Gå til indhold

September 2023

I ’Nyt om Social’ finder du en række af artikler, undersøgelser og nyheder på socialområdet, som kan give dig et overblik over, hvad Ankestyrelsen her har arbejdet med det seneste stykke tid. Du kan blandt andet læse om øremærket barsel i forbindelse med ligedelingen af orlov mellem forældrene. Emnet er beskrevet i en principmeddelelse, en artikel og en kommentar fra Ankechefen. Herudover kan du finde principmeddelelser om retten til tidlig pension, tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med pasning af nærtstående, ferieophold i udlandsbekendtgørelsens forstand samt botilbuds opsigelser af aftaler om placering af borgere. Til sidst kan du også læse en ny undersøgelse om kommuners udfordringer med sagsbehandlingsregler på socialområdet. God læselyst!

Ankechefens kommentar: Ligestilling og ligedeling optager samfundet og lovgivningen

Nye regler om ligedeling af flere af de ydelser, der udbetales af Udbetaling Danmark skaber ligestilling af forældre. Senest er barselsdagpengereglerne ændret i august 2022. I kommentaren kan du læse mere om de vigtigste ændringer, når forældrene bor sammen på fødselstidspunktet.

Læs hele kommentaren

Hvad betyder det, at barslen nu skal deles lige imellem forældrene, og at noget af orloven kan være øremærket?

I denne artikel beskrives praksis i forhold til ændringerne af barselsloven i forbindelse med indførelsen af ligedeling af orlov mellem forældrene og betydningen af EU-direktivet om ni ugers øremærket orlov til lønmodtagere. Det er blandt andet beskrevet i Ankestyrelsens nye principmeddelelse 7-23.

Læs hele artiklen

Læs principmeddelesen

Ankestyrelsens principmeddelelse 21-23 om tidlig pension - dokumentationskrav – afrundingsregler – bevisbedømmelse – beregning af anciennitet – omregningssatser

Principmeddelelsen fastslår, at retten til tidlig pension afhænger af hvor meget anciennitet, borger har haft på arbejdsmarkedet, fra borger fylder 16 år og frem til 6 år før, borger kan overgå til folkepension.

Anciennitet som lønmodtager opgøres som udgangspunkt på baggrund af hvor meget ATP-bidrag, der er indbetalt i året, og i øvrigt anvendes tilgængelige data fra offentlige systemer og registre.

Læs hele principmeddelelsen

Ankestyrelsens principmeddelelse 19-23 om pasning af nærtstående - tilknytning til arbejdsmarkedet - tabt arbejdsfortjeneste

Principmeddelelsen fastslår, at perioder, hvor en person har modtaget hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til pasning af et barn under 18 år på fuld tid, anses ikke som tilknytning til arbejdsmarkedet, når det skal vurderes, om personen kan bevilges en ordning til pasning af nærtstående.

Hvis en modtager af hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste både har modtaget hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste nogle timer ugentligt og samtidig har fx lønarbejde eller dagpenge på deltid, vil personen kunne opfylde betingelsen om tilknytning til arbejdsmarkedet på bagrund af lønarbejdet eller dagpengene.

Serviceloven giver mulighed for, at en person, der ønsker det, kan ansættes af kommunen til at passe en nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom i hjemmet.

Det er blandt andet en betingelse for at etablere en pasningsordning efter servicelovens bestemmelse om pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom, at den person, der ønsker at passe en nærtstående, skal have tilknytning til arbejdsmarkedet.

Læs hele principmeddelelsen

Læs nyheden

Ankestyrelsens principmeddelelse 18-23 om udlandsbekendtgørelsen - dækning af ekstra omkostninger ved kortvarige ferieophold - borgerstyret personlig assistance

Principmeddelelsen præciserer, hvilke elementer der kan indgå i vurderingen af, om der er tale om et kortvarigt ferieophold i udlandsbekendtgørelsens forstand.

Det beror på en konkret vurdering, hvad der kan betegnes som et ferieophold i udlandsbekendtgørelsens forstand. Det kan bl.a. indgå i vurderingen af, om et ophold har karakter af et ferieophold, hvilket formål opholdet har, og om borgeren får betaling for eventuelle aktiviteter i forbindelse med opholdet. Hvis der er tale om en rejse i forbindelse med lønnet arbejde, vil der som udgangspunkt ikke være tale om et ferieophold i udlandsbekendtgørelsens forstand.

Læs hele principmeddelelsen

Læs nyheden

Principmeddelelse angiver, hvad kommunen skal gøre, hvis botilbud opsiger aftaler om placering af borgere

Ankestyrelsen offentliggjorde den 17. december 2022 principmeddelelse 47-22 om botilbuds opsigelse af konkrete aftaler med kommuner om placering af borgere. Ankestyrelsen har fået henvendelser om, hvordan principmeddelelsen skal forstås. Denne artikel beskriver Ankestyrelsens praksis, herunder at et botilbud kan opsige en aftale om placering af en borger på et botilbud, og at kommunen i disse situationer vil være forpligtet til at sikre, at borgeren fortsat får den hjælp, borgeren har behov for.

Læs hele artiklen

Ny undersøgelse: Stort sammenfald i, hvilke udfordringer kommunerne har med centrale sagsbehandlingsregler på tværs af socialområdet

Retssikkerhedsenheden i Ankestyrelsen har undersøgt, hvilke udfordringer og erfaringer kommunerne har med at overholde de centrale krav til sagsbehandlingen, der skal sikre borgerens retssikkerhed. Undersøgelsen viser, at det ofte er de samme ting, der udfordrer kommunerne i deres arbejde med de centrale sagsbehandlingsregler på tværs af socialområdet. Det gælder for eksempel udfordringer med at sikre en helhedsorienteret vejledning af borgeren, at sikre en tydelig kommunikation om formålet med partshøringen og at formidle klare begrundelser for kommunens afgørelse.

Læs undersøgelsen

Læs artiklen

Sidst opdateret 23.05.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring