Gå til indhold

Ankechefens kommentar: Ligestilling og ligedeling optager samfundet og lovgivningen

Nye regler om ligedeling af flere af de ydelser, der udbetales af Udbetaling Danmark skaber ligestilling af forældre. Senest er barselsdagpengereglerne ændret i august 2022. I kommentaren kan du læse mere om de vigtigste ændringer, når forældrene bor sammen på fødselstidspunktet.

Kommentar af Mette Bygvraa Jønsson, konstitueret ankechef

En lovændring om ligedeling af børne- og ungeydelse blev implementeret i januar 2022. I august 2022 blev også reglerne om barselsdagpenge ændret for forældre til børn, der er født eller modtaget fra den 2. august 2022. En af de nye barselsreglers største ændringer er, at orloven skal deles lige mellem forældre, som bor sammen på fødselstidspunktet.

Baggrunden for ligedelingsreglerne er at understøtte en mere ligelig fordeling af orloven mellem forældrene. Hvor de tidligere regler gav forældrene stor fleksibilitet, har de vist sig ikke i tilstrækkelig grad at understøtte, at begge forældre tog del i orloven af barnet.

Særligt ændringen om, at en del af orloven var øremærket, havde forinden lovens ikrafttræden stor bevågenhed. For, hvilken betydning ville det få for forældrenes mulighed for selv at bestemme fordelingen af orloven mellem sig? Hvor forældre til børn født før den 2. august 2022 selv kunne fordele retten til barselsdagpenge mellem sig, bestemmer forældrene efter de nye regler ikke helt selv i samme omfang.

De nye regler ændrer ikke på det samlede antal orlovsuger med barselsdagpenge, som forældrene har ret til efter fødslen. Forældrene har tilsammen ret til 48 ugers orlov med barselsdagpenge, ligesom efter de hidtil gældende regler.  Hvis forældrene ønsker en anden fordeling mellem sig end 24 uger til hver, kan de overdrage orlov til hinanden. Forældrenes beskæftigelsesmæssige status på overdragelsestidspunktet er dog afgørende for, hvor meget orlov der kan overdrages til den anden forælder. Reglerne sondrer mellem lønmodtagere, selvstændig erhvervsdrivende og ledige.

En forælder, som er lønmodtager, har ikke mulighed for at overdrage orlov i samme omfang som eksempelvis en selvstændig erhvervsdrivende eller ledig har. Med de nye barselsregler er ni af ugerne for lønmodtagere øremærket orlov og kan ikke overdrages til den anden forælder. Afholdes den øremærkede orlov ikke, bortfalder retten til barselsdagpenge for disse ni uger.

Ankestyrelsen har siden lovens ikrafttrædelse behandlet knap 600 sager om barselsdagpenge, hvor godt 10 procent har været om de nye regler om ligedeling. En stor del af klagesagerne handler om lønmodtagere, der ønsker at blive undtaget fra øremærket barsel. Jeg må dog konstatere, at vi ikke har oplevet en markant tilgang af klagesager om de nye barselsregler, for selvom klagetemaet i sagerne oftest handler om øremærket barsel, så vedrører langt størstedelen af vores klagesager andet end ligedeling. Mange af vores sager handler om klager over afslag som følge af fastsatte frister fx afslag på dagpenge som følge af for sent indgivet ansøgning om barselsdagpenge fra forældre og om klager over afslag på refusion for barselsdagpenge fra arbejdsgivere. 

Vi har i maj 2023 offentliggjort principmeddelelse 7-23, som tydeliggør forskellen mellem de nye og de tidligere gældende regler, hvor forældrene bor sammen på fødselstidspunktet. Vi har i dette temanummer skrevet en artikel om netop de nye regler og forklaret om principmeddelelsen. Det er vores ønske også at offentliggøre en principmeddelelse om forskellene, hvor forældrene ikke bor sammen på fødselstidspunktet, og derved bidrage til at vejlede både kommuner og borgere i de nye regler.

Sidst opdateret 21.09.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring