Gå til indhold

Nyhedsbrev maj 2022

I nyhedsbrevet for maj kan du læse fem nye udtalelser fra det kommunale og regionale tilsyn.

Kommunalret

Retten til at få ordet og til at få en afvigende mening tilført beslutningsprotokollen 

Borgmesteren i Rudersdal Kommune havde under et kommunalbestyrelsesmøde afskåret et kommunalbestyrelsesmedlem fra at få ordet.

Ankestyrelsen fandt på den baggrund, at Rudersdal Kommune havde handlet i strid med den kommunalretlige grundsætning om retten til at få ordet, kommunestyrelseslovens § 13, stk. 2, samt kommunens forretningsorden.

Læs udtalelsen


Initiativretten og retten til at få ordet

Et medlem af kommunalbestyrelsen i Sorø Kommune havde skrevet til Ankestyrelsen om to punkter på et kommunalbestyrelsesmøde. 

Ankestyrelsen vurderede, at initiativretten var iagttaget, da de ønskede forslag var optaget på dagsordensudkastet til kommunalbestyrelsens møde. 

Ankestyrelsen gjorde opmærksom på, at hvis en sag skal afvises fra dagsordenen med den begrundelse, at der ikke er tale om et kommunalt anliggende, eller at sagen er identisk med en sag, der tidligere har været behandlet i kommunalbestyrelsen, skal det ske i forbindelse med godkendelse af dagsordenen. 

Læs udtalelsen


En kommunes salg af kontrolydelser i forbindelse med sociale klausuler
 

Odense Kommune var blevet i tvivl om, hvorvidt det var lovligt, at kommunen havde indgået aftaler med fire selskaber om rådgivning og sparring om håndhævelse af selskabernes sociale klausuler. 

Det var Ankestyrelsens vurdering, at Odense Kommunes salg af kontrolydelser i forbindelse med sociale klausuler ikke var i overensstemmelse med kommunalfuldmagtsreglerne. 

Læs udtalelsen

 

Forvaltningsret
 

Partshøring inden opsigelse af kontrakt om familiepleje

Holstebro Kommune havde undladt partshøring af en plejefamilie forud for opsigelse af en familieplejekontrakt.

Ankestyrelsen vurderede, at der er pligt til at foretage partshøring, hvis opsigelsen skyldes plejefamiliens forhold. Det gælder også i tilfælde, hvor opsigelsen skyldes, at plejefamilien efter socialtilsynets vurdering ikke kan varetage barnets behov, hvis det skyldes forhold, der kan henføres under plejefamilien.

Læs udtalelsen


Habilitet i en sag om lokalplan
 

Byrådet i Hedensted Kommune mente, at et byrådsmedlem var inhabilt ved behandlingen af en sag om vedtagelse af en lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg. 

Byrådsmedlemmet havde som formand for Danmarks Naturfredningsforening Hedensted underskrevet et høringssvar fra foreningen, hvori foreningen udtalte sig imod planforslagene. 

Ankestyrelsen fandt det ikke godtgjort, at Danmarks Naturfredningsforening Hedensted havde en sådan særlig interesse i sagen, at det kunne føre til byrådsmedlemmets inhabilitet.

Læs udtalelsen 

Sidst opdateret 25.05.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring