Gå til indhold

Nyhedsbrev november 2022

I nyhedsbrevet for november kan du læse syv nye udtalelser fra det kommunale og regionale tilsyn.

Kommunalret

 
En kommunes engagement i et iværksættermiljø 

Henvendelser fra Erhvervsstyrelsen gav Ankestyrelsen anledning til at overveje, om Aalborg Kommunes aktiviteter i et iværksætterhus var i konkurrence med private udbydere af lignende ydelser. 

Ankestyrelsen vurderede, at der på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke var grundlag for at fastslå, at Aalborg Kommune handlede i strid med erhvervsfremmeloven. 

Læs udtalelsen 

En regionsrådsformands deltagelse i og facilitering af private netværk

Region Hovedstaden bad Ankestyrelsen tage stilling til rammerne for regionsrådsformandens deltagelse i og facilitering af en netværksgruppe i regi af en privat virksomhed. 

Det var Ankestyrelsens opfattelse, at regionen havde en regional interesse i at deltage i og facilitere netværksgruppen.

 Det var dog ikke klart, om faciliteringen var sket i egenskab af hvervet som regionsrådsformand. Ankestyrelsen kunne derfor ikke vurdere, om forvaltningen kunne yde regionsrådsformandens bistand i udøvelsen af hvervet som facilitator.

 Læs udtalelsen


Forvaltningsret


Habilitet i en sag om støtte til idrætshaller

 Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune mente, at et medlem af kommunalbestyrelsen og Kultur- og Fritidsudvalget var inhabilt ved behandlingen af to sager om udbetaling af støtte til idrætshaller.

Medlemmet var formand for en idrætshal, der ikke var involveret i de to sager.

Ankestyrelsen vurderede, at den idrætshal, som medlemmet var formand for, ikke havde en sådan interesse i de to sager, at medlemmet var inhabilt.

Læs udtalelsen


Sektorlovgivningen
 

Lang frist for at efterkomme et påbud efter naturbeskyttelsesloven 

Silkeborg Kommune havde forlænget fristen for at efterkomme et påbud om at fjerne et læhegn. 

Ankestyrelsen bad Silkeborg Kommune om en udtalelse. 

Silkeborg Kommune oplyste også, at kommunen ville omgøre afgørelsen, så der blev fastsat en frist af samme længde, som kommunen normalt giver i tilsvarende sager. 

På baggrund af Silkeborg Kommunes svar gjorde Ankestyrelsen ikke mere i sagen. 

Læs brevet


Afstandskravet i autoværkstedsbekendtgørelsen

Ankestyrelsen modtog en henvendelse om, at Holbæk Kommune havde fejlfortolket afstandskravet i autoværkstedsbekendtgørelsens § 7 i forbindelse med etableringen af en autolakeringsvirksomhed. 

Ankestyrelsen vurderede, at Holbæk Kommune havde en forkert forståelse af afstandskravet i autoværkstedsbekendtgørelsen. 

Læs udtalelsen


Langeland Kommunes behandling af sager i Familieafdelingen

Ankestyrelsen var via en række henvendelser blevet opmærksom på sagsbehandlingen i Langeland Kommunes familieafdeling.

På baggrund af kommunens udtalelse vurderede Ankestyrelsen, at Langeland Kommune ikke havde overholdt en række bestemmelser i offentlighedsloven, forvaltningsloven, retssikkerhedsloven og serviceloven.

Ankestyrelsen vurderede derfor, at Langeland Kommune burde gennemgå samtlige igangværende og eventuelt afsluttede sager i Familieafdelingen med henblik på at vurdere, om der var grundlag for at genoptage.

Læs udtalelsen
 

Vejle Kommunes praksis for håndtering af klager

Ankestyrelsen var i forbindelse med udarbejdelsen af en praksisundersøgelse blevet opmærksom på, at Vejle Kommune muligvis ikke betragtede den første henvendelse fra en borger som en klage.

På baggrund af Vejle Kommunes udtalelser gjorde Ankestyrelsen ikke mere i sagen.

Læs brevet 

Sidst opdateret 02.12.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring