Gå til indhold

Juli 2023

I ’Nyt om Social’ kan du læse om blandt andet en ny undersøgelse af Retssikkerhedsenheden, som belyser, hvilke udfordringer kommunerne oplever ved overholdelse af centrale krav til sagsbehandlingen. Du kan også blive klogere på Ankestyrelsens nye praksisnotat om dækning af nødvendige merudgifter til voksne. Derudover har vores direktør Ingeborg Gade skrevet en kommentar, om Ankestyrelsens udvikling fra dens etablering i 1973 og frem til i dag, i forbindelse med Ankestyrelsens 50 års jubilæum. I kommentaren udlægger direktøren også, hvilken retning Ankestyrelsens fremtidige arbejde vil tage. Ambitionen er både at styrke tilliden til den offentlige forvaltning og at styrke borgernes retssikkerhed ved at sikre, at borgerne oplever, at de er aktive og værdifulde deltagere i egen klagesag.

 

Direktør Ingeborg Gades kommentar i forbindelse med Ankestyrelsens 50 års jubilæum:

Ankestyrelsen har lige fejret sit 50 års jubilæum. Det er en stor dag for en styrelse, men det er også en stor dag for retssikkerheden. Ankestyrelsens opgave er at styrke retssikkerheden på det samlede velfærdsområde. Det var formålet med etableringen af Ankestyrelsen i 1973, og det er formålet i dag. Det har ikke ændret sig i de sidste 50 år. Men det er stort set det eneste ved Ankestyrelsen, der ikke har ændret sig. 

Læs hele direktør Ingeborg Gades kommentar

 

Principmeddelelse 11-23 om børne- og ungeydelse, ligedeling, nye regler, overgangsregel, personkreds, flytning fra udlandet, forældremyndighed og ændring i forholdene

Principmeddelelsen fastslår, at en forældremyndighedsindehaver kan være omfattet af overgangsordningen, som blev indført i forbindelse med reglerne om ligedeling af børne- og ungeydelse, hvis forældremyndighedsindehaverne har boet hver for sig i hele perioden fra den 19. oktober 2021 til den 21. november 2021. Det gælder uanset om forældremyndighedsindehaveren var den eneste fuldt skattepligtige i Danmark inden den 1. januar 2022. Hvis man er omfattet af overgangsordningen, så skal børne- og ungeydelsen som udgangspunkt ikke ligedeles, selvom den anden forældremyndighedsindehaver senere bliver fuldt skattepligtig i Danmark.

Principmeddelelsen fastslår også, at en forældremyndighedsindehaver ikke kan være omfattet af overgangsordningen, hvis man havde den fulde forældremyndighed inden den 1. januar 2022. Det gælder uanset om forældrene har boet hver for sig i hele perioden fra den 19. oktober 2021 til den 21. november 2021.

Læs hele principmeddelelsen

 

Ankestyrelsens principmeddelelse 20-23 om merudgifter – kompensationsprincippet - ladcykel – cykler

I principmeddelelsen kan du læse om hvilke faktorer, der skal inddrages i vurderingen af dækning af merudgifter til, lad- og el- og specialcykler. Principmeddelelsen slår fast, at kommunen i særlige tilfælde kan yde dækning af merudgifter til et forbrugsgode, der normalt indgår i sædvanligt indbo. Det forudsætter, at familien har merudgifter forbundet med købet af forbrugsgodet, ud over hvad familier med børn uden en funktionsnedsættelse eller lidelse på samme alder og i samme livssituation har ved at anskaffe forbrugsgodet.

Læs hele principmeddelelsen

 

Ny undersøgelse viser, hvad kommuner lægger vægt på ved udmåling og visitation til hjælperordninger efter servicelovens §§ 95 og 96

Ankestyrelsen har undersøgt fem kommuners praksis med udmåling og visitation i sager om hjælperordninger efter servicelovens §§ 95 og 96. Undersøgelsen viser blandt andet, at kommunerne lægger vægt på borgerens behov for hjælp, borgerens aktivitetsniveau uden for hjemmet og borgerens arbejdslederevne i deres vurderinger.

Læs nyheden om undersøgelsen her

Læs undersøgelsen her

 

Nyt praksisnotat om dækning af nødvendige merudgifter til voksne

Ankestyrelsen har, på et temamøde i juni 2023, behandlet 21 sager om nødvendige merudgifter efter servicelovens §100. Merudgiftsydelsen har til formål at kompensere personer med varig psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse, sådan at de ligestilles med borgere, der ikke lider af nedsat funktionsevne.

Læs praksisnotatet her

 

Ny undersøgelse: Stort sammenfald i hvilke udfordringer kommunerne har med centrale sagsbehandlingsregler på tværs af socialområdet

Retssikkerhedsenheden har undersøgt, hvilke udfordringer kommunerne oplever med at overholde centrale krav til sagsbehandlingen, der skal sikre borgerens retssikkerhed. Undersøgelsen viser, at kommunerne blandt andet har udfordringer med at sikre en helhedsorienteret vejledning af borgeren, at sikre en tydelig kommunikation om formålet med partshøringen og at formidle klare begrundelser for kommunens afgørelser.

Læs nyheden om undersøgelsen her

Læs undersøgelsen her

 

Kommunernes registrering af støtte efter servicelovens §§ 95 og 96

Ankestyrelsen har undersøgt, hvad kommunerne registrerer om ansøgning, afgørelse og udmåling af timer efter servicelovens §§ 95 (kontant tilskud til ansættelse af hjælpere) og 96 (borgerstyret personlig assistance).

Læs publikationen her

 

Om kompressionsstrømper og afgrænsningscirkulæret

I en artikel fra februar 2023 beskriver Ankestyrelsen hvornår kompressionsstrømper kan bevilges som et hjælpemiddel efter serviceloven. Hvis en kommune er i tvivl, om et produkt er et hjælpemiddel eller et behandlingsredskab, skal kommunen afklare, om produktet kan bevilges efter sundhedslovgivningen.

Ansvaret for den afklaring påhviler ikke alene kommunen, men er et fælles ansvar mellem kommunen og sundhedssektoren. Det er Afgrænsningscirkulæret, der anvendes ved denne afklaring. Afgrænsningscirkulæret fastslår bl.a., at hvis der er tvivl om, hvilken myndighed, der er ansvarlig for et nødvendigt behandlingsredskab eller hjælpemiddel, er det vigtigt, at tvivlen ikke kommer borgeren til skade.

Læs mere om afklaring af ansvar i artiklen her

 

Nyt praksisnotat om udmåling og beregning af tabt arbejdsfortjeneste

Ankestyrelsen har behandlet 38 sager om tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42 på møde i maj måned. De udvalgte sager handler om enten udmåling eller beregning af tabt arbejdsfortjeneste. Sagerne om udmåling handler om, hvor mange timers tabt arbejdsfortjeneste forælderen/forældrene er berettiget til. Sagerne om beregning handler om, hvordan ydelsen skal beregnes.

Læs praksisnotatet her

 

 

Kurser og læring

Gratis e-læring om forvaltningsret på det social- og beskæftigelsesområdet

Kurset er tænkt til dig, der er ny sagsbehandler, og som skal have hjælp til at finde rundt i de mange begreber og regler, der knytter sig til arbejdsopgaven. Kurset indeholder vigtige pointer om afgørelsesbegrebet, sagsoplysning, partshøring, begrundelsen og klagevejledning. 

Du kan se og tilmelde dig e-læringsforløbet her: Forvaltningsret på social- og beskæftigelsesområdet

Vil du vide mere om reglerne og Ankestyrelsens praksis på beskæftigelsesområdet, kan du tilmelde dig Ankerstyrelsens kurser.

Her er et udpluk:

Den 3. oktober 2023 i Vejle: Beboerindskudslån efter boligstøttelovens regler

Den 10. oktober 2023 i København: Beboerindskudslån efter boligstøttelovens regler

Den 24. oktober 2023 i Vejle: Efterværn, opretholdt anbringelse, snitflader til botilbud for voksne, pligt til at hjælpe og mellemkommunal refusion

Den 2. november 2023 i København: Efterværn, opretholdt anbringelse, snitflader til botilbud for voksne, pligt til at hjælpe og mellemkommunal refusion

 

Læs mere i vores kursuskatalog

Sidst opdateret 04.07.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring