Gå til indhold

Sagsområder - hvilket kontor?

Sådan er ansvaret for sagsområderne fordelt i Ankestyrelsen.

Direktionen

Ingeborg Gade, direktør

 • Overordnet ansvar for styrelsen
 • Personaleansvar for øvrige direktionsmedlemmer
 • Formand for Det Rådgivende Praksisudvalg

Jacob Hess, vicedirektør

Afdelingsansvar for Social, Beskæftigelse og Tilsyn, herunder Arbejdsmiljøklagenævnet, Psykolognævnet og Ligebehandlingsnævnet.

Carina Fogt-Nielsen, vicedirektør

Afdelingsansvar for Arbejdsskade og Børn, herunder Adoptionsnævnet, Ankenævnet for SU og Klagenævnet for Specialundervisning.

Trine Hede, vicedirektør

Stedfortræder for direktøren

Afdelingsansvar for Fællesfunktioner (Ledelse og Økonomi, HR, Administrationen, Digitalisering samt Læring og Analyse).

Retsenheden

Stine Tolstrup Christensen, retschef

Souschef: Rikke Kofoed Nielsen

 • Koordinering af den principielle sagsbehandling
 • Retssikkerhedsloven
 • Forvaltningsret, herunder kontakt til Ombudsmanden
 • Persondataforordningen
 • Det forvaltningsretlige netværk
 • Styrelsens kvalitetsmåling
 • Sparring med direktionen og ankechefer om særligt vanskelige og komplekse juridiske spørgsmål af forvaltningsretlig eller generel karakter, herunder større tværgående høringer.

Afdelinger og kontorer

Social, Beskæftigelse og Tilsyn

Chef: vicedirektør Jacob Hess

Social 1

Chef: Ankechef Julie Bloch Vingaard

Souschef: Kristine Riisbrich Christensen

 • Tilbud til børn
 • Hjælpemidler
 • Forbrugsgoder

Social 2

Chef: Ankechef Jesper Hagen

Souschef: Mia Enghardt Korholm

 • Tilbud til voksne
 • Magtanvendelse over for voksne
 • Almenboliger
 • Tegnsprogstolkning 

Social 3

Chef: Ankechef Mette Bygvraa Jønsson

Souschef: Inge Søborg-Skau

Udbetaling Danmark-sager:

 • Boligstøtte
 • Børne- og ungeydelse
 • Barselsdagpenge
 • Børnetilskud
 • Udbetaling af børnebidrag
 • Pension
 • Dele af repatrieringsloven
 • Lov om en skattefri seniorpræmie
 • Lov om delpension
 • Lov om fleksydelse

Kommunesager:

 • Beboerindskudslån
 • Strafafsoning og administration

Social 4, Psykolognævnet og Ligebehandlingsnævnet

Chef: Ankechef Maria Louise Friis

Souschef: Sidsel Bomholdt Jacobsen

 • Sekretariat for Ligebehandlingsnævnet
 • Sekretariat for Psykolognævnet
 • Dagtilbudsloven, herunder økonomisk friplads
 • Repatrieringsloven
 • Serviceloven (ulovligt skolefravær, biler, boligindretning)
 • LAB-loven - hjælpemidler (overgår til Beskæftigelse 1 d. 1/1 2023)
 • Lov om kompensation til handicappede i erhverv (overgår til Beskæftigelse 1 d. 1/1 2023)
 • Lov om forsøg med socialt frikort
 • Lov om tilgodehavende feriemidler
 • Integrationsloven
 • Udlændingeloven
 • Aktivloven

Beskæftigelse 1

Chef: Ankechef Margrethe Sanning

Souschef: Pt. ubesat

 • Sygedagpenge
 • Retssagsenhed på sygedagpengeområdet

Beskæftigelse 2 og Arbejdsmiljøklagenævnet

Chef: Maria Mandrup (konstitueret)

Souschef: Martin Holm Jensen (fungerende)

 • Seniorpension
 • Førtidspension
 • Fleksjob og ressourceforløb
 • Fleksløntilskud
 • Beskæftigelsesrettede tilbud i øvrigt efter LAB-lov
 • Øvrige beskæftigelsessager - fx sager om arbejdsløshedsforsikring
 • Revalidering efter aktivloven
 • Sekretariatet for Arbejdsmiljøklagenævnet.

Beskæftigelse 3

Chef: Ankechef Elisabeth Haxthausen 

Souschef: Katrine Harlou

 • Kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse
 • Ressourceforløbsydelse (aktivloven)
 • Revalideringsydelse (aktivloven)
 • Ledighedsydelse (aktivloven)
 • Anmeldelsesmyndighed ved Folketingsvalg

Tilsyn 1

Chef: Ankechef Andreas Wibe Poulsen (konstitueret)

Souschef: Charlotte Kirkeby

 • Kommunale og regionale forvaltningsretssager
 • Tilsyn med sektorlovgivning (miljølovgivningen, bygge- og planlovgivningen o. lign.)
 • Kommunale og regionale aktindsigtssager
 • Kommunal- og myndighedsfuldmagt
 • Kommunal og regional styrelse
 • Særlige godkendelsesbeføjelser

Tilsyn 2

Chef: Cathrine Due Billing

Souschef: Louise Filt

 • Sager efter retssikkerhedsloven om handlekommuner og mellemkommunal refusion
 • Lov om socialtilsyn
 • Tilsyn med sektorlovgivning (social- og beskæftigelse, sundhed, skole og institution)
 • Længerevarende botilbud til voksne, også efter almenboligloven
 • Magtanvendelse over for voksne
 • Retssikkerhedsinitiativerne

Arbejdsskade og Børn

Chef: Vicedirektør Carina Fogt-Nielsen

Børn 1

Chef: Ankechef Hanne Østergaard

Souschef: Hatice Ece

 • Klager over tvangsmæssige foranstaltninger for børn og unge (kommunerne i regionerne Hovedstaden, Sjælland og Syddanmark)
 • Sager om underretning fra borgere/fagfolk/pårørende om bekymring for et barn eller ung (kommunerne i regionerne Hovedstaden, Sjælland og Syddanmark)
 • Sager om adoption uden samtykke
 • Retssager om anbringelse af børn og unge og andre tvangsmæssige foranstaltninger (kommunerne i regionerne Hovedstaden, Sjælland og Syddanmark)
 • Klager over ikke-tvangsmæssige foranstaltninger og øvrige kommunale afgørelser om børn og unge (servicelovens kapitel 11, 12 og 13)

Børn 2 og Adoptionsnævnet, Klagenævnet for Specialundervisning samt Ankenævnet for SU-Støtteordninger

Chef: Ankechef Lise Gry Beder

Souschef: Karin Rønnow Søndergaard

 • Nationale og internationale sager om adoption
 • Tilsyn med den formidlende organisation (DIA)
 • Opgaver som centralmyndighed på adoptionsområdet, herunder samarbejde med andre lande
 • Administration og udvikling af de adoptionsforberedende kurser (DAK)
 • Administration og udvikling af Post Adoption Service (PAS)
 • Adoptionssager fra Grønland
 • Sekretariat for Adoptionsnævnet
 • Sekretariat for Klagenævnet for Specialundervisning
 • Sekretariat for Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger

Børn 3

Chef: Ankechef Kit Purkær Madsen

Souschef: Camilla Elholm-Christensen 

 • Klager over ikke-tvangsmæssige foranstaltninger for børn og unge (Kommunerne i regionerne Midtjylland og Nordjylland, samt Kolding, Vejle, Fredericia og Billund)
 • Klager over børne- og ungeudvalgs beslutninger om anbringelse af børn og unge (Kommunerne i regionerne Midtjylland og Nordjylland, samt Kolding, Vejle, Fredericia og Billund)
 • Sager om underretning fra borgere/fagfolk/pårørende om bekymring for et barn eller ung (Kommunerne i regionerne Midtjylland og Nordjylland, samt Kolding, Vejle, Fredericia og Billund)
 • Retssager om anbringelse af børn og unge og andre tvangsmæssige foranstaltninger (kommunerne i regionerne Midtjylland og Nordjylland, samt Kolding, Vejle, Fredericia og Billund)
 • Fertilitetssager

Arbejdsskade 1

Chef: Ankechef Steen Østergaard Jensen

Souschef: Jeanette Nørgaard Yeseta (fungerende)

 • Klagesager på arbejdsskadeområdet
 • Retssagsenhed på arbejdsskadeområdet
 • Lægesekretariatet
 • Kontakt til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
 • Høringer og generelle henvendelser
 • Dialogmøder

Arbejdsskade 2

Chef: Michael Holmer (konstitueret)

Souschef: Camilla Hvidberg Marcussen (fungerende)

 • Klagesager på arbejdsskadeområdet
 • Årsredegørelse om AES

Arbejdsskade 3

Chef: Ankechef Linette Agerbo Warming (konstitueret)

Souschef: Rasmus Poulmann (fungerende)

 • Klagesager på arbejdsskadeområdet

Fællesfunktioner

Chef: Vicedirektør Trine Hede

Ledelse og Økonomi

Chef: Kontorchef Morten Starch Lauritsen

Souschef: Anna Olejasz Lyneborg

 • Ledelsesbetjening
 • Økonomi
 • Organisation
 • Forhandling og kontraktindgåelse om praksisundersøgelser, velfærdsundersøgelser og andre rekvirerede aktiviteter og analyser m.v.
 • Intern statistik
 • Kommunikation og pressehenvendelser
 • Sekretærbetjening af afdelingsmøderne
 • Koordinering af høringer over lovforslag, Folketingsspørgsmål m.v.
 • Ejendomsadministration, udbud, kontrakter og leverandørstyring

HR

Chef: Kontorchef Ulla Salling Petersen

Souschef: Margit Damgaard

 • Personaleadministration
 • Sparring med ledelsen om personalespørgsmål
 • Rekruttering
 • HR-udviklingsopgaver

Administrationen

Chef: Administrationschef Rikke Søgaard Sørensen

Rikke Søgaard Sørensen har det koordinerende ansvar for Ankestyrelsen Aalborg, herunder budgetansvar for fællesudgifter hertil.

Souschef: Maya Appel

 • Journalisering af post og mails
 • Sagsoprettelse/kontrol af web-sager
 • Bekræftelse af sager
 • Aktindsigt
 • Korrespondance med fagkontorer
 • Besvarelse af opkald til Ankestyrelsen fra borgere, kommuner, advokater m.v.
 • Mødebooking
 • Arkiv
 • Klargøring af sager - blandt andet via pakkebord
 • Skabeloner
 • Servicefunktioner, reception og kantine i Aalborg
 • Servicefunktioner, reception og kantine i København (Jan Erik Raarup Andersen er daglig serviceleder i København)

Digitalisering

Chef: Kontorchef Pernille Porsgaard Jensen

Souschef: Mie Kølln Madsen

 • Lokal digi-support
 • Udvikling og implementering af digitale it-værktøjer, styrelsen selv står for
 • Udvikling og optimering af driften
 • Kontakt til Statens IT
 • Sekretariatsbetjening af IT-sikkerhedsorganisationen

Center for Læring og Analyse

Analyse

Chef: Kontorchef Nelle Seiersen

Souschef: Gro Munk Nielsen 

 • Styring og metodemæssig udvikling af den praksiskoordinerende virksomhed og af tilbagemeldingen til kommunerne
 • Understøttelse af fagkontorernes praksiskoordinerende virksomhed og undersøgelser
 • Undersøgelser på særligt social-og beskæftigelsesområdet
 • Uafhængig retssikkerhedsenhed, som udarbejder deskriptive analyser og undersøgelser af kommunal praksis

Læring

Chef: Ankechef Henrik Horster

Souschef: Gro Munk Nielsen

 • Taskforce på børneområdet og taskforce på handicapområdet
 • Læringsteams
 • Undersøgelsesopgaver på børneområdet med inddragelse af Børn 1 og Børn 3 efter en konkret vurdering
 • Kursus-sekretariat 

Sidst opdateret 07.06.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring