Gå til indhold

Forældres mulighed for at få forlænget deres ret til orlov efter barselsloven kan kun bruges, når barnet er indlagt på hospitalet.

Vi ser i vores klagesager, at særligt forældre til for tidligt fødte børn ønsker en længere forlængelse af deres orlov, end barselsloven giver mulighed for. Det ser vi, når et barn er født for tidligt og sendes hjem med forældrene efter en indlæggelse på hospitalet. Det kalder hospitalerne ”tilbud om tidligt hjemmeophold”.

Af fuldmægtig Annette Buchholtz Asraf

Om tidligt hjemmeophold

I forbindelse med tilbuddet om tidligt hjemmeophold får forældrene af vide, at der er tale om en åben indlæggelse. Det betyder, at de altid kan komme tilbage på hospitalet med barnet. Der er ofte også tale om, at barnet tilses i hjemmet af en sygeplejerske og ved ambulante kontroller på hospitalets Neonatalklinik. I praksis ser vi også tilfælde, hvor barnet fortsat får sondemad. Tidligt hjemmeophold har også en startdato og en slutdato.

Formålet med artiklen er sikre en korrekt vejledning af forældrene fra start af, så de forstår konsekvensen af at tage imod tilbuddet om at komme hjem fra hospitalet.

I principmeddelelse 102-13 fra 2013 slår vi fast, at hospitalernes tilbud om tidligt hjemmeophold ikke giver ret til yderligere forlængelse af orloven.

Det giver muligvis anledning til tvivl, at vi i 2015 offentliggjorde principmeddelelse 23-15. Her slår vi fast, at når man som forældre modtager dagpenge for pasning af et alvorligt sygt barn, kan behandling i hjemmet sidestilles med ophold på hospitalet.

Principmeddelelserne siger noget forskelligt, men det er fordi, reglerne ikke er ens.

At få dagpenge under pasning af et alvorligt sygt barn er ikke det samme som at modtage barselsdagpenge.

Vi vil forsøge at forklare forskellen på de to regelsæt og principmeddelelser.

Her ser vi forvirringen

Forvirringen opstår i praksis i de tilfælde, hvor et barn er født for tidligt. Forældrene står i en meget uvant situation. De er lige blevet forældre til et for tidligt født barn. Mor ”starter” på sin barselsorlov dagen efter fødslen og får orloven forlænget med de dage, hvor barnet er indlagt. 

Imens kan far få dagpenge efter reglen om pasning af alvorligt sygt barn, når barnet er indlagt. 

Forlængelse af orloven, når et barn er indlagt på hospitalet

Muligheden for forlængelse af orloven ved barnets indlæggelse sker efter barselslovens § 14.

Perioden med ret til orlov forlænges med den tid, som barnet har været indlagt på hospitalet inden for de første 46 uger efter fødslen. Forældrene kan tilsammen får forlænget orloven med op til tre måneder.

Barselslovens § 14, stk. 1

”§ 14. Hvis barnet er indlagt på sygehus, forlænges eller udsættes den periode, hvor der er ret til fravær.”

Af principmeddelelse 102-13 fremgår det, at ”I barsellovens forstand anses et barn ikke længere for indlagt på hospitalet, hvis det er hjemsendt til behandling i hjemmet. Det er i den forbindelse uden betydning, om barnet lægefagligt vil kunne anses for fortsat at være indlagt i hospitalets regi. Det afgørende er, at barnet ikke længere har ophold på hospitalet under indlæggelsen, men har ophold i hjemmet.”

Det betyder, at når barnet ikke længere har ophold på hospitalet, kan orloven ikke forlænges yderligere.

Det er uden betydning, at tilbuddet om tidligt hjemmeophold ikke er fuldstændigt ensartet på de hospitaler, der giver familier med for tidligt fødte børn tilbuddet.

Formålet med tidligt hjemmeophold/ hvorfor sendes familien hjem på tidligt hjemmeophold?

Formålet med tidligt hjemmeophold er at komme barnets og dermed familiens behov i møde, ved så tidligt som muligt at normalisere forholdene for familien. Et barn, der bliver hjemsendt på tidligt hjemmeophold fra hospitalets Neonatalklinik bliver udskrevet den dag barnet kommer hjem på tidligt hjemmeophold.

Ret til dagpenge ved pasning af alvorligt sygt barn

Principmeddelelsen 23-15 handler om barselslovens § 26. Efter denne bestemmelse kan en forælder få ret til dagpenge under pasning af alvorligt sygt barn. Bestemmelsen finder anvendelse i forhold til børn med alvorlig sygdom indtil de fylder 18 år.

Boks med

Barselslovens § 26, stk. 2

Ӥ 26

Stk. 2. Det er en betingelse, at barnets sygdom skønnes at medføre behov for ophold på hospital eller lignende institution i 12 dage eller mere. Behandling eller pleje i hjemmet kan sidestilles med ophold på hospital, hvis barnets behov i forbindelse med sygdommen taler for det.”

I principmeddelelsen sidestiles behandling eller pleje i hjemmet med ophold på hospital, hvis barnets behov i forbindelse med sygdommen taler for det.

Barnets sygdom skal medføre behov for ophold på hospital eller lignende institution i 12 dage eller mere. Det er sygdommens længde, der er afgørende for, om barnet er omfattet af bestemmelsen, ikke sygdommens art.

Det er lægen, som behandler barnet, der vurderer om betingelsen er opfyldt. Udbetaling Danmark har en særlig lægeerklæring, som lægen skal udfylde.

Behandling eller pleje under ophold i hjemmet

Det er en betingelse, at barnets behov i forbindelse med sygdommen kræver, at forælderen opholder sig i hjemmet sammen med barnet. 

Det betyder, at barnet skal have behov for forælderens medvirken eller tilstedeværelse. 

Barnets behov skal ligge ud over, hvad et raskt barn på samme alder har brug for. 

Barnet har blandt andet behov for pleje i hjemmet: 

  • når barnet i forbindelse med sygdommen ikke kan varetage sine basale behov såsom at spise og gå på toilettet.
  • når der er behov for overvågning af barnet.
  • når der er risiko for barnets helbred ved pasning uden for hjemmet.

 Der er altså forskel på de to regelsæt, og de giver ret til noget forskelligt 

De to regler dækker forskellige situationer. Reglerne er også formuleret forskelligt.

Eksempel 1, hvor mors barselsorlov forlænges 

Et barn bliver født den 30. april 2019, hvilket er for tidligt i forhold til forventet fødsel. Barnet er efterfølgende indlagt i perioden 30. april – 13. maj 2019. Den 14. maj 2019 bliver barnet hjemsendt til tidligt hjemme ophold frem til og med den 3. juni 2019. 

Mors barselsorlov bliver forlænget med den periode, hvor barnet er indlagt på hospitalet. Der kan ikke ske yderligere forlængelse af orloven som følge af perioden med tidligt hjemmeophold. 

Det betyder, at mors barselsorlov (de første 14 uger efter fødslen) først begynder den 14. maj 2019.  

Under indlæggelsen fra den 30. april – 13. maj 2019 modtager far dagpenge ved pasning af alvorligt sygt barn. Den 14. maj 2019 overgår han til fædreorlov i to uger.


Eksempel 2, ret til dagpenge ved pasning af alvorligt sygt barn
 

Et barn i børnehavealderen pådrager sig den 28. maj 2019 et brud på skinnebenet. Ifølge lægeerklæringen er bruddet af en sådan karakter, at det kræver behandling med gipsskinne og roligt regime i 5 uger. Det er derfor ikke muligt at sende barnet i daginstitution. Barnet skal passes i hjemmet under hospitalslignende forhold i hele forløbet. Mor får ret til dagpenge ved pasning af alvorligt sygt barn i perioden 28. maj – 10. juli 2019.

Særligt vedrørende fars og medmors ret til forlængelse af orlov

Retten til at forlænge orlov gælder ikke for fars eller medmors ret til fravær i to sammenhængende uger efter fødslen (populær kaldet fædreorlov). 

Når et barn for eksempel er født for tidligt og er indlagt, kan far i stedet vælge at gøre brug af retten til forældreorlov. Han kan på den måde være på hospitalet med barnet og mor og også få orloven forlænget med barnets indlæggelse.

Far gemmer altså sin fædreorlov og starter med at bruge af forældreorloven. Men de to ugers fædreorlov skal afholdes inden for de første 14 uger efter fødslen. 

Forældrene kan tilsammen få forlænget deres fraværsret med sammenlagt tre måneder ved barnets indlæggelse. 

Når barnet udskrives og kommer hjem, kan far vælge først at gøre brug af sin fædreorlov på dette tidspunkt. 

I praksis ses denne model ikke særlig ofte. Det er svært at vurdere om dette skyldes manglende kendskab til reglerne. En del skal nok tilskrives, at mange fædre har en mulighed for at modtage fuld løn under orlov ved pasning af alvorligt sygt barn fra deres arbejdsgiver. Arbejdsgiver modtager så refusion af dagpenge i stedet for. 

Endelig kan det også have betydning, at orloven for forældrene sammenlagt kan forlænges med tre måneder. Lige efter fødslen er det ofte svært at vurdere, hvor længe barnet har behov for indlæggelse. Dette spiller også ind på forældrenes valg.

Andre situationer, hvor der heller ikke kan ske forlængelse af orloven efter barselslovens § 14 

Hvis mors forhold efter fødslen kræver en indlæggelse, kan der ikke ske forlængelse af orloven. Heller ikke selvom om barnet opholder sig på hospitalet sammen med moren. 

Hvis mor er for syg til at varetage omsorgen for barnet, kan barnets anden forælder indtræde i mors orlov i stedet for. Se principmeddelelse D-11-04 for en nærmere gennemgang af reglerne for dette. 

Hyppige ambulante kontroller som følge af for eksempel et medfødt handicap eller anden alvorlig sygdom kan heller ikke sidestilles med hospitalsindlæggelse. 

Det er også en betingelse, at forælderen på tidspunktet for barnets indlæggelse skal gøre brug af deres ret til orlov med barselsdagpenge, for at orloven kan forlænges. 

Eksempel 1:

 Et barn bliver født den 15. april 2019. Barnet er indlagt i perioden fra 15. april – 30. april 2019. Mor er studerende, som lige før fødslen har afleveret sit speciale men mangler godkendelsen. Hun opnår ret til dagpenge fra sin a-kasse som dimmitend den 20. maj 2019. Hun har altså først fra den 20. maj 2019 ret til barselsdagpenge. Da moren ikke har ret til barselsdagpenge i den periode, hvor barnet er indlagt, kan hendes efterfølgende orlov ikke forlænges med indlæggelsesperioden.

Eksempel 2:

Et barn bliver født den 15. april 2019. Barnet er indlagt i perioden fra 15. april – 30. april 2019. Mor starter sin orlov. Far vælger at modtage dagpenge ved pasning af alvorligt sygt barn i indlæggelsesperioden. I denne situation er det kun mors barselsfravær, som forlænges. Det betyder, at hendes barselsorlov starter den 1. maj 2019 og løber i 14 uger. Far har ikke ret til at få del i forlængelsen, da han ikke benyttede sin ret til barselsfravær. Hvis far i stedet for havde påbegyndt forældreorlov i perioden 15. april – 30. april 2019 kunne hans barselsfravær blive forlænget med indlæggelsen.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring