Gå til indhold

Ny undersøgelse: Stort sammenfald i hvilke udfordringer kommunerne har med centrale sagsbehandlingsregler på tværs af socialområdet

Retssikkerhedsenheden har undersøgt, hvilke udfordringer kommunerne oplever med at overholde centrale krav til sagsbehandlingen, der skal sikre borgerens retssikkerhed. Undersøgelsen viser, at kommunerne blandt andet har udfordringer med at sikre en helhedsorienteret vejledning af borgeren, at sikre en tydelig kommunikation om formålet med partshøringen og at formidle klare begrundelser for kommunens afgørelser.

Både forvaltningsloven og retssikkerhedsloven stiller en række krav, som har til formål at sikre borgerens retsstilling, når offentlige myndigheder behandler sager på socialområdet. Men er der udfordringer i den kommunale sagsbehandling, som svækker borgerens retssikkerhed? Og i hvilket omfang har kommunerne tilrettelagt et politisk og ledelsesmæssigt fokus på borgerens retssikkerhed?

Det har Retssikkerhedsenheden set på i en ny undersøgelse, hvor vi har vi spurgt både myndighedsledere og borgerrådgivere i fem kommuner om, hvordan kommunerne arbejder med en række centrale sagsbehandlingsregler på socialområdet. Vi har desuden gennemført en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse for også at afdække perspektiverne bredt.

Generelt peger undersøgelsen på, at der er et stort sammenfald i, hvilke udfordringer kommuner og borgerrådgivere oplever i arbejdet med centrale sagsbehandlingsskridt. Det gør sig gældende på området for udsatte voksne, udsatte børn, voksne med handicap og børn med handicap.

I undersøgelsen ser vi blandt andet, at der kan være udfordringer med at sikre den helhedsorienterede vejledning af borgeren, hvilket blandt andet skyldes manglende overblik over kommunens opdeling i forskellige forvaltninger og afdelinger. Desuden fortæller både kommuner og borgerrådgivere, at uklar kommunikation er med til både at gøre formålet med en eventuel partshøring og selve afgørelsen svær at forstå for borgeren.

Ovenstående eksempler går på tværs af samtlige myndighedsområder, men vi ser også forskelle mellem områderne. Kommunerne fortæller for eksempel, at der er forskel på, i hvor høj grad borgerne reelt medvirker i sagens forløb, da det afhænger af borgerens ressourcer og netværk. Af den grund er borgere og pårørende til borgere med handicap mere tilbøjelige til at kommentere på og have indsigelser mod kommunens afgørelser og vurderinger end udsatte borgere, og borgere på handicapområdet indgår derfor i højere grad i sagsbehandlingen.

Undervejs i undersøgelsen forholder vi os løbende til den eller de retssikkerhedsmæssige konsekvenser, kommunernes udfordringer kan have for borgerne. Vi fremhæver i den forbindelse de krav, der er til sagsbehandlingen. Undersøgelsen bidrager på den måde med et tydeligt læringsperspektiv ift. kommunernes sagsbehandling på tværs af socialområdet.

Det er Retssikkerhedsenheden, der står bag undersøgelsen, og undersøgelsen er bestilt af det rådgivende organ.

Læs undersøgelsen her

Undersøgelsen bygger på følgende datakilder:

  • Interview med borgerrådgivere i fem kommuner.

  • Gruppeinterview med primært myndighedsledere på tværs af området for udsatte voksne, udsatte børn, voksne med handicap og børn medhandicap i fem kommuner.

  • En landsdækkende spørgeskemaundersøgelse udsendt til myndighedsledere på både området for udsatte voksne, udsatte børn, voksne med handicap og børn med handicap i alle landets 98 kommuner. 185 myndighedsledere fra 93 af landets kommuner har besvaret spørgeskemaet.

Sidst opdateret 22.06.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring