Gå til indhold

Generelt om området

Læs artikler fra Nyt fra Ankestyrelsen generelt om socialområdet

Kommunen skal undersøge årsagen til elevers fravær, inden der træffes afgørelse om standsning af børne- og ungeydelsen

Inden kommunen træffer afgørelse om standsning af børne- og ungeydelsen på grund af elevens ulovlige skolefravær, skal kommunen høre forældrene og barnet om årsagen til elevens fravær. Såfremt fraværet er begrundet i undskyldelige omstændigheder, skal kommunen ikke standse børne- og ungeydelsen. Dette gælder, uanset hvad skolelederen har vurderet. Ankestyrelsen har meldt dette ud i den nye principmeddelelse 11-21.

Læs hele artiklen: Kommunen skal undersøge årsagen til elevers fravær, inden der træffes afgørelse om standsning af børne- og ungeydelsen
 

Ny undersøgelse: Visitation til døgnbehandling for stofmisbrug – eksempler på kommunernes praksis

Kommunerne bevilger kun døgnbehandling for stofmisbrug, hvis de vurderer, at ambulant behandling eller dagbehandling ikke er tilstrækkelig. Det kan for eksempel være, fordi borgeren er for ustabil til at deltage i ambulant behandling eller dagbehandling, eller har brug for at blive skærmet fra sit nærmiljø. Det fortæller ledere og rådgivere fra fem kommuner i en ny undersøgelse.

Læs hele artiklen: Ny undersøgelse: Visitation til døgnbehandling for stofmisbrug – eksempler på kommunernes praksis

Ny praksis har fokus på, om den samlede hjælp er botilbudslignende, når en person får efterforsorg i egen bolig

Ankestyrelsen har afgjort en række sager, hvor kommunerne er uenige om deres forpligtelser, når personer er udskrevet fra forsorgshjem og får efterforsorg i egen bolig i den kommune, hvor forsorgshjemmet ligger. En af dem har vi behandlet principielt og fastslået ny praksis om, hvornår en oprindelig opholdskommune frigøres fra sine forpligtelser. Det afgørende er, om den samlede hjælp efter en konkret vurdering er botilbudslignende.

Læs artiklen 

Artikel: Forældres mulighed for at få forlænget deres ret til orlov efter barselsloven kan kun bruges, når barnet er indlagt på hospitalet 

Vi ser i vores klagesager, at særligt forældre til for tidligt fødte børn ønsker en længere forlængelse af deres orlov, end barselsloven giver mulighed for. Det ser vi, når et barn er født for tidligt og sendes hjem med forældrene efter en indlæggelse på hospitalet. Det kalder hospitalerne ”tilbud om tidligt hjemmeophold”.

Læs mere

Artikel: Behandlingsmæssigt fripladstilskud

Kommunen opkræver betaling hos forældre til børn med plads i dagtilbud, fritidshjem og SFO/skolefritidsordning. For børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne skal kommunen ifølge dagtilbudsloven give et behandlingsmæssigt fripladstilskud. Tilskuddet nedsætter egenbetalingen for barnets plads i dagtilbud, fritidshjem og SFO/skolefritidsordning.

Læs mere

Artikel: Intern evaluering af hjemviste afgørelser på det socialretlige område


Ankestyrelsen har gennemgået 140 hjemviste afgørelser. Det har vi gjort for at se, om vi generelt hjemviser de rigtige sager og for at sikre os, at vi er tilstrækkeligt handlingsanvisende over for kommunen, når vi hjemviser.

Læs mere

Artikel:Danskere bruger flere penge på socialområdet end andre i Norden

Danmark er det land i Norden, hvor de sociale udgifters andel af bruttonationalproduktet er størst. Udviklingen i Danmark har været stigende siden 2000, og tendensen er den samme for andre nordiske lande.

Læs mere

Artikel: Samspillet mellem vejledningspligten og pligten til opfølgning

På det sociale område har kommunerne en skærpet vejledningspligt. Og for at vejlede korrekt kan det være nødvendigt, at kommunerne følger op på borgerens hjælpebehov og den hjælp, borgeren får.

Læs mere

Artikel: Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste, når barnet skal opereres

En ny principafgørelse betyder blandt andet, at der ikke længere er forskel på, om et barns funktionsnedsættelse eller lidelse kan bedres ved en operation – i forhold til om det kan ske ved medicinsk behandling eller anden støtte. Det er en ændring af praksis.

Læs mere

Sidst opdateret 14.10.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring