Gå til indhold

Nyhedsbrev december 2022

I årets sidste nyhedsbrev kan du læse syv nye udtalelser fra det kommunale og regionale tilsyn.

Kommunalret


Vederlag til formanden og næstformanden for bestyrelsen for et kommunalt fællesskab

Ankestyrelsen kunne ikke godkende et årligt vederlag på 141.180,48 kr. til bestyrelsesformanden for ARGO I/S for perioden 2022-2025.

Ankestyrelsen kunne dog godkende et årligt vederlag på 112.000 kr.

Ankestyrelsen godkendte et fast årligt vederlag på 35.295,12 kr. til næstformanden for bestyrelsen for ARGO I/S for perioden 2022-2025.

Læs afgørelsen her


Adgang til sagsindsigt kunne begrænses

Randers Kommune havde begrænset et byrådsmedlems adgang til sagsindsigt.

På baggrund af kommunens udtalelse vurderede Ankestyrelsen, at kommunens beslutning var sagligt begrundet i hensynet til den kommunale forvaltnings begrænsede ressourcer, og at kommunen havde foretaget et skøn, der lå inden for lovens rammer.

Ankestyrelsen gjorde derfor ikke mere i sagen.

Læs brevet her


Forvaltningsret


Aktindsigt i mødereferat

Nyborg Kommune havde givet delvis aktindsigt i et mødereferat, der både var journaliseret på en personalesag og en generel sag. Kommunen havde henvist til offentlighedslovens § 33, nr. 5, jf. § 21, stk. 2 og 3.

Ankestyrelsen vurderede, at Nyborg Kommune ikke kunne undtage de omhandlede oplysninger fra aktindsigt med den anførte begrundelse. Ankestyrelsen henviste til, at Nyborg Kommune ikke havde foretaget en konkret vurdering af, om den ansattes interesser ville lide skade, hvis de undtage oplysninger blev udleveret.

Læs udtalelsen her


En kommunes brug af en alternativ digital postløsning

Ankestyrelsen blev opmærksom på, at Viborg Kommune benyttede en alternativ digital postløsning til at sende bl.a. afgørelser til borgerne.

Ankestyrelsen vurderede, at Viborg Kommune kunne benytte den alternative postløsning ”Børnenettet” til at sende afgørelser mv. til borgerne. Kommunens brug af postløsningen forudsatte dog, at den enkelte borger havde givet samtykke til anvendelsen.

Ankestyrelsen vurderede, at Viborg Kommunes vejledning af borgere, der tilsluttede sig postløsningen, ikke var tilstrækkelig klar og tydelig til at kunne danne grundlag for et samtykke til, at postløsningen kunne bruges til at sende afgørelser og andre væsentlige sagsbehandlingsskridt.

Læs udtalelsen her


Sager om aktindsigt kunne ikke sættes i bero med henvisning til coronapandemien

Vordingborg Kommune havde under coronapandemien meddelt en borger, at kommunen havde lukket ned for alle ikke-kritiske funktioner, og at hans henvendelser om aktindsigt ikke var omfattet af kritiske funktioner.

Ankestyrelsen udtalte, at kommunen ikke var berettiget til at nedprioritere sager om aktindsigt efter offentlighedsloven og miljøoplysningsloven og sætte dem i bero på ubestemt tid under coronapandemien.

Læs udtalelsen her


Sektorlovgivningen


En kommunes brug af psykologundersøgelser i jobcentret

Ankestyrelsen modtog en henvendelse om Middelfart Kommunes brug af en internt ansat psykolog til undersøgelse af borgere i forbindelse med en beskæftigelsesrettet indsats.

Ankestyrelsen vurderede, at Middelfart Kommune handlede i strid med lovgivningen ved at have en praksis, hvor en internt ansat psykolog foretog undersøgelser af borgerne i forbindelse med kommunens behandling af beskæftigelsessager.

Læs udtalelsen her


En kommunes praksis i børnesager

Ankestyrelsen havde modtaget en henvendelse, der udtrykte bekymring for Assens Kommunes praksis i børnesager, herunder særligt for de anbragte børns tarv.

På baggrund af kommunens oplysninger gjorde Ankestyrelsen ikke mere i sagen.

Læs brevet her

Sidst opdateret 16.12.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring