Gå til indhold

Sociale links

Udmålingsprincipper i henhold til BPA

Statsforvaltningen har i en konkret sag taget stilling til, at Aarhus Kommunes praksis for udmåling af tilskud i sager om borgerstyret personlig assistance ikke er i overensstemmelse med serviceloven og udmålingsbekendtgørelsen. Udtalelsen er ikke kun relevant for Aarhus Kommune, men kan også være det for andre kommuner.

Kommunal støtte til drift af vandrerhjem

Det kommunale tilsyn har i en konkret sag udtalt, at Esbjerg Kommune ikke kan yde støtte til Danhostel Ribe inden for rammerne af kommunalfuldmagtsreglerne. Udtalelsen er ikke kun relevant for Esbjerg Kommune, men kan også være det for andre kommuner med interesse i emnet.

Nyhedsbrev nr. 9/2019

Resuméer af 5 udvalgte afgørelser om støjbelastning over 85 dB(A), viceværts alenearbejde uden mulighed for alarmering, alenearbejde for unge i butik, fare for påkørsel ved ledningsarbejde i kørebane og om risiko ved løft af byrder. Sagerne er afgjort på møde den 29. oktober 2019.

Nyhedsbrev nr. 10/2019

Resuméer af 6 udvalgte afgørelser om mobning, isætning af vinduer, en-søjlede arbejdsplatforme og afslag på behandling af for sene klager. Sagerne er afgjort på møde den 26. november 2019.

Kontakt Ankestyrelsen

Selvom Ankestyrelsen har afdelinger i både Aalborg og København, har vi det samme telefonnummer og den samme mail.

Ny undersøgelse: Stort sammenfald i, hvilke udfordringer kommunerne har med centrale sagsbehandlingsregler på tværs af socialområdet

Retssikkerhedsenheden i Ankestyrelsen har undersøgt, hvilke udfordringer og erfaringer kommunerne har med at overholde de centrale krav til sagsbehandlingen, der skal sikre borgerens retssikkerhed. Undersøgelsen viser, at det ofte er de samme ting, der udfordrer kommunerne i deres arbejde med de centrale sagsbehandlingsregler på tværs af socialområdet. Det gælder for eksempel udfordringer med at sikre en helhedsorienteret vejledning af borgeren, at sikre en tydelig kommunikation om formålet med partshøringen og at formidle klare begrundelser for kommunens afgørelse.

Principmeddelelse angiver, hvad kommunen skal gøre, hvis botilbud opsiger aftaler om placering af borgere

Ankestyrelsen offentliggjorde den 17. december 2022 principmeddelelse 47-22 om botilbuds opsigelse af konkrete aftaler med kommuner om placering af borgere. Ankestyrelsen har fået henvendelser om, hvordan principmeddelelsen skal forstås. Denne artikel beskriver Ankestyrelsens praksis, herunder at et botilbud kan opsige en aftale om placering af en borger på et botilbud, og at kommunen i disse situationer vil være forpligtet til at sikre, at borgeren fortsat får den hjælp, borgeren har behov for.

Eksempler på dispensationer (fx pga. nedsat arbejdsevne, geografiske udfordringer eller coronarestriktioner)

I Psykolognævnets retningslinjer for den praktiske uddannelse stilles en række krav til omfanget og indholdet af den praktiske uddannelse, som en psykolog skal gennemføre for at kunne blive meddelt autorisation. For nogle ansøgere kan det imidlertid være særligt udfordrende at opfylde nogle af de konkrete krav til omfanget af uddannelse og til måden, hvorpå kravene bliver opfyldt, f.eks. som følge af begrænsninger i arbejdsevnen, geografiske forhold eller coronarestriktioner.

Juni 2022

I Nyt om Børn for juni kan du læse nye principmeddelelser, en rapport om regler og rammer på de sikrede døgninstitutioner og et indlæg i Altinget om høj retssikkerhed i tvangsanbringelsessager. Der er desuden flere interessante kursustilbud, du kan tilmelde dig.

September 2022

I Nyt om Arbejdsskade for september finder du bl.a. principmeddelelse 28-22 omhandlende skader sket på arbejdsstedet og en artikel om samme emne. Du finder også en publikation om tabt arbejdsfortjeneste. Og som noget nyt har en af vores ankechefer skrevet en faglig kommentar.

Nyhedsbrev maj 2022

I nyhedsbrevet for maj kan du læse fem nye udtalelser fra det kommunale og regionale tilsyn.

Januar 2021

I årets første nummer af Nyt om arbejdsskade kan du bl.a. læse om, at det bliver enklere at få anerkendt en ulykke som en arbejdsskade. Du får de nyeste principmeddelelser, og så har du nu mulighed for at tilmelde dig en lang række kurser inden for arbejdsskadeområdet.

Marts 2021

I dette nummer af Nyt om beskæftigelse kan du bl.a. læse om Ankestyrelsens nye talportal, som skal sikre bedre formidling af data og statistik om vores afgørelser. Vi har offentliggjort en ny undersøgelse, som viser kommunernes praksis for fastsættelse af arbejdsevnen ved første fleksjob. Og så kan du holde dig opdateret om aktuelle kurser og webinarer inden for området. God fornøjelse.

Principmeddelelser

Her kan du læse tidligere nyhedsbreve om vores principmeddelelser. Du kan også bruge vores database til at søge efter specifikke principafgørelser. Bemærk at principmeddelelserne før den 1. november 2019 blev kaldt principafgørelser. Der er ikke forskel i indholdet – det er alene navnet, der er ændret.

Juni 2023

I Nyt om Arbejdsskade for juni får du et overblik over, hvad vores fagkontorer for Arbejdsskade har arbejdet med i den sidste tid. Fx har vi for nylig afholdt årsmøde-webinar, hvor vi for første gang fremlagde statistik og data om arbejdsskadesager. Ankechef Michael Holmer opsummerer i en kommentar de væsentligste pointer fra webinaret. I nyhedsbrevet kan du også læse en artikel om de nyeste tal på arbejdsskadesager.

Inddragelsen af samarbejdspartnere styrker sagsbehandlingen i sager om æresrelateret konflikt og negativ social kontrol

Kommunale sager, hvor børn eller voksne oplever æresrelateret konflikt og bliver udsat for negativ social kontrol kan være komplekse og svære at håndtere for rådgiverne i kommunerne. Styrelsen for International Rekruttering og Integration har bedt Ankestyrelsen undersøge, hvordan samarbejdspartnere kan understøtte kommunernes arbejde i denne type sager. Undersøgelsen om kommuners oplevelser med samarbejdspartnere viser, at samarbejdspartnere er en styrke for sagsbehandlingen, fordi de bidrager til sparring, flere perspektiver og tryghed for den ansvarlige rådgiver.

Ny undersøgelse fra Ankestyrelsen afdækker de udfordringer, kommunerne har, når de skal sanktionere aktivitetsparate borgere, der udebliver fra tilbud og jobsamtaler.

Ankestyrelsen har gennemgået sager fra 10 kommuner, hvor kommunen har sanktioneret en jobparat eller en aktivitetsparat kontanthjælpsmodtager, der er udeblevet fra tilbud eller jobsamtale. Det drejer sig om §§ 36 og 37 i lov om aktiv socialpolitik (LAS). Undersøgelsen viser, at Ankestyrelsen enten ville ændre eller hjemvise afgørelsen i over halvdelen af sagerne, hvis de var blevet behandlet som klagesager. Størstedelen af sagerne, som Ankestyrelsen ville ændre eller hjemvise, handler om aktivitetsparate borgere.

Nyhedsbrev 4/2022

Nyhedsbrevet indeholder resuméer af fire afgørelser, som Arbejdsmiljøklagenævnet har truffet på sit møde den 31. maj. Den første afgørelse handler om procesventilation ved svejsning med lavtryk de øvrige tre afgørelser omhandler forskellige påbud i forbindelse med arbejde med asbest. Den ene handler om opsætning af advarselsskilte om arbejde med asbest, den anden handler om nedtagning af asbestholdige tagplader og den sidste handler om brug af værnemidler ved støvende arbejde med asbestholdige tagplader.

Nyhedsbrev 5/2022

Nyhedsbrevet indeholder resuméer af fire afgørelse Arbejdsmiljøklagenævnet traf afgørelse om den 28. juni. Afgørelserne handler om vejrlig og inddækning ved montering af altaner, uforsvarlig brug af lift på renovationsbil, teleskoplæsser med mandskabskurv må ikke forlades i højden og standsning af arbejdet med udgravning dybere end 1,7 meter

Sidst opdateret 31.03.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring