred vurdering, inden der er gået tre måneder, alene med henvisning til, at den selvstændige kan varetage et andet arbejde. Det kan som udgangspunkt først ske efter tre måneder, som det også kan for lønmodtagere.

Af fuldmægtig Marie-Louise Jensen 

Denne artikel er en del af nyhedsbrevet Nyt fra Ankestyrelsen nr. 2, marts 2015

I en principafgørelse har Ankestyrelsen taget stilling til, om udbetalingen af en selvstændig frisørs dagpenge kunne stoppes på baggrund af en bred vurdering af hendes uarbejdsdygtighed. Konklusionen var, at kommunen kunne standse udbetalingen efter en bred vurdering af uarbejdsdygtigheden efter tre måneders sygemelding, og at selvstændige og lønmodtagere er sidestillede på dette punkt.

Vi vurderer således, at der ikke er særlige hensyn at tage i forhold til, at der er tale om en selvstændig virksomhed, der eventuelt ikke vil kunne drives videre, hvis den selvstændige skal varetage et andet arbejde.

Bred vurdering

På tidspunktet for sygemeldingen foretages vurderingen af en persons uarbejdsdygtighed i forhold til det arbejde, den sygemeldte varetog umiddelbart forud for sygemeldingen. Der er altså tale om en smal vurdering i den første periode af sygemeldingen. Efter en periode skal der dog ske en bred vurdering af uarbejdsdygtigheden.

En bred vurdering af uarbejdsdygtighed vil sige, at vurderingen sker på grundlag af den sygemeldtes uddannelses- og beskæftigelsesområde. Det vil sige i forhold til de arbejdsområder, som pågældende på baggrund af sin uddannelse eller arbejdserfaring ville kunne varetage, eventuelt efter en kortere oplæring.

Uarbejdsdygtigheden skal som hovedregel vurderes bredt efter tre måneders sygemelding.  Tidspunktet for den brede vurdering kan fraviges, hvis særlige grunde taler for det.

Principafgørelsen

Ankestyrelsen konkluderer i principafgørelsen, at vurderingen af, om en selvstændig er uarbejdsdygtig efter en bred vurdering, skal foretages ud fra samme vilkår som for en lønmodtager.  Man kan ikke udsætte tidspunktet for den brede vurdering alene af hensyn til, at der er tale om en selvstændig erhvervsdrivende.  

Udbetalingen af sygedagpenge til en selvstændig kan ikke standses efter en bred vurdering, inden der er gået tre måneder, alene med henvisning til, at den selvstændige kan varetage et andet arbejde. Det vil for selvstændige i lighed med lønmodtagere kun i særlige tilfælde være muligt at fravige udgangspunktet om, at den brede vurdering skal foretages efter tre måneder.

Sagen om den selvstændige frisør

I den sag, der ligger til grund for principafgørelsen, var en selvstændig frisør sygemeldt på grund af smerter i nakke, skuldre og hoved. Frisøren arbejdede op til ca. halv tid i sin egen virksomhed og havde gennem længere tid modtaget fysioterapi. Symptomerne var værst om morgenen og aftenen og påvirkede ikke frisøren væsentligt i løbet af dagen.

I den konkrete sag vurderede Ankestyrelsen, at borgeren ikke kunne genoptage sin beskæftigelse som selvstændig frisør på fuld tid, men at pågældende burde kunne påtage sig andet arbejde, dog med skånehensyn over for arbejde med hoved og arme i uhensigtsmæssige stillinger. Kommunen havde på baggrund af borgerens uddannelse og erhvervserfaring foreslået arbejdsområder som kontorarbejde, pædagogmedhjælper eller kundebetjening. Disse var kommunens forslag til arbejde, som borgeren burde kunne varetage, ud fra en bred vurdering.

Ved afgørelsen lagde vi vægt på karakteren af lidelsen og symptomerne, samt at borgeren under sygemeldingen fortsat havde varetaget et arbejde op til halvdelen af ordinært arbejde i arbejdsfunktioner, hvor der ikke var taget de nødvendige skånehensyn.

Kommunen kunne derfor standse udbetalingen af sygedagpenge efter en bred vurdering af uarbejdsdygtigheden efter tre måneders sygemelding. Der var ikke særlige grunde, der talte for et andet tidspunkt for vurderingen.

Læs Ankestyrelsens principafgørelse 2-15 om sygedagpenge – uarbejdsdygtighed - bred vurdering – selvstændig.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring