Gå til indhold

Nyhedsbrev september 2022

I nyhedsbrevet for september kan du læse 11 nye udtalelser samt et brev fra det kommunale og regionale tilsyn.

Kommunalret


Anmodning om sagsindsigt havde relation til hvervet

Glostrup Kommune havde afslået en anmodning fra et mindretal i kommunalbestyrelsen om sagsindsigt i oplysninger om en ændring af kommunens styrelsesvedtægt og en efterfølgende omkonstituering.

Kommunen havde i første omgang henvist til, at anmodningen ikke var fremsat som led i hvervet. Efterfølgende henviste kommunen til, at materialet var fortroligt i forhold til de pågældende kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Ankestyrelsen udtalte, at spørgsmålet om lovligheden af ændringen af en styrelsesvedtægt og en efterfølgende omkonstituering har en så nær sammenhæng med varetagelsen af hvervet som kommunalbestyrelsesmedlem, at en anmodning om sagsindsigt heri må antages at have relation til hvervet. Mindretallet havde derfor som udgangspunkt ret til at orientere sig i det udbedte materiale, herunder kommunens korrespondance med et advokatselskab.

Ankestyrelsen kunne dog ikke udelukke, at mindretallet – efter en konkret vurdering – kunne afskæres fra indsigt i overvejelser og beslutninger relateret til det konkrete spørgsmål om en eventuel retssag anlagt af mindretallet.

Læs udtalelsen her

Ulovlig reklame for et byggefirma

Randers kommune havde indgået en aftale med et ejendomsmæglerfirma om at vise et privat byggefirmas typehuse i annoncer for kommunens byggegrunde.

Ankestyrelsen vurderede, at der var tale om ulovlig reklame for byggefirmaets produkter. Kommunen havde derfor ydet ulovlig støtte til det private byggefirma.

Læs udtalelsen her

En kommunes salg af billetter til en forlystelsespark

En kommune solgte billetter til en forlystelsespark i forbindelse med salg af billetter til en kommunalejet færge.

Ankestyrelsen fandt ikke grundlag for at antage, at kommunen havde handlet i strid med kommunalfuldmagtsreglerne.

Ankestyrelsen fandt heller grundlag for at antage, at kommunen havde handlet i strid med EU-statsstøttereglerne.

Læs udtalelsen her

En kommune kunne ikke yde støtte til en landsdækkende forening

En kommune havde en driftsoverenskomst med en landsdækkende forening, hvorefter kommunen leverede lønadministration, budget og regnskabsaflægning m.v. til foreningen.

Ankestyrelsen vurderede, at kommunen ikke med hjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne kunne støtte en landsdækkede forening. Det var i strid med lokalitetsprincippet.

Læs udtalelsen her


Forvaltningsret


Afslag på aktindsigt i et ydelseskatalog

Thisted Kommune havde givet afslag på aktindsigt i et såkaldt ydelseskatalog.

Det var Ankestyrelsens vurdering, at ydelseskataloget var omfattet af offentlighedslovens § 26, nr. 4, om generelle retningslinjer for behandlingen af bestemte sagstyper. Kataloget var derfor som udgangspunkt undergivet aktindsigt.

Læs udtalelsen her

Afslag på aktindsigt i tilbud fra Komponent

Nyborg Kommune havde givet afslag på aktindsigt i et tilbud afgivet af Komponent med henvisning til, at Komponent var en del af ”det offentlige” i § 33, nr. 3.

Ankestyrelsen vurderede, at Komponent ikke var omfattet af begrebet ”det offentlige” i offentlighedslovens § 33, nr. 3.

Læs udtalelsen her

Afslag på aktindsigt i indberetninger til whistleblowerordning

Hedensted Kommune havde givet afslag på aktindsigt i indberetninger til kommunens whistleblowerordning med henvisning til offentlighedslovens § 35, jf. lov om beskyttelse af whistleblowere § 25.

Ankestyrelsen vurderede ikke, at Hedensted Kommune havde undtaget oplysninger i strid med de regler, Ankestyrelsen påser overholdelsen af.

Ankestyrelsen bad dog Hedensted Kommune om at genoptage sagens behandling og træffe en afgørelse for så vidt angik dele af aktindsigtsanmodningen, som kommunen ikke havde forholdt sig til.

Læs udtalelsen her

Afslag på aktindsigt i indberetninger til whistleblowerordning

Tønder Kommune havde givet afslag på aktindsigt i bl.a. tre henvendelser med henvisning til lov om beskyttelse af whistleblowere. Henvendelserne var modtaget og færdigbehandlet, inden loven trådte i kraft den 17. december 2021.

Ankestyrelsen vurderede, at Tønder Kommune ikke kunne give afslag på aktindsigt med den anførte begrundelse.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at loven ikke er tillagt tilbagevirkende kraft.

Læs udtalelsen her


Sektorlovgivningen


Brug af særlig døråbner og aflåst hegn på demensafdeling

Ankestyrelsen vurderede, at Vordingborg Kommune handlede i strid med servicelovens regler om magtanvendelse ved at bruge en særlig døråbner på en dør, der ikke var en yderdør, i en demensafdeling.

Ankestyrelsen vurderede desuden, at der ikke var lovhjemmel til opsætning af et aflåst hegn omkring en demensafdeling, når der ikke på anden måde var uhindret mulighed for at forlade afdelingen.

Læs udtalelsen her

En kommunes retningslinjer for merudgiftsgodtgørelse

Svendborg Kommune vedtog på baggrund af en afgørelse fra Ankestyrelsen nye retningslinjer for udbetaling af merudgiftsgodtgørelse.

Ankestyrelsen vurderede, at Svendborg Kommunes nye retningslinjer ikke var i overensstemmelse med regler og praksis, da der efter retningslinjerne kun kunne udbetales merudgiftsgodtgørelse til personer i virksomhedspraktik.

Læs udtalelsen her

Tilskud til privat pasningsordning

Det fremgik af Aalborg Kommunes hjemmeside, at tilskuddet efter dagtilbudsloven til forældre med børn i en privat pasningsordning blev nedsat, hvis den private børnepasser afholdt flere end 30 lukkedage om året.

Ankestyrelsen vurderede, at Aalborg Kommunes praksis var i strid med dagtilbudslovens regler på området og forbuddet mod at sætte skøn under regel.

Læs udtalelsen her

Brugen af sengehest hos beboere på botilbud

På baggrund af en artikel var Ankestyrelsen blevet opmærksom på, at Socialtilsyn Nords praksis vedrørende brugen af sengehest hos beboere på botilbud kunne være i strid med magtanvendelsesreglerne.

På baggrund af Socialtilsyn Nords udtalelse gjorde Ankestyrelsen ikke videre i sagen.

Læs brevet her

Sidst opdateret 30.09.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring