Sagsområder - hvilket kontor?

Sådan er ansvaret for sagsområderne fordelt i Ankestyrelsen.

Direktionen

Ingeborg Gade, direktør

 • Overordnet ansvar for styrelsen
 • Personaleansvar for øvrige direktionsmedlemmer
 • Formand for Det Rådgivende Praksisudvalg

Jacob Hess, vicedirektør

Afdelingsansvar for Social, Beskæftigelse og Tilsyn, herunder Arbejdsmiljøklagenævnet, Psykolognævnet og Ligebehandlingsnævnet.

Merete Pantmann, vicedirektør

Afdelingsansvar for Arbejdsskade og Børn, herunder Adoptionsnævnet, Ankenævnet for SU og Klagenævnet for Specialundervisning.

Trine Hede, vicedirektør

Stedfortræder for direktøren

Afdelingsansvar for Fællesfunktioner (Ledelse og Økonomi, HR, Administrationen, Digitalisering samt Læring og Analyse).

Retsenheden

Stine Tolstrup Christensen, retschef

 • Koordinering af den principielle sagsbehandling
 • Retssikkerhedsloven
 • Forvaltningsret, herunder kontakt til Ombudsmanden
 • Persondataforordningen
 • Det forvaltningsretlige netværk
 • Styrelsens kvalitetsmåling
 • Sparring med direktionen og ankechefer om særligt vanskelige og komplekse juridiske spørgsmål af forvaltningsretlig eller generel karakter, herunder større tværgående høringer.

Afdelinger og kontorer

Social, Beskæftigelse og Tilsyn

Chef: Jacob Hess

Social 1

Chef: Ankechef Jesper Ildal Djørup

Souschef: Sidsel Bomholdt Jacobsen

 • Tilbud til børn

Social 2

Chef: Ankechef Pernille Fejfer

Souschef: Margarita Englert

 • Tilbud til voksne
 • Magtanvendelse over for voksne
 • Hjælpemidler
 • Forbrugsgoder
 • Boligindretning
 • Biler
 • Almenboliger
 • Døvetolkning
 • Lov om socialtilsyn

Social 3

Chef: Ankechef Jette Røgild

Souschef: Maria Lindegaard Jacobsen

 • Udbetaling Danmark-sager
 • Dagtilbud
 • Dele af repatrieringsloven

Social 4, Psykolognævnet og Ligebehandlingsnævnet

Chef: Afdelingschef Erling Brandstrup

Souschef: Birgitte Østergaard Simonsen

 • Enkeltydelser efter aktivloven
 • Sekretariat for Ligebehandlingsnævnet
 • Sekretariat for Psykolognævnet
 • Arbejdsmiljøudvalget
 • Kontakten til de beskikkede medlemmer i Ankestyrelsen og Beskæftigelsesudvalget
 • Ulovligt skolefravær

Beskæftigelse 1

Chef: Ankechef Julie Bloch Vingaard

Souschef: Anne Marie Roed Drustrup (barsel fra 2. oktober 2020) – Mette Marie Søndergaard varetager opgaven imens

 • Sygedagpenge
 • Retssagsenhed på sygedagpengeområdet

Beskæftigelse 2 og Arbejdsmiljøklagenævnet

Chef: Ankechef Cathrine Due Billing

Souschef: Elisabeth Haxthausen

 • Førtidspension
 • LAB-lov
 • Øvrige beskæftigelsessager
 • Tværgående ansvar for retssikkerhedsloven
 • Revalidering og ressourceforløbsydelse efter aktivloven
 • Lov om seniorjob
 • Sekretariatet for Arbejdsmiljøklagenævnet.

Beskæftigelse 3

Chef: Ankechef Annedorte Elklit Pedersen

Souschef: Katrine Harlou

 • Kontanthjælp

Tilsynet

Chef: Ankechef Anne Birgitte Hassing

Souschef: Lene Conrad

 • Kommunale og regionale forvaltningsretssager
 • Tilsyn med sektorlovgivning
 • Kommunale og regionale aktindsigtssager
 • Kommunal- og myndighedsfuldmagt
 • Kommunal og regional styrelse
 • Særlige godkendelsesbeføjelser
 • Sager efter retssikkerhedsloven om handlekommuner og mellemkommunal refusion
 • Anmeldelsesmyndighed ved Folketingsvalg

Arbejdsskade og Børn

Chef: Vicedirektør Merete Pantmann

Børn 1

Chef: Ankechef Lise Gry Beder

Souschef: Jette Christiansen

 • Klager over ikke tvangsmæssige foranstaltninger for børn og unge (kommunerne i regionerne Hovedstaden, Sjælland og Syddanmark)
 • Klager over børne- og ungeudvalgs beslutninger om anbringelse af børn og unge (kommunerne i regionerne Hovedstaden, Sjælland og Syddanmark)
 • Sager om underretning fra borgere/fagfolk/pårørende om bekymring for et barn eller ung (kommunerne i regionerne Hovedstaden, Sjælland og Syddanmark)
 • Sager om adoption uden samtykke
 • Retssager om anbringelse af børn og unge og andre tvangsmæssige foranstaltninger (kommunerne i regionerne Hovedstaden, Sjælland og Syddanmark)

Børn 2 og Adoptionsnævnet, Klagenævnet for Specialundervisning samt Ankenævnet for SU-Støtteordninger

Chef: Ankechef Lone Strömgren

Souschef: Tina Chris Mogensen

 • Nationale og internationale sager om adoption
 • Tilsyn med den formidlende organisation (DIA)
 • Opgaver som centralmyndighed på adoptionsområdet, herunder samarbejde med andre lande
 • Administration og udvikling af de adoptionsforberedende kurser (DAK)
 • Administration og udvikling af Post Adoption Service (PAS)
 • Adoptionssager fra Grønland
 • Sekretariat for Adoptionsnævnet
 • Sekretariat for Klagenævnet for Specialundervisning
 • Sekretariat for Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger

 Børn 3

Chef: Ankechef Jannie Bjørn Kristensen

Souschef: Margrethe Sanning

 • Klager over ikke-tvangsmæssige foranstaltninger for børn og unge (Kommunerne i regionerne Midtjylland og Nordjylland, samt Kolding, Vejle, Fredericia og Billund)
 • Klager over børne- og ungeudvalgs beslutninger om anbringelse af børn og unge (Kommunerne i regionerne Midtjylland og Nordjylland, samt Kolding, Vejle, Fredericia og Billund)
 • Sager om underretning fra borgere/fagfolk/pårørende om bekymring for et barn eller ung (Kommunerne i regionerne Midtjylland og Nordjylland, samt Kolding, Vejle, Fredericia og Billund)
 • Retssager om anbringelse af børn og unge og andre tvangsmæssige foranstaltninger (kommunerne i regionerne Midtjylland og Nordjylland, samt Kolding, Vejle, Fredericia og Billund)
 • Fertilitetssager

Arbejdsskade 1

Chef: Ankechef Steen Østergaard Jensen

Souschef: Rikke Grinderslev

 • Klagesager på arbejdsskadeområdet
 • Retssagsenhed på arbejdsskadeområdet
 • Lægesekretariatet
 • Kontakt til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
 • Høringer og generelle henvendelser
 • Dialogmøder

Arbejdsskade 2

Chef: Ankechef Charlotte Buus Kjær

Souschef: Michael Holmer

 • Klagesager på arbejdsskadeområdet
 • Årsredegørelse om AES

Arbejdsskade 3

Chef: Fungerende ankechef Charlotte Buus Kjær

Souschef: Marcel Mau

 • Klagesager på arbejdsskadeområdet

Fællesfunktioner

Chef: Vicedirektør Trine Hede

Ledelse og Økonomi

Chef: Kontorchef Morten Starch Lauritsen

Souschef: Rasmus Bremer

 • Ledelsesbetjening
 • Økonomi
 • Organisation
 • Forhandling og kontraktindgåelse om praksisundersøgelser, velfærdsundersøgelser og andre rekvirerede aktiviteter og analyser m.v.
 • Intern statistik
 • Kommunikation og pressehenvendelser
 • Sekretærbetjening af afdelingsmøderne
 • Koordinering af høringer over lovforslag, Folketingsspørgsmål m.v.
 • Ejendomsadministration, udbud, kontrakter og leverandørstyring

HR

Chef: Kontorchef Ulla Salling Petersen

Souschef: Margit Damgaard

 • Personaleadministration
 • Sparring med ledelsen om personalespørgsmål
 • Rekruttering
 • HR-udviklingsopgaver

Administrationen

Chef: Administrationschef Rikke Søgaard Sørensen

Rikke Søgaard Sørensen har det koordinerende ansvar for Ankestyrelsen Aalborg, herunder budgetansvar for fællesudgifter hertil.

Souschef: Maya Appel

 • Journalisering af post og mails
 • Sagsoprettelse/kontrol af web-sager
 • Bekræftelse af sager
 • Aktindsigt
 • Korrespondance med fagkontorer
 • Besvarelse af opkald til Ankestyrelsen fra borgere, kommuner, advokater m.v.
 • Mødebooking
 • Arkiv
 • Klargøring af sager - blandt andet via pakkebord
 • Skabeloner
 • Servicefunktioner, reception og kantine i Aalborg
 • Servicefunktioner, reception og kantine i København (Jan Erik Raarup Andersen er daglig serviceleder i København)

Digitalisering

Chef: Kontorchef Pernille Porsgaard Jensen

Souschef: Mie Kølln Madsen

 • Lokal digi-support
 • Udvikling og implementering af digitale it-værktøjer, styrelsen selv står for
 • Udvikling og optimering af driften
 • Kontakt til Statens IT
 • Sekretariatsbetjening af IT-sikkerhedsorganisationen

Center for Læring og Analyse

Analyse

Chef: Analysechef Nelle Seiersen

Souschef: Kirsten Hoo-Mi Sloth

 • Styring og metodemæssig udvikling af den praksiskoordinerende virksomhed og af tilbagemeldingen til kommunerne
 • Understøttelse af fagkontorernes praksiskoordinerende virksomhed og undersøgelser
 • Undersøgelser på særligt social-og beskæftigelsesområdet

Læring

Chef: Ankechef Henrik Horster

Souschef: Kirsten Hoo-Mi Sloth

 • Taskforce på børneområdet og taskforce på handicapområdet
 • Læringsteams
 • Undersøgelsesopgaver på børneområdet med inddragelse af Børn 1 og Børn 3 efter en konkret vurdering
 • Kursussekretariat
 • Uafhængig retssikkerhedsenhed, som udarbejder deskriptive analyser og undersøgelser af kommunal praksis

 

 

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 01/10 2020

Sidst opdateret 01/10 2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring