Gå til indhold

Juli 2024

I "Nyt om Social" fra juli 2024 kan du blandt andet læse om Ankestyrelsens nye Handicapsagsbarometer, der skal undersøge kvaliteten af sagsbehandlingen i landets kommuner i de sager, som ikke er påklaget til Ankestyrelsen. Nyhedsbrevet indeholder desuden de nyeste principmeddelelser på socialområdet.

Handicapsagsbarometret 2023 – fejl med betydning for afgørelsen i knap halvdelen af sager om ledsagelse

Ankestyrelsen har som noget nyt udgivet et Handicapsagsbarometer. Formålet med barometret er at undersøge kvaliteten af sagsbehandlingen i landets kommuner i sager, som ikke er påklaget til Ankestyrelsen. Barometret for 2023 viser, at 47 procent af sager om ledsagelse til voksne efter servicelovens § 97 havde retlige mangler med væsentlig betydning for afgørelsens rigtighed.

Læs artiklen

Ankestyrelsens principmeddelelse 8-24 om barnets lov § 90, afløsning, aflastning, udmåling

Barnets lov § 90 oplister en række bestemmelser om hjælp og støtte i serviceloven, der finder tilsvarende anvendelse vedrørende børn og unge, der har behov herfor. Fx bestemmelsen om afløsning og aflastning. Kommunen skal således tilbyde afløsning og aflastning til en forælder eller andre nære pårørende, der passer et barn eller en ung med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Afgørelser vedrørende børn og unge om de typer af hjælp, der er nævnt i § 90, træffes efter barnets lov. Det betyder, at de procesregler, der fremgår af barnets lov, herunder bl.a. reglerne om inddragelse, også gælder.

Læs principmeddelelsen

Læringsforløb skal styrke retssikkerheden og kvaliteten i sagsbehandlingen på handicapområdet

Ankestyrelsen har gennemført læringsforløb om de generelle sagsbehandlingsregler, kontant tilskud og borgerstyret personlig assistance for ti kommuner. Undervisningen har haft særligt fokus på reglerne om sagsoplysning og begrundelse, da disse dele af sagsbehandlingen ofte er årsagen til kritik og omgørelser i Ankestyrelsens klagesagsbehandling.

Læs artiklen

På baggrund af undervisningen har Ankestyrelsen produceret et casebaseret e-læringsforløb om kontant tilskud og borgerstyret personlig assistance. Det er gratis og kan findes her.

Ankestyrelsens principmeddelelse 7-24 om tabt arbejdsfortjeneste, personkreds, rammebestemmelse

Principmeddelelsen fastslår, at vurderingen af, hvilke personer der kan være berettiget til hjælp efter de handicapkompenserende bestemmelser i barnets lov, skal foretages på baggrund af de kriterier, der følger af den enkelte bestemmelse.

Læs principmeddelelsen

Ny udtalelse fra det kommunale tilsyn: Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at høre handicaprådet over alle initiativer, der har betydning for mennesker med handicap

Baggrunden for udtalelsen er, at tilsynet har modtaget to henvendelser om, at Thisted Kommune ikke har hørt handicaprådet over forslag til besparelser og mere målrettede tilbud som følge af delaftaler om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen.

Læs nyheden

Læs udtalelsen

Få styrket sagsbehandlingen igennem et samarbejde med taskforcen på handicapområdet

Kommuner landet over har mulighed for at ansøge om et taskforceforløb, der kan styrke kvaliteten i sagsbehandlingen på børne- og voksenhandicapområdet.

Taskforcen er et samarbejde mellem Ankestyrelsen og Social- og Boligstyrelsen. Formålet med taskforcen er at støtte kommunerne i at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen på handicapområdet for både børn og voksne.

Læs nyheden

Sammenhæng mellem e-læring og Ankestyrelsens strategi

I det tidligere nummer af Nyt fra Ankestyrelsen (2/2024) beskrev vi, hvordan vores e-læringstilbud skal understøtte kvaliteten i kommunernes sagsbehandling. I denne artikel går vi tættere på tiltaget og beskriver, hvordan e-læringstilbud produceres som en del af styrelsens strategiske mål om åbenhed og videndeling, og hvordan du kan være med til at bidrage til Ankestyrelsens e-læring.

Læs artiklen

Praksisnotat om hjælpemidler og forbrugsgoder

Praksisnotatet omhandler bevilling af hjælpemidler og forbrugsgoder baseret på Lov om social service og Barnets lov. Bevilling af hjælpemidler og forbrugsgoder skal medvirke til, at borgeren får mulighed for at føre en så normal og selvstændig tilværelse som muligt og i størst mulig grad gøre den pågældende uafhængig af andres bistand i dagligdagen.

Tildeling af et hjælpemiddel eller forbrugsgode skal samtidig sikre, at borgere med varigt nedsat funktionsevne, der ønsker det, får mulighed for at få eller bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Personkredsen omfatter, borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne som følge af medfødt eller senere opstået handicap, sygdom eller som følge af ulykkesskader, der gør et hjælpemiddel nødvendigt.

Læs praksisnotatet

Praksisnotat om hjælp til enkeltudgifter og midlertidige huslejeudgifter efter aktivlovens § 81 og § 81 a.

Praksisnotatet omhandler hjælp til enkeltudgifter efter lov om aktiv socialpolitik § 81 og hjælp til midlertidige huslejeudgifter efter samme lovs § 81a.

Aktivlovens § 81 er en generel regel, som giver mulighed for at yde hjælp til ikke nærmere definerede nødvendige enkeltudgifter. Betingelserne for at få hjælp efter bestemmelsen er generelle betingelser, som ikke knytter sig til bestemte udgiftstyper. § 81a er en specialbestemmelse, der alene giver hjemmel til at yde hjælp til rimeligt begrundede midlertidige huslejeudgifter til en person, der er udsættelsestruet på grund af huslejerestancer.

Læs praksisnotat

Praksisnotat om støttende indsats efter barnets lov § 32

Praksisnotatet omhandler sager om støttende indsatser. Kommunen skal træffe afgørelse om støttende indsats, når det må anses som værende af væsentlig betydning af hensyn til barnets eller den unges særlige behov for støtte. Indsatserne kan være meget forskellige og mere eller mindre ”tunge” eller intense, alt efter hvad behovet er.

Sager om støttende indsats kan dreje sig om, hvorvidt barnet eller den unge er i personkredsen for støtte efter barnets lov § 32, altså om deres udfordringer er så omfattende, at de kun kan løses ved at iværksætte en støttende indsats. Sagerne kan også dreje sig om, hvilken støttende indsats der er relevant at sætte i værk.

Læs praksisnotatet

Sidst opdateret 02.07.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring