Gå til indhold

Januar 2024

"Nyt om Social" januar 2024 indeholder et læringsnotat om hjemmetræning af børn og en artikel, der blandt andet redegør for, hvornår en tung dyne anses for at være et hjælpemiddel.

Hvornår anses en tung dyne for at være et hjælpemiddel, et forbrugsgode eller et forbrugsgode, der indgår i sædvanligt indbo?

Ankestyrelsen har modtaget flere henvendelser på grund af tvivl om fortolkningen af vores principmeddelelse 36-22, og især dens sag nr. 4 om en tung dyne med fyld af glasperler og betræk af bomuld/bambus. Nogle kommuner har svært ved at se, hvornår en tung dyne anses for at være et hjælpemiddel, et forbrugsgode eller et forbrugsgode, der indgår i sædvanligt indbo. Samtidigt har regioner og forhandlere af tunge dyner svært ved at rådgive borgere med behov for sådan en dyne. Derfor beskriver vi praksis i denne artikel.

Læs artiklen

Læringsnotat til kommunerne om hjemmetræning af børn

Ankestyrelsens har, som led i et politisk initiativ, der handler om at styrke retssikkerheden og tilliden på handicapområdet, udarbejdet et læringsnotat. Notatet for 2023 giver et billede af de styrker og udfordringer, som seks udvalgte kommuner har med sagsbehandling i sager om hjemmetræning af børn. Ankestyrelsen har gennemgået sagsbehandlingen i sager om hjemmetræning for børn (servicelovens § 32 a) i seks udvalgte kommuner.

Læs hele læringsnotatet her

Kommunerne skal offentliggøre frister for sagsbehandlingen på det sociale område

Det kommunale tilsyn i Ankestyrelsen har udarbejdet en generel udtalelse om kommunernes pligt til at offentliggøre frister for behandlingen af ansøgninger på det sociale område. Baggrunden for udtalelsen er, at tilsynet har modtaget flere henvendelser fra blandt andet borgere, som mener, at kommunerne ikke lever op til deres forpligtelse efter retssikkerhedsloven.

Læs nyheden her

Læs udtalelsen her

Ankestyrelsens principmeddelelse 25-23 om udgifter opstået som følge af afløsning og aflastning- lovhjemmel- naturalydelse-kontantydelse-merudgifter-subsidiaritet

Principmeddelelsen gælder både i forhold til hjælp til voksne efter servicelovens § 84, stk. 1, og i forhold til hjælp til børn efter servicelovens § 44, jf. § 84, stk. 1. Den fastslår, at reglerne om afløsning og aflastning i servicelovens § 84, stk. 1, giver mulighed for at få bevilget praktisk hjælp.

Principmeddelelsen fastslår også, at man ikke kan få udbetalt kontante ydelser efter reglerne om afløsning og aflastning. Kontante ydelser skal i stedet bevilges efter reglerne om merudgifter.

Det betyder, at forældre kan få dækket deres udgifter til fx transport af deres barn til et aflastningssted efter merudgiftsreglen i servicelovens § 41, hvis betingelserne derfor er opfyldt

Læs hele principmeddelelsen

Ankestyrelsens principmeddelelse 28-23 om folkepension - førtidspension – gifte – reelt enlig – samlevende

Principmeddelelsen fastslår, at der er en formodning for, at en gift pensionist, der bor sammen med sin ægtefælle, ikke er enlig i pensionslovens forstand.

Principmeddelelsen fastslår også, at en gift pensionist, der ikke bor sammen med sin ægtefælle, efter en konkret vurdering kan anses som enlig i pensionslovens forstand. Det betyder, at der skal foretages en konkret vurdering af, om en pensionist kan anses for enlig, når pensionisten ikke bor sammen med sin ægtefælle.

I vurderingen indgår, om pensionisten har fordele ved sin relation til sin ægtefælle, uanset at ægtefællerne ikke bor sammen. Heri indgår en vurdering af økonomiske og/eller ikke-økonomiske forhold mellem ægtefællerne, herunder praktiske og personlige forhold. 

Principmeddelesen fastslår endeligt, at det kan indgå i den vurdering, at ægtefællerne har valgt at bevare ægteskabet, da retsvirkningerne af et ægteskab i sig selv kan anses for at udgøre fordele for pensionisten. 

Læs hele principmeddelelsen

Ankestyrelsens principmeddelelse 32-23 om tidlig pension –maksimal anciennitet pr. kalenderår – anciennitet i første og sidste optjeningsår

Principmeddelelsen fastslår, hvordan den maksimale anciennitet i det første og sidste år af borgers optjeningsperiode skal opgøres. Det vil sige, året hvor borger fylder 16 år, og året hvor der er seks eller syv år til, at borger kan overgå til folkepension.

I borgers første optjeningsår kan borger maksimalt optjene en anciennitet svarende til antallet af dage fra borgers 16 års fødselsdag til den 31. december sat i forhold til det samlede antal dage i året.

I borgers sidste optjeningsår kan borger maksimalt optjene en anciennitet svarende til antallet af dage fra 1. januar til og med dagen inden borgers fødselsdato sat i forhold til det samlede antal dage i året.

Har borger fødselsdag den 1. februar 2023 i sit sidste optjeningsår, kan borger maksimalt optjene en anciennitet på 0,085 år (31 dage / 365 dage).

Læs hele principmeddelelsen

 

KURSER

Kom med til faglige temadage på handicapområdet i 2024

Er du kommunal sagsbehandler eller faglig leder inden for handicapområdet, kan du allerede nu sætte kryds ved 30. september og 1. oktober 2024. Her afholder Ankestyrelsen faglige temadage på Nyborg Strand Konferencecenter med fokus på ny juridisk viden inden for både børne- og voksenhandicapområdet. Det er gratis at deltage, og tilmeldingen åbner til marts 2024.

Læs mere om dagene

Læs "save the date" -invitationen

Kursus til børne- og ungerådgivere: Sagsoplysning på børnehandicapområdet

Er du børne- og ungerådgiver i en kommune og ønsker at løfte den juridiske og socialfaglige kvalitet i sager om støttemuligheder til børn med nedsat funktionsevne?

Så meld dig til kursus om sagsoplysning med afsæt i barnets lov § 87 om dækning af tabt arbejdsfortjeneste på børnehandicapområdet.

Kurset tilbydes både fysisk og virtuelt og laves i et samarbejde mellem Ankestyrelsen og Social- og Boligstyrelsen.

På kurset i første halvår af 2024 er der fokus på sagsoplysning med afsæt i barnets lov § 87 om dækning af tabt arbejdsfortjeneste på børnehandicapområdet.

Der er mulighed for kursus den 7. februar, 28. februar, 13. marts og 19. marts 2024.

Læs mere om kurset og temaerne og tilmeld dig her

Sidst opdateret 11.01.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring