Gå til indhold

Nyhedsbrev juni 2022

I nyhedsbrevet for juni er der ti nye udtalelser fra det kommunale og regionale tilsyn.

Kommunalret


Medlem af kommunalbestyrelse var generelt inhabil i økonomiudvalget

Et medlem af kommunalbestyrelsen i Fredericia Kommune var generelt inhabil i økonomiudvalget i tre nærmere angivne perioder. Det var han, fordi hans ægtefælle i disse perioder var den umiddelbart ansvarlige for ledelsen af kommunens Familie og Børnesundhed.
Læs udtalelsen


Afvisning af at optage et punkt på dagsordenen til et byrådsmøde

Et flertal i byrådet i Odsherred Kommune havde afvist at optage et punkt på dagsordenen til et byrådsmøde. Der var stillet forslag om, at borgmesteren skulle tilkendegive overfor udlændinge- og integrationsministeren, at kommunen var interesseret i at modtage flere flygtninge.
Forslaget blev afvist med begrundelsen, at asylpolitik ikke er et kommunalt anliggende.
Ankestyrelsen fandt, at byrådet ikke var berettiget til at træffe beslutning om at afvise det fremsatte forslag fra dagsordenen.
Ankestyrelsen lagde vægt på, at en eventuel vedtagelse af forslaget ikke ville indebære landspolitiske tilkendegivelser eller andre tilkendegivelser, der ville være i strid med opgavefordelingsprincippet.

Læs udtalelsen


En region kunne etablere en rabatordning for medarbejdere på et hospital
En region ønskede at etablere en rabatordning for medarbejdere på et hospital ved køb af mad og drikke i hospitalets kantine og caféer.
Ankestyrelsen var enig i regionens vurdering af, at regionen lovligt kunne etablere rabatordningen som et personalegode.

Læs udtalelsen


Vederlag til formand og næstformænd i kommunalt fællesskab
Ankestyrelsen godkendte, at formanden og næstformændene for bestyrelsen i I/S Reno-Nord fik faste vederlag.
Læs afgørelsen


En kommunes drift af spisesteder
I forbindelse med presseomtale af en tilsynssag om Helsingør Kommunes drift af en restauration blev Ankestyrelsen opmærksom på, at der kunne være andre steder i Helsingør Kommune, hvor kommunen drev restaurationsvirksomhed.
Kommunen oplyste til Ankestyrelsen, at den ville bortforpagte to steder, hvor kommunen henholdsvis drev en café og udbød fællesspisning, hvis der var et politisk ønske om at fortsætte aktiviteterne. Bortforpagtningen ville i givet fald ske på markedsvilkår.
Kommunen oplyste også om to andre caféer, som kommunen drev som kommunale beskæftigelsestilbud efter servicelovens § 103.
På baggrund af kommunens udtalelse gjorde Ankestyrelsen ikke mere i sagen.

Læs brevet


Forvaltningsret


Afslag på aktindsigt med henvisning til temakravet
Aarhus Kommune havde givet afslag på aktindsigt i henvendelser fra borgmesteren og kommunaldirektøren til medier og journalister ”om indslag/artikler, de har bragt, og som kan tænkes at blive bragt”. Kommunen havde henvist til offentlighedslovens § 9, stk. 1, nr. 2.
Ankestyrelsen vurderede, at Aarhus Kommune ikke kunne give afslag på aktindsigt med den anførte begrundelse.
Ankestyrelsen vurderede, at anmodningen opfyldte offentlighedslovens krav om identifikation og tema, samt at kommunen ikke havde undersøgt sagen tilstrækkeligt.

Læs udtalelsen


Sektorlovgivningen

Stevns Kommunes retningslinjer for merudgiftsgodtgørelse
Ankestyrelsen var blevet opmærksom på, at Stevns Kommunes retningslinjer for udbetaling af merudgiftsgodtgørelse efter beskæftigelsesindsatsloven ikke var i overensstemmelse med regler og praksis.
På baggrund af kommunens udtalelse og de nye offentliggjorte retningslinjer gjorde Ankestyrelsen ikke mere i sagen.

Læs brevet


Betaling for misbrugsbehandling ved flytning mellem kommuner

Gladsaxe Kommune havde en praksis, hvorefter en tilflyttet borger på ny skulle søge om misbrugsbehandling efter sundhedsloven, selv om behandlingen var startet i borgerens tidligere bopælskommune.
Gladsaxe Kommune oplyste i sin seneste udtalelse, at kommunen fremover vil betale for misbrugsbehandling efter sundhedsloven i de tilfælde, hvor behandlingen er startet i borgerens tidligere bopælskommune.
På baggrund af Gladsaxe Kommunes udtalelse gjorde Ankestyrelsen ikke mere i sagen.

Læs brevet


En kommunes brug af administrative økonomiske stopdatoer
Hillerød Kommune havde en praksis med at bruge administrative økonomiske stopdatoer i sager efter servicelovens §§ 41, 42 og 100.
Hillerød Kommune oplyste, at kommunen ikke længere brugte administrative økonomiske stopdatoer.
På baggrund af Hillerød Kommunes udtalelser gjorde Ankestyrelsen ikke mere i sagen.

Læs brevet

Nybyggeri i almen boligorganisation
Ankestyrelsen udtalte den 4. september 2019, at Tårnby Kommune handlede i strid med almenboligloven ved at godkende, at 59 almene familieboliger kunne opføres i en eksisterende afdeling i en boligorganisation.
Ankestyrelsen bad efterfølgende Tårnby Kommune om at oplyse, hvad vores udtalelse gav kommunen anledning til. Tårnby Kommune oplyste i den forbindelse, at den ville efterleve Ankestyrelsens udtalelse.
Den 18. oktober 2021 skrev Tårnby Kommune til Ankestyrelsen, at byggeriet af de 59 boliger som en del af en eksisterende afdeling var afsluttet, og at boligerne var udlejet.
På baggrund af en fornyet udtalelse fra Bolig- og Planstyrelsen den 8. april 2022 om, at der nu forelå særlige omstændigheder, der indebar, at der ikke burde stilles krav om lovliggørelse af forholdet, fandt Ankestyrelsen ikke anledning til at gøre yderligere i sagen.

Læs brevet

Sidst opdateret 30.06.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring