Gå til indhold

December 2022

I Nyt om Børn for december finder du tre spændende artikler på børneområdet; fx handler den ene om, at forældrekompetenceundersøgelser skal udarbejdes af autoriserede psykologer. Alle artiklerne er skrevet af nogle af vores sagsbehandlere og konsulenter. Du kan også læse de nye principmeddelelser og praksisnotater på området og få et overblik over kurser i det nye år. Se de ledige stillinger og test din viden om Ankestyrelsens fagområder i julequizzen!

Bliv klogere på retsvirkningen af Ankestyrelsens hjemvisninger
Det er altid førsteinstansen fx kommunen, der skal sørge for at genetablere borgerens hjælp, når Ankestyrelsen har hjemvist en afgørelse. I en artikel fortæller vi nærmere om, hvordan en førsteinstans skal forholde sig til en borgers hjælp, indtil den har truffet en ny afgørelse om borgerens hjælp. Du kan også læse, at vi fremover mere præcist vil skrive i de konkrete afgørelser, hvad retsvirkningerne af en hjemvisning er.
Læs artiklen her

Forældrekompetenceundersøgelser skal udarbejdes af autoriserede psykologer
Ankestyrelsens nye principmeddelelse 16-22 fastslår, at når kommunen iværksætter en forældrekompetenceundersøgelse, skal alle dele af en sådan undersøgelse foretages af en psykolog, der er autoriseret.
Læs artiklen her

Principmeddelelse fastlægger praksis for afbrydelse af brev-, mail- og telefonforbindelse mellem anbragte børn og unge og deres forældre eller netværk
Anbragte børn og unge har ret til samvær og kontakt med forældre og netværk, men børn og unge-udvalget kan af hensyn til barnet eller den unge afgøre at afbryde forbindelsen for en periode. Der har i kommunerne og børn og unge-udvalgene været usikkerhed om rækkevidden af hjemlen til afbrydelsen. Ankestyrelsen har fastlagt praksis i en principmeddelelse 23-20, som bliver beskrevet i denne artikel.
Læs principmeddelelsen her

Ankestyrelsens principmeddelelse 30-22 om adoption - adoption uden samtykke - varigt nedsat forældreevne - prognosevurdering - dokumentationskrav – førstegangsforældre
Principmeddelelsen fastslår, at ved adoption uden samtykke efter adoptionslovens § 9, stk. 3, skal der foretages en psykologfaglig vurdering af forældrenes forældrekompetencer og en vurdering af deres udviklingspotentiale (prognosevurdering).

Ved vurderingen af, om det er sandsynliggjort, at forældreevnen er varigt nedsat, skal alle relevante og opdaterede oplysninger om forældrenes liv og forhold inddrages til belysning af forældreevnen og udviklingspotentiale. Der skal herunder også inddrages oplysninger om behandling og støtteforanstaltninger.

Har forældrene andre børn, vil deres trivsel og kontakt med forældrene indgår i vurderingen af forældreevnen. Har forældrene ikke andre børn, og er barnet anbragt i tæt tilknytning til fødslen, stilles der større krav til de faglige vurderinger af forældreevnen.
Læs hele principmeddelelsen

Ankestyrelsens principmeddelelse 31-22 om anbringelse - overgreb - medicinering/psykofarmaka
Principmeddelelsen belyser Ankestyrelsens praksis om, hvornår der er tale om et overgreb i anbringelsessager. Overgreb er først og fremmest handlinger, der er omfattet af straffelovens bestemmelser om vold og sædelighedsforbrydelser. Begrebet overgreb er dog ikke indsnævret til disse handlinger i forarbejderne til loven, da der også kan indgå handlinger, der indeholder en dyb krænkelse af offerets integritet. I den konkrete sag erkender mor, at hun medicinerer barnet med psykofarmaka uden forudgående lægelig konsultation.
Læs hele principmeddelelsen

Ankestyrelsens principmeddelelse 37-22 om kompetence - hyppighed - delvist afbrudt samvær - børn og unge-udvalget - anbragt barn
Det er kommunen, der træffer afgørelse om samvær mellem et anbragt barn og dets familie og netværk. Det gælder dog ikke, hvis det af hensyn til barnets eller den unges sundhed og udvikling er nødvendigt at træffe afgørelse om overvåget samvær eller afbrydelse af samvær eller kontakt. I disse tilfælde er det børn og unge-udvalget, der træffer afgørelsen.

En afgørelse om, at der skal være samvær mindre end én gang om måneden, sidestilles med en afgørelse om afbrydelse af samværet, og skal træffes af børn og unge-udvalget.

Når børn og unge-udvalget træffer afgørelse om, at der skal være samvær mindre end én gang om måneden, skal børn og unge-udvalget samtidigt træffe afgørelse om, hvor ofte der skal være samvær.

Principmeddelelsen fastslår, at en afgørelse om samvær mindre end én gang om måneden er en så indgribende afgørelse, at kompetencen til at træffe afgørelse herom ligger hos børn og unge-udvalget, herunder også afgørelsen om hvor ofte der skal være samvær.
Læs hele principmeddelelsen

Praksisnotat om samvær med anbragte børn
Barnet eller den unge har ret til samvær og kontakt med forældre og netværk, herunder søskende, bedsteforældre, øvrige familiemedlemmer, venner mv. under anbringelsen uden for hjemmet. Kommunen skal sørge for, at forbindelsen mellem barnet eller den unge og forældrene og netværket holdes ved lige. Det skal ske under hensyntagen til barnets eller den unges bedste og under hensyntagen til at beskytte barnets eller den unges sundhed og udvikling og til at beskytte barnet eller den unge mod overgreb.
Læs praksisnotatet

Kurser og læring

Vil du vide mere om reglerne og Ankestyrelsens praksis på børneområdet, kan du tilmelde dig Ankerstyrelsens kurser.
Her er et udpluk:

Den 26. januar 2023 i Middelfart: Kursus og dialogmøde for advokater og advokatfuldmægtige i børnesager

Den 9. maj 2023 i Vejle: Sager der behandles i børn og unge-udvalget

Den 24. maj 2023 i København: Sager der behandles i børn og unge-udvalget

Den 24. oktober 2023 i Vejle: Efterværn, opretholdt anbringelse, snitflader til botilbud for voksne, pligt til at hjælpe og mellemkommunal refusion

Den 2. november 2023 i København: Efterværn, opretholdt anbringelse, snitflader til botilbud for voksne, pligt til at hjælpe og mellemkommunal refusion

Den 25. oktober 2023 i København: Adoption uden samtykke efter adoptionsloven

Den 1. november 2023 i Vejle: Adoption uden samtykke efter adoptionsloven

Den 7. november 2023 i Vejle: Sager der behandles i børn og unge-udvalget – for erfarne jurister

Den 14. november 2023 i København: Sager der behandles i børn og unge-udvalget – for erfarne jurister

Ankestyrelsens julequiz - test din viden
Hvor godt kender du Ankestyrelsen og vores fagområder? Test din viden i vores julequiz, hvor vi også har fundet på lidt svære spørgsmål til de særligt jurainteresserede.

Link til julequiz

Sidst opdateret 20.12.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring