Gå til indhold

Kommunerne skal offentliggøre frister for sagsbehandlingen på det sociale område

Det kommunale tilsyn i Ankestyrelsen har udarbejdet en generel udtalelse om kommunernes pligt til at offentliggøre frister for behandlingen af ansøgninger på det sociale område. Baggrunden for udtalelsen er, at tilsynet har modtaget flere henvendelser fra blandt andet borgere, som mener, at kommunerne ikke lever op til deres forpligtelse efter retssikkerhedsloven.

Kommunerne skal offentliggøre frister for, hvor lang tid der må gå, fra kommunen har modtaget en ansøgning, til kommunen har truffet afgørelse i sagen. Det fremgår af retssikkerhedslovens § 3, stk. 2. Kravet omfatter ansøgninger efter en række forskellige lovgivninger på det sociale område, fx serviceloven og beskæftigelsesindsatsloven.

Det kommunale tilsyn har nu udarbejdet en generel udtalelse om retssikkerhedslovens § 3, stk. 2. Med udtalelsen kan kommunerne orientere sig om de gældende krav til deres offentliggørelse af frister for sagsbehandlingen på det sociale område. Den generelle udtalelse bliver sendt til alle landets kommuner.

Læs udtalelsen

Tilsynet har foretaget en gennemgang af tilgængelige oplysninger om sagsbehandlingsfrister på det sociale område på alle kommuners hjemmesider. Desuden har tilsynet gennemgået de henvendelser, tilsynet har modtaget om kommunernes offentliggjorte sagsbehandlingsfrister og eventuelle høringssvar fra kommuner, som tilsynet på et tidligere tidspunkt har været i dialog med om sagsbehandlingsfrister.

Dette har ført til, at tilsynet på nuværende tidspunkt beder 15 kommuner om en udtalelse om, hvordan kommunerne vil bringe de offentliggjorte frister for sagsbehandlingen på det sociale område i overensstemmelse med allerede udmeldt praksis om forståelsen af retssikkerhedslovens § 3, stk. 2.

I forhold til en række af de øvrige kommuner, vurderer tilsynet, at der er behov for en præcisering af de offentliggjorte sagsbehandlingsfrister. Det gælder fx kommuner, som har offentliggjort sagsbehandlingsfrister med meget brede intervaller. Derfor har vi udarbejdet den generelle udtalelse.

I 2. halvår 2024 vil tilsynet på baggrund af den generelle udtalelse foretage en stikprøvekontrol af udvalgte kommuners hjemmesider for at se, om de pågældende kommuner til den tid lever op til reglerne.

Om det kommunale tilsyn i Ankestyrelsen:

Ankestyrelsen fører tilsyn med, at regioner og kommuner generelt overholder de regler, der gælder for offentlige myndigheder. Her trækker tilsynet blandt andet på Ankestyrelsens erfaringer fra klagesagerne, når tilsynet skal identificere områder i kommunerne, hvor der kunne være behov for en tilsynsindsats. Tilsynet bruger også viden fra Ankestyrelsens undersøgelser som fx Børnesagsbarometret og Handicapbarometeret.

Tilsynet prioriterer sager ud fra deres væsentlighed, og anser vejledning af kommuner og regioner i korrekt administration for en vigtig del af tilsynsopgaven.   

Tilsynet afgiver:

  • udtalelser om, hvorvidt kommunen eller regionen har administreret i overensstemmelse med lovgivningen.
  • forhåndsudtalelser til kommuner og regioner om juridiske spørgsmål, så de kan sikre, at deres fremtidige dispositioner holder sig inden for lovens rammer.
  • vejledning om tilsynets praksis gennem nyhedsbreve og artikler om tværgående kommunalretlige problematikker.

Tilsynets fogedfunktion

Ankestyrelsen har ikke mulighed for at straffe en kommune/region, der træffer en forkert afgørelse, herunder at pålægge dem bøder som straf. Det er der ikke hjemmel til i lovgivningen. Men følger kommuner eller regioner ikke afgørelser fra Ankestyrelsen som klage- eller tilsynsmyndighed, kan Ankestyrelsen som tilsynsmyndighed tvinge afgørelserne igennem.

Dette sker gennem tilsynets fogedfunktion, hvor Ankestyrelsen om nødvendigt kan give tvangsbøder til de ansvarlige medlemmer af kommunalbestyrelsen eller regionsrådet indtil de har efterlevet afgørelsen. Tvangsbøderne er ikke en straf men et middel til at få kommuner/regioner til at efterleve en afgørelse.

Sidst opdateret 15.12.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring