Gå til indhold

Hvad betyder det, at barslen nu skal deles lige imellem forældrene, og at noget af orloven kan være øremærket?

I denne artikel beskrives praksis i forhold til ændringerne af barselsloven i forbindelse med indførelsen af ligedeling af orlov mellem forældrene og betydningen af EU-direktivet om ni ugers øremærket orlov til lønmodtagere. Det er blandt andet beskrevet i Ankestyrelsens nye principmeddelelse 7-23.

Af fuldmægtig Annette Buchholtz Asraf

I august 2022 blev reglerne om barselsdagpenge ændret for forældre til børn, der er født fra den 2. august 2022 og frem. For forældre til børn født før denne dato, gælder de tidligere regler. 

En af de største ændringer med de nye barselsregler er, at orloven skal deles lige imellem forældre, som bor sammen på fødselstidspunktet. Det betyder, at en mor har ret til 24 ugers orlov med barselsdagpenge og en far/medmor også har ret til 24 ugers orlov med barselsdagpenge. 

Forældrene kan i et vist omfang overdrage orlov til hinanden. Hvor meget orlov, der kan overdrages mellem forældrene, afhænger af, om forælderen er lønmodtager, selvstændig erhvervsdrivende eller ledig. Forældre, som ikke har ret til barselsdagpenge kan også overdrage orlov til den anden forælder. Bor forældrene ikke sammen på fødselstidspunktet, gælder der andre regler. 

Fordelingen af orloven, når forældrene bor sammen, når barnet bliver født 

Når forældrene bor sammen på fødselstidspunktet, deles orloven lige imellem dem. Det betyder, at en mor har ret til orlov i 24 uger, og en far/medmor ligeledes har ret til orlov i 24 uger. Orloven fordeles på baggrund af oplysninger i folkeregisteret om barnets og forældrenes bopælsforhold på tidspunktet for barnets fødsel. 

En mor har ret og pligt til orlov i de første to uger efter fødslen efterfulgt af yderligere otte ugers fravær, dvs. i alt 10 ugers barselsorlov. En mor har også ret til yderligere 14 ugers barselsdagpenge under forældreorlov. En far/medmor har ret til to ugers fædreorlov/medmororlov umiddelbart efter fødslen efterfulgt af 22 ugers barselsdagpenge under forældreorlov.

Forældrenes mulighed for at overdrage orlov til hinanden 

Forældrene har i vidt omfang mulighed for at overdrage orlov til hinanden. Hvilken del af orloven, der kan overdrages, afhænger af den enkelte forælders beskæftigelsesmæssige status på det tidspunkt, hvor der anmodes om, at orloven overdrages. 

Lønmodtagere:

 • En mor kan overdrage op til otte ugers barselsorlov og fem ugers forældreorlov, dvs. i alt 13 uger.
 • En far/medmor kan overdrage op til 13 ugers forældreorlov.

Selvstændigt erhvervsdrivende:

 • En mor kan overdrage op til otte ugers barselsorlov og 14 ugers forældreorlov, dvs. i alt 22 uger.
 • En far/medmor kan overdrage op til 22 ugers forældreorlov.

Ledige:

 • En mor kan overdrage op til 14 ugers forældreorlov.
 • En far/medmor kan overdrage op til 22 ugers forældreorlov.

Hvad dækker ordene pligtorlov, barselsorlov, forældreorlov og fædreorlov over?
Pligtorlov: En mors ret og pligt til orlov de første to uger efter fødslen. Orloven er en del af barselsorloven. Barselslovens § 7, stk. 1, 1. punktum.

Barselsorlov: En mors ret til fravær i yderligere otte uger. Orloven afholdes oftest inden for de første 10 uger efter fødslen. Barselslovens § 7, stk. 1, 2. punktum.

Fædreorlov/medmororlov: En far/medmors ret til fravær de første to uger efter fødslen. Orloven skal holdes inden 10 uger efter fødslen. Barselslovens § 7, stk. 3.

Forældreorlov: En mors ret til fravær i yderligere 14 uger og en far/medmors ret til fravær i yderligere 22 uger. Barselslovens § 21, stk. 1, 1. led, om en mors ret og 2. led, om en far/medmors ret.

Hvad betyder det, at noget af orloven er øremærket?

Øremærket orlov dækker over, at noget af forældreorloven ikke kan overdrages til andre. Det er kun forældre, som er lønmodtagere, der er omfattet af reglen om øremærket orlov.

Den øremærkede orlov er en del af forældreorloven og er på ni uger. Den øremærkede forældreorlov skal som udgangspunkt være afholdt, inden barnet fylder 1 år. Hvis den øremærkede forældreorlov ikke afholdes, bortfalder retten til barselsdagpenge for de ni uger.

De ni ugers øremærket forældreorlov kan undtagelsesvis udskydes, hvis forældreorloven ikke kan holdes pga. barselshindringer. Orloven skal da holdes, inden barnet fylder 3 år.

Den øremærkede orlov kan holdes fleksibelt. Det betyder, at det ikke behøver at være ni uger i træk, men kan fordeles over året eller som en dag om ugen osv.

Kan en lønmodtager undtages for øremærket orlov?

En lønmodtager, der:

 1. er ansat i eget aktie- eller anpartsselskab som 100 procent ejer, og
 2. ikke får løn fra andre arbejdsgivere, kan undtages for øremærket barsel. Begge betingelser skal være opfyldt.

En lønmodtager, der:

 1. er ansat i eget aktie- eller anpartsselskab som ejer af mere end 50 procent af selskabskapitalen,
 2. har majoriteten af stemmerettighederne,
 3. på anden vis har en bestemmende indflydelse i selskabet og
 4. ikke får løn fra andre arbejdsgivere, kan undtages fra øremærket barsel. Alle fire betingelser skal være opfyldt.

Forældre, som arbejder i eget ApS, er som udgangspunkt lønmodtagere, men kan i visse tilfælde undtages for øremærket orlov.

Forældre som modtager anden forsørgelsesydelse efter lov om aktiv socialpolitik eller fx SU

Selvom en forælder ikke selv opfylder betingelserne for udbetaling af barselsdagpenge, råder forælderen over den tildelte orlov.

Det betyder bl.a. at forældre, som modtager ydelser efter lov om aktiv socialpolitik fx uddannelseshjælp, kontanthjælp, ressourceforløbsydelse osv. har samme ret til fravær som forældre efter barselsloven.

Under barselsfraværet fortsætter forælderen på samme ydelse efter lov om aktiv socialpolitik og er undtaget for rådighedsforpligtelsen under barselsfraværet.

Forældre, der modtager ydelser efter lov om aktiv socialpolitik, kan også overdrage orlov til barnets anden forælder. Forældrene betragtes som ledige og kan overdrage orlov i samme omfang som ledige. Det samme gør sig gældende, hvis en forælder modtager SU eller førtidspension. Det er et krav, at forælderen er omfattet af dansk social sikring.

Eksempel:
Mor er lønmodtager, og far er studerende. Far kan overdrage op til 22 ugers barselsdagpenge til mor. Mor kan få i alt 36 ugers barselsdagpenge under forældreorlov (mors egne 14 uger + 22 uger fra far). Forinden forældreorloven afholder mor også hendes 10 ugers barselsorlov, dvs. i at 46 uger.

Eksempel:
Mor er kontanthjælpsmodtager, og far er lønmodtager. Mor kan overdrage op til 14 ugers barselsdagpenge til far. Far kan få i alt 36 ugers barselsdagpenge under forældreorlov (fars egne 22 uger + 14 uger fra mor). Forinden afholder mor de første 10 ugers barselsorlov med kontanthjælp, dvs. i alt 46 uger.

Hvordan foregår overdragelsen af orlov mellem forældrene?

En forælder, der ønsker at overdrage orlov med ret til barselsdagpenge til den anden forælder, skal søge Udbetaling Danmark om dette gennem den digitale selvbetjeningsløsning, Udbetaling Danmark stiller til rådighed eller ved anvendelse af en blanket, der anvises af Udbetaling Danmark, hvis den pågældende er fritaget for digital post. 

Det samme gør sig gældende, hvis en forælder, som ikke selv har ret til barselsdagpenge ønsker at overdrage orlov til barnets anden forælder, som har ret til barselsdagpenge.

En forælder, som ønsker fritagelse for øremærkningen skal ligeledes søge herom i Udbetaling Danmarks digitale selvbetjeningsløsning.

I forbindelse med ansøgning om overdragelse af uger med ret til barselsdagpenge eller fritagelse, skal forælderen på tro og love oplyse, hvilken beskæftigelsesmæssig status forælderen har på det tidspunkt, hvor der søges om overdragelse. 

Ændring af beskæftigelsesmæssig status efter overdragelse af orlov

Der er taget stilling til, hvad der sker, hvis forældrene i løbet af barnets første leveår går fra at være bl.a. selvstændig til lønmodtager, fra ledig til lønmodtager eller omvendt.

Situationer, hvor der sker ændringer i en forælders beskæftigelsesmæssige status inden for barnets første leveår.

Eksempel:
Far er lønmodtager, når barnet bliver født og har ni ugers øremærket orlov. I løbet af barnets første leveår mister far sit arbejde og bliver ledig med udbetaling af dagpenge fra hans a-kasse. Far kan fortsat holde orlov som planlagt og mister ikke retten til barselsdagpenge som ledig. Han er dog ikke længere omfattet af reglerne om øremærket orlov, og kan derfor overdrage de ni ugers tidligere øremærket orlov til mor. For at kunne afholde orloven, skal dette aftales med hendes eventuelle arbejdsgiver.

Eksempel:
Mor er ledig og dagpengemodtager, når barnet bliver født og overdrager 14 ugers forældreorlov til far. Hun afholder selv de første 10 ugers barsel. Mor kommer i arbejde, da barnet bliver 20 uger. Mor er lønmodtager, når hun kommer i ansættelse, og bliver derfor omfattet af reglerne om øremærket orlov. Da hun har overdraget 14 ugers forældreorlov til far, har hun ikke noget uudnyttet orlov tilbage. Lønmodtager kan anmode Udbetaling Danmark om ret til yderligere forældreorlov op til 9 uger.

Læs principmeddelelse 7-23 

Sidst opdateret 10.11.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring