Gå til indhold

September 2022

I Nyt om Social for september finder du bl.a. seks principmeddelelser, fire praksisnotater og hele fem nye undersøgelser fra Ankestyrelsen, fx en om støtte til unge med handicap i overgangen fra barn til voksen. Vi giver dig også et overblik over Ankestyrelsens kurser på socialområdet, som vi afholder i løbet af efteråret.

Ankestyrelsens principmeddelelse 17-22 om magtanvendelse - optagelse i særligt botilbud - egnet botilbud - flytning
Principmeddelelsen fastslår, at der i ganske særlige tilfælde kan træffes afgørelse om, at en person, der er er optaget i et botilbud, og som mangler evnen til at give informeret samtykke, kan flyttes til en anden tilsvarende bolig, hvor omsorgen for personen kan varetages, selvom betingelserne i servicelovens § 129, stk. 1, ikke er opfyldt. Det er en konkret og individuel vurdering, om der er tale om et ganske særligt tilfælde, hvor flytning uden samtykke er i borgerens egen interesse. Det skal inddrages i vurderingen, hvordan flytningen påvirker borgerens muligheder for at bevare tilknytning til sine pårørende.
Læs principmeddelelsen her

Ankestyrelsens principmeddelelse 18-22 om enkeltydelser - uudnyttet opsparingsmulighed – boligløs - flytning - depositum - boligmæssig forbedring
Principmeddelelsen fastslår, at kommunen efter aktivlovens § 85 kan yde hjælp til en flytning, der forbedrer ansøgerens eller familiens bolig- eller erhvervsforhold. Det er en betingelse for hjælpen, at ansøgeren ikke selv har økonomisk mulighed for at betale udgiften.
Formålet med bestemmelsen er blandt andet at yde den nødvendige hjælp til, at ansøgeren kan få en efter sine forhold rimelig bolig. Principmeddelelsen er en omskrivning af principmeddelelse 27-15. Principmeddelelsen indeholder ikke noget nyt i forhold til den tidligere udmeldte praksis om betingelserne for, hvornår der kan bevilliges hjælp til flytteudgifter. Omskrivningen består i, at det sidste afsnit af 27-15 er slettet.
Læs principmeddelelsen her

Ankestyrelsens principmeddelelse 19-22 om flytteudgifter - indbo - udgiftens størrelse - brugte ting - enkeltudgifter
Principmeddelelsen fastslår, at når en borger søger om økonomisk hjælp i forbindelse med en flytning, skal kommunen behandle ansøgningen efter aktivlovens regel om hjælp til flytteudgifter. Hvis der derimod er tale om et behov for hjælp til køb af nyt indbo, skal ansøgningen behandles efter aktivlovens regel om hjælp til enkeltudgifter.
Læs principmeddelelsen her

Ankestyrelsens principmeddelelse 20-22 om hjælpemiddel - kompressionsstrømper - afgrænsning - behandlingsredskab
Ansøgning om kompressionsstrømper som et hjælpemiddel skal behandles efter betingelserne for bevilling af hjælpemidler i servicelovens § 112. Vejledningen om støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder indeholder nogle vejledende indikationer for, hvornår der eventuelt vil kunne være grundlag for bevilling af kompressionsstrømper som et hjælpemiddel.
Læs principmeddelelsen her

Ankestyrelsens principmeddelelse 25-22 om merudgifter - udmåling - bolig – håndsrækninger
Principmeddelelsen samler offentliggjort praksis om udmåling af merudgifter til bolig mv. Principmeddelelsen er en sammenskrivning af principmeddelelserne C-37-04, C-15-05, C-53-05, C-9-07, C-19-07, C-34-07, 130-10, 84-13, 122-13, 110-15 og 28-16. Principmeddelelsen indeholder ikke noget nyt. Meddelelsen har til formål at give et samlet billede af den praksis, som Ankestyrelsen tidligere har slået fast principielt, og som fortsat gælder på tidspunktet for offentliggørelsen af denne principmeddelelse. Principmeddelelsen handler om udmåling af merudgifter til bolig, herunder håndsrækninger ved vedligeholdelse m.v.
Læs principmeddelelsen her

Principmeddelelse 27-22 om boligstøtte - genberegning - periodisering - fordeling af indkomst
Principmeddelelsen fastlår, at Udbetaling Danmark skal genberegne den månedlige boligstøtte for en borger på baggrund af oplysningerne i Skattestyrelsens indkomstregister (indkomstregisteret). Indkomstoplysningerne indgår i opgørelsen af husstandsindkomsten i den måned, hvor indkomsten er registreret som udbetalt og beskattet. Kun hvis boligstøttemodtageren kommer med oplysninger til de registrerede indkomstoplysninger for den genberegnede måned, skal Udbetaling Danmark foretage en konkret vurdering af, om der er grundlag for at periodisere indkomsten til den måned/de måneder, som indkomsten faktisk vedrører.
Læs principmeddelelsen her

Praksisnotat om socialpædagogisk støtte
Praksisnotatet omhandler servicelovens regler om socialpædagogisk støtte. Notatet er baseret på lovbekendtgørelse nr. 170 af 24. januar 2022 om social service (serviceloven).
Læs praksisnotatet her

Praksisnotat om almenboligloven
Praksisnotatet beskriver sager om visitering til ældre- og plejebolig, som træffes efter almenboligloven.
Læs praksisnotatet her

Praksisnotat om hjælpemidler
Praksisnotatet ser nærmere på hjælpemiddelssager om glukosemåleapparater til personer med diabetes og penisproteser til transkønnede mænd.
Læs praksisnotatet her

Praksisnotat om hjemmehjælp
Praksisnotatet omhandler §§ 83, 83 a, 94 og 94 a, og behandler dermed bl.a. personkredsen for praktisk hjælp, personlig hjælp, pleje og madservice samt udmåling af praktisk hjælp.
Læs praksisnotatet her

Kommuners oplevelser med samarbejdspartnere i sager om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol
Kommunale sager, hvor børn eller voksne oplever æresrelateret konflikt og bliver udsat for negativ social kontrol kan være komplekse og svære at håndtere for rådgiverne i kommunerne.
Læs artiklen her

Undersøgelse fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration
I undersøgelsen har Ankestyrelsen set nærmere på, hvordan kommunale rådgivere generelt oplever det at samarbejde om håndteringen af sager, hvor der er mistanke om eller kendskab til æresrelateret konflikt og negativ social kontrol. Det er Styrelsen for International Rekruttering og Integration, som har bedt Ankestyrelsen undersøge, hvordan samarbejdspartnere bedst kan understøtte kommunernes arbejde i sagerne.
Læs hele undersøgelsen her

Sagsbehandlingstid på voksenhandicapområdet
Retssikkerhedsenheden har undersøgt sagsbehandlingstiden på tværs af kommune og Ankestyrelsen. Undersøgelsen handler om sagsbehandlingstiden på fire bestemmelser på voksenhandicapområdet, nemlig kontant tilskud efter servicelovens § 95, borgerstyret personlig assistance efter servicelovens § 96, hjælpemidler efter servicelovens § 112 og forbrugsgoder efter servicelovens § 113.
Læs undersøgelsen her

Ankestyrelsens undersøgelse om støtte til unge med handicap i overgangen fra barn til voksen
Når unge med handicap, der har fået støtte efter servicelovens børnebestemmelser, fylder 18 år, overgår de til andre bestemmelser i serviceloven. Det kan være en udfordrende proces for de unge og deres forældre, fordi støttemulighederne ændrer sig.

Ankestyrelsen har lavet en undersøgelse på netop handicapområdet over, hvad der sker ved overgangen til voksenbestemmelserne for unge, der, grundet deres handicap, har modtaget støtte inden det fyldte 18. år. I undersøgelsen ser vi på, hvordan kommuner håndterer overgangen fra barn til voksen, hvordan unge oplever overgangen fra børne- til voksenbestemmelserne, og hvilken støtte unge modtager før og efter det fyldte 18. år i konkrete sager.
Læs artiklen her og undersøgelsen her

Indsatser til unge i udsatte positioner i overgangen til voksenlivet – kommunale erfaringer fra praksis
I undersøgelsen har vi set nærmere på kommunernes erfaringer med efterværnsbestemmelsen og andre udvalgte bestemmelser efter serviceloven og lovgivning på beskæftigelsesområdet, som kan tilbydes unge, der ikke er i målgruppen for efterværn. Undersøgelsen belyser også kommunernes erfaringer med samspillet mellem udvalgte indsatser. Endelig præsenterer undersøgelsen også konkrete ændringsforslag til efterværnsbestemmelsen, som de deltagende kommuner har beskrevet.
Læs undersøgelsen her

Praksisundersøgelse om udmåling af tabt arbejdsfortjeneste
Undersøgelsen er baseret på en juridisk gennemgang af 42 sager fra seks kommuner, hvor der er truffet afgørelse om udmåling af tabt arbejdsfortjeneste. Undersøgelsen viser, at kommunerne gennemgående har udfordringer med at oplyse sagerne tilstrækkeligt ved udmåling af tabt arbejdsfortjeneste. Den viser også, at det kan være uklart for kommunerne, hvilke konkrete forhold de skal inddrage, når de skal udmåle tabt arbejdsfortjeneste i overensstemmelse med regler og praksis.
Hent publikationen her

Initiativer skal styrke retssikkerheden for mennesker med handicap
Ankestyrelsen og Socialstyrelsen sætter en række initiativer i gang for at styrke kommunernes sagsbehandling på handicapområdet. Blandt initiativerne er et handicapsagsbarometer, kompetenceudvikling, udvikling af en model for styrket samarbejde og tillid og et styrket tilsyn med kommunerne.
Læs hele nyheden her

Ankestyrelsens udvidede statistik om serviceloven 2021
Ankestyrelsen har siden 1. april 2018 udvidet registreringen af klagesager inden for serviceloven med henblik på at styrke ankestatistikken. Det er sket som en del af satspuljeaftalen. Ankestyrelsen har udvidet antallet af sagsemner og lavet en mere detaljeret opgørelse af sagsudfaldene. Dermed styrker vi vores viden om afgørelserne og skaber et bedre grundlag for at målrette vores arbejde med at koordinere kommunernes praksis bl.a. gennem målrettede kurser og webinarer.
Læs undersøgelsen her

Ankestyrelsens webankeskemaer overgår til ny løsning fra november 2022

Information om nye ankeskemaer til alle kommuner – alle afdelinger og kontorer, der behandler social- og beskæftigelsessager.

Fra ultimo november 2022 bliver den eksisterende webankeskema-løsning afløst af en ny løsning, ”Blanketmotoren”. Det skyldes, at den løsning, Ankestyrelsen bruger i dag, bliver udfaset inden udgangen af 2022.
Blanketmotoren drives af Erhvervsstyrelsen, og flere myndigheder anvender allerede løsningen.

Vi ændrer ikke på blanketternes indhold
Blanketterne er bygget op på samme måde som i dag, og det er de samme informationer, der skal indtastes og de samme akter, der skal vedlægges. Layoutet i blanketten vil også ligne den nuværende løsning.
Ligesom i dag er det fortsat inde fra virk.dk og ast.dk, at I finder Ankestyrelsens ankeskemaer. Tilgå blanketterne her.

Hvad sker der herfra?
Ankestyrelsen er i øjeblikket i gang med at færdigudvikle den nye løsning, og i uge 43 vil vi via en informationsmail orientere nærmere om overgangsdato, hvordan I logger ind, og hvor I finder relevant vejledningsmateriale.

Sidst opdateret 23.05.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring