Gå til indhold

Marts 2024

I "Nyt om Social" for marts 2024 kan du blandt andet læse om nye principmeddelelser inden for pension og orlov. Du kan også læse en praksisundersøgelse af Udbetaling Danmark om deres vurdering af ægteskabslignende forhold i børnetilskuds- og pensionssager.

Ankestyrelsens principmeddelelse 5-24 om formodningsregel  - pension - samlevende - reel enlig - fælles husførelse - pensionistens fordele

Principmeddelelsen fastslår, at der alene er en formodning for samliv, når en pensionist og den formodede samlever er registreret på samme folkeregisteradresse, som vedrører en énfamiliesbolig, og når de kan indgå ægteskab efter dansk ret.

Når en pensionist ikke er tilmeldt den samme folkeregisteradresse som den formodede samlever, skal Udbetaling Danmark således foretage en konkret samlet vurdering af, om pensionisten har fælles husførelse med den formodede samlever og derfor ikke skal betragtes som enlig.

Læs principmeddelelsen her

Ankestyrelsens principmeddelelse 4-24 om hjælpemidler – behandlingsredskaber – kompressionsmaskine – afhjælpning

Principmeddelelsen fastslår, at en kompressionsmaskine både kan være et hjælpemiddel, der bevilges af kommunen, og have karakter af et behandlingsredskab, der udleveres af sundhedssektoren som led i eller fortsættelse af behandling. Om kompressionsmaskinen kan bevilges som et hjælpemiddel afhænger af en konkret og individuel vurdering af lidelsens karakter og omfang, samt hvilke behov brugen af kompressionsmaskinen skal afhjælpe.

En kompressionsmaskine anses for at være et hjælpemiddel, hvis borgeren opfylder betingelserne i servicelovens § 112. Det betyder, at kompressionsmaskinen er et hjælpemiddel, hvis ansøgeren har en varigt nedsat funktionsevne, og kompressionsmaskinen i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne eller i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller er nødvendig for, at den pågældende kan udøve et erhverv.

Omvendt kan en kompressionsmaskine ikke anses for at være et hjælpemiddel, hvis kompressionsmaskinen udelukkende skal bruges til at forhindre en forværring af funktionsevnen. I disse tilfælde kan genstanden eller redskabet være et behandlingsredskab.

Det forhold, at kompressionsmaskinen også kan forhindre en forværring af ansøgerens funktionsevne eller helbredstilstand, kan ikke i sig selv føre til, at der ikke er tale om et hjælpemiddel. Det afgørende ved vurderingen af, om der er tale om et hjælpemiddel, er, om ansøgeren har en varigt nedsat funktionsevne, og at væsentlighedskriteriet er opfyldt.

Læs principmeddelelsen her

Ankestyrelsens principmeddelelse 3-24 om Lov om social pension - helbredstillæg – aftagelige proteser – faste proteser

Principmeddelelsen fastslår, at det er en betingelse for, at der kan ydes udvidet helbredstillæg til betaling af en pensionists udgifter til en tandprotese, at udgiften er nødvendig. Principmeddelelsen fastslår også, at faste tandproteser ikke er selvstændigt omfattet af reglerne om udvidet helbredstillæg, og at det udvidede helbredstillæg til en fast tandprotese derfor beregnes i forhold til prisen på den aftagelige tandprotese, der alternativt ville være nødvendig.

Det betyder, at pensionister, der af forskellige årsager ikke kan benytte en aftagelig tandprotese, og som derfor ikke har et reelt valg mellem en aftagelig tandprotese og en fast tandprotese, kan få bevilget et udvidet helbredstillæg til den faste tandprotese, men alene med det beløb, som pensionisten ville kunne få til den aftagelige tandprotese, der alternativt ville være nødvendig.

Læs principmeddelelsen her

Ankestyrelsens principmeddelelse 2-24 om fordeling af orlov – forældrene bor ikke sammen – øremærket orlov – barselsdagpenge – overdragelse af orlov - tildeling af ekstra uger – særlige situationer – forældrene bor sammen

Ankestyrelsen offentligjorde i maj 2023 principmeddelelse 7-23. Principmeddelelsen fastlog at orlov med ret til barselsdagpenge for forældre til børn født eller modtaget den 2. august 2022 eller senere som udgangspunkt ligedeles mellem forældrene, når de bor sammen på fødselstidspunktet.

Denne principmeddelelse fastslår, at bor forældrene ikke sammen på fødselstidspunktet, finder udgangspunktet om ligedeling af orlov ikke anvendelse. Omfanget af orlov med ret til barselsdagpenge afhænger da af barnets bopæl og af forældremyndigheden over barnet.

Principmeddelelsen forholder sig også til muligheden for at få tildelt ekstra ugers orlov i særlige situationer, som både kan omhandle forældre, der bor sammen på fødselstidspunktet og forældre der ikke bor sammen.

Læs principmeddelelsen her

Praksisundersøgelse af Udbetaling Danmarks vurdering af ægteskabslignende forhold i børnetilskuds- og pensionssager

Ankestyrelsen har undersøgt, om Udbetaling Danmark i børnetilskuds– og pensionssager foretager en konkret, samlet vurdering af, om ydelsesmodtageren indgår i et ægteskabslignende forhold eller fortsat skal betragtes som enlig. Der er tale om sager, hvor ydelsesmodtageren ikke er gift og ikke bor på samme adresse som den person, der vurderes samliv i forhold til.

Undersøgelsen fokuserer på ikke-påklagede sager. Det skyldes ønsket om et mere helhedsorienteret billede af Udbetaling Danmarks vurderinger af ægteskabslignende forhold i børnetilskuds- og pensionssager. Undersøgelsen omfatter derfor sager, hvor Udbetaling Danmark har truffet en afgørelse om, at ydelsesmodtageren indgår i et ægteskabslignende forhold eller fortsat skal betragtes som enlig, men hvor ydelsesmodtageren ikke har klaget over afgørelsen.

I undersøgelsen ser Ankestyrelsen på, om Udbetaling Danmark foretager en konkret, samlet vurdering af sagens oplysninger om økonomiske forhold og ikke-økonomiske forhold, herunder praktiske og personlige forhold, når Udbetaling Danmark skal vurdere, om ydelsesmodtageren indgår i et ægteskabslignende forhold med fælles husførelse i lovens forstand. Udbetaling Danmark skal i den forbindelse godtgøre, at ydelsesmodtageren har fordele ved relationen til den anden person, og at fordelene samlet set kan sidestilles med de fordele, som gifte og samlevende almindeligvis har. Vi ser også på, om vi er enige i den afgørelse, som Udbetaling Danmark er kommet frem til.

Undersøgelsen er bestilt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, og er baseret på en juridisk gennemgang af 30 sager.

Læs undersøgelsen her

Ankestyrelsens principmeddelelse 38-23 om klagefrist - digital klage - upåregnelig forsinkelse - dispensation

Principmeddelelsen fastslår at klage til Ankestyrelsen skal ske inden 4 uger efter, at afgørelsen er modtaget hos borger.

En klage, som er afsendt digitalt, skal være modtaget inden midnat. Det vil sige senest kl. 23:59 det døgn, hvor klagefristen udløber. Det indebærer, at en klage, der er modtaget hos myndigheden kl. 00:00 eller senere, anses for at være modtaget efter klagefristens udløb.

Det er som udgangspunkt afsenderen, der bærer risikoen for en forsendelse, herunder den tid der går, indtil forsendelsen er tilgængelig for myndigheden.

Læs principmeddelelsen her

Ankestyrelsens principmeddelelse 34-23 om boligstøtte – genvurdering – helt eller delvist medhold – ophævelse

Udbetaling Danmark skal vurdere, om der er grundlag for at give borgeren helt eller delvist medhold i sin klage, eller om afgørelsen fastholdes.

Principmeddelelsen fastslår, at Retssikkerhedslovens genvurderingsordning ikke giver mulighed for, at Udbetaling Danmark kan udvide den oprindelige afgørelse til at omfatte nye forhold i genvurderingen. 

Læs principmeddelelsen her

Tilbud om e-læring skal styrke kommunernes sagsbehandling

En vigtig del af Ankestyrelsens opgave er at koordinere praksis på landsplan, så landets kommuner forstår og forvalter lovgivningen ens. E-læring er vores nye værktøj målrettet dig, der er sagsbehandler. Uanset hvor i landet du arbejder, har du mulighed for at få opdateret din juridiske viden, når det passer ind i din arbejdsdag.

Ankestyrelsen behandler årligt ca. 50.000 ankesager, hvoraf ca. 20.000 af sagerne er på social- og beskæftigelsesområdet. De mange sager bruger vi til vidensindsamling om fx kommuners udfordringer med lovgivningen, ligesom vi også indsamler viden fra vores undersøgelser, læringsaktiviteter og dialog med kommunale sagsbehandlere og chefer. På den måde får vi en unik indsigt i den kommunale sagsbehandling, som vi bruger til forskellige praksiskoordinerende aktiviteter deriblandt læringsforløb.

Vi har læringsforløb, der kræver fysisk fremmøde, men for nogle sagsbehandlere er det bøvlet og forudsætter større koordinering at kunne deltage i vores læringsforløb med fysisk fremmøde. Vi har derfor udviklet e-læringsforløb, hvor du kan få den samme læring og blive opdateret på ny juridisk viden, præcis når det passer ind i din hverdag.

Det er også muligt at kombinere kurserne, så du både skærper din juridiske viden og daglige sagsbehandling via e-læringsforløb og Ankestyrelsens kurser med fysisk fremmøde.

Find vores dialogmøder her

Find vores gratis e-læringsforløb her

Sidst opdateret 21.03.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring